โรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายก……………………… กิจกรรมบูรณาการ STEM ศึกษา กับ กิจกรรมโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ เรื่องการปลูกข้าวในท่อซีเมนต์ โดย…นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

สืบค้นข้อมูลการทำนาในบ่อซีเมนต์ โดยมีท่านผู้อำนวยการ ปรีชา ย้อยศิริ เป็นผู้บรรยาย
สืบค้นข้อมูลการทำนาในบ่อซีเมนต์ โดยมีท่านผู้อำนวยการ ปรีชา ย้อยศิริ เป็นผู้บรรยาย
โรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายก
กิจกรรมบูรณาการ STEM ศึกษา กิจกรรมโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ เรื่องการปลูกข้าวในท่อซีเมนต์
โดย…นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

S : การสืบค้นข้อมูล การทำนาข้าว
T : การสืบค้นข้อมูลทาง Internet, Google Earth , โปรแกรม SketchUp
E : การออกแบบการวางแผนผังท่อซีเมนต์ และการวางระบบน้ำ
M : การคิดคำนวณพื้นที่,วัสดุที่ใช้,ท่อซีเมนต์,การทำบัญชี รายรับ – รายจ่าย ,กำไร-ขาดทุน ฯลฯ

ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างการมีส่วนร่วมและตรวจสอบความรู้เดิม เล่นเกม วาดรูป ปริศนาคำทาย ฯลฯ
ขั้นที่ 2 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน ใช้คำถามกระตุ้นการคิดของนักเรียน
สร้างสถานการณ์พื้นที่ในโรงเรียนมีไม่เพียงพอต่อการปลูกข้าวในนา
นักเรียนสืบค้นข้อมูล วิธีแก้ปัญหาจากสถานการณ์ดังกล่าว
นักเรียนสืบค้นข้อมูล วิธีแก้ปัญหาจากสถานการณ์ดังกล่าวนำเสนอข้อมูลหลายทางเลือก
ได้ข้อตกลงร่วมกัน เลือกใช้ “การทำนาข้าวในท่อซีเมนต์”นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาข้อมูลจาก VDO
ศึกษาหาข้อมูล / อภิปรายร่วมกัน
ขั้นที่ 3 ขั้นแก้ปัญหา รวบรวมหลักฐานการทดลองสภาพพื้นที่ในสวนเกษตร
วัดพื้นที่ใช้ทำนาข้าวในท่อซีเมนต์ ขนาด 30 X 7 เมตร
แบ่งกลุ่มนักเรียน ศึกษาข้อมูล การทำนาข้าวในท่อซีเมนต์ขนาดพื้นที่ปลูกจริง 30 X 7 เมตร
แต่ละกลุ่ม สืบค้นข้อมูล เขียนรายงาน คิดคำนวณออกแบบการวางท่อซีเมนต์ ขนาดพื้นที่จริง
ทุกกลุ่ม มีคุณครูพี่เลี้ยงประจำทุกกลุ่ม คิดคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ ใช้มาตราส่วนในการวาดแผนผัง
หลังจากนั้นใช้โปรแกรม SketchUp ในการสร้างแผนผังสามมิติ
ขั้นที่ 4 ขั้นตอนอธิบาย แต่ละกลุ่มนำเสนอผลงาน มีการวาดแผนผังการวางท่อที่แตกต่างกันออกไป ต้องหาข้อสรุปร่วมกัน
“ถ้าลงมือปลูกจริงจะปรับใช้ การวางผังแบบใด”
ขั้นที่ 5 ขั้นนำไปใช้จริง ลงมือปฏิบัติ

กิจกรรมเสริม (เช่น อาจจะทดลองปลูกข้าววิธีอื่น ๆ/การจัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย,บูรณาการกับวิชาอี่น ๆ)

โรงเรียนอยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดการเรียนการสอนบูรณาการ STEM ดังนี้
กิจกรรมบูรณาการ STEM : การปลูกผักในท่อ โดย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
กิจกรรมบูรณาการ STEM : การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ โดย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
กิจกรรมบูรณาการ STEM : การเลี้ยงไก่ไข่ โดย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
กิจกรรมบูรณาการ STEM : การเลี้ยงปลา โดย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

สืบค้นข้อมูลการทำนาในบ่อซีเมนต์
สืบค้นข้อมูลการทำนาในบ่อซีเมนต์
สืบค้นข้อมูลการทำนาในบ่อซีเมนต์ โดยมีท่านผู้อำนวยการ ปรีชา ย้อยศิริ เป็นผู้บรรยาย
สืบค้นข้อมูลการทำนาในบ่อซีเมนต์ โดยมีท่านผู้อำนวยการ ปรีชา ย้อยศิริ เป็นผู้บรรยาย
สืบค้นข้อมูลการทำนาในบ่อซีเมนต์
สืบค้นข้อมูลการทำนาในบ่อซีเมนต์
วัดความกว้างและความยาวของแปลงเกษตรเพื่อทำการวางแผนการวางวงบ่อซีเมนต์
วัดความกว้างและความยาวของแปลงเกษตรเพื่อทำการวางแผนการวางวงบ่อซีเมนต์
วัดความกว้างและความยาวของแปลงเกษตรเพื่อทำการวางแผนการวางวงบ่อซีเมนต์
วัดความกว้างและความยาวของแปลงเกษตรเพื่อทำการวางแผนการวางวงบ่อซีเมนต์
วัดความกว้างและความยาวของแปลงเกษตรเพื่อทำการวางแผนการวางวงบ่อซีเมนต์
วัดความกว้างและความยาวของแปลงเกษตรเพื่อทำการวางแผนการวางวงบ่อซีเมนต์
วัดความกว้างและความยาวของแปลงเกษตรเพื่อทำการวางแผนการวางวงบ่อซีเมนต์
วัดความกว้างและความยาวของแปลงเกษตรเพื่อทำการวางแผนการวางวงบ่อซีเมนต์
วัดความกว้างและความยาวของแปลงเกษตรเพื่อทำการวางแผนการวางวงบ่อซีเมนต์
วัดความกว้างและความยาวของแปลงเกษตรเพื่อทำการวางแผนการวางวงบ่อซีเมนต์
วัดความกว้างและความยาวของแปลงเกษตรเพื่อทำการวางแผนการวางวงบ่อซีเมนต์
วัดความกว้างและความยาวของแปลงเกษตรเพื่อทำการวางแผนการวางวงบ่อซีเมนต์
วัดความกว้างและความยาวของแปลงเกษตรเพื่อทำการวางแผนการวางวงบ่อซีเมนต์
วัดความกว้างและความยาวของแปลงเกษตรเพื่อทำการวางแผนการวางวงบ่อซีเมนต์
วัดความกว้างและความยาวของแปลงเกษตรเพื่อทำการวางแผนการวางวงบ่อซีเมนต์
วัดความกว้างและความยาวของแปลงเกษตรเพื่อทำการวางแผนการวางวงบ่อซีเมนต์
วัดความกว้างและความยาวของแปลงเกษตรเพื่อทำการวางแผนการวางวงบ่อซีเมนต์
วัดความกว้างและความยาวของแปลงเกษตรเพื่อทำการวางแผนการวางวงบ่อซีเมนต์
ใช้ Google MAP สำรวจพื้นที่เพื่อทำแปลงปลูกข้าว
ใช้ Google MAP สำรวจพื้นที่เพื่อทำแปลงปลูกข้าว
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
นำเสนอข้อมูลหลังจากทำการค้นคว้าหาข้อมูลการปลูกข้าว
นำเสนอข้อมูลหลังจากทำการค้นคว้าหาข้อมูลการปลูกข้าว
ฟังบรรยายการปลูกข้าวในบ่อซีเมนต์
ฟังบรรยายการปลูกข้าวในบ่อซีเมนต์
กลุ่มนักเรียนปลูกข้าว
กลุ่มนักเรียนปลูกข้าว
วางแผนเขียนแปลบพร้อมบอกอัตราส่วน
วางแผนเขียนแปลบพร้อมบอกอัตราส่วน
การคำนวณพื้นที่ ระยะ และวงบ่อ(คณิตศาสตร์)
การคำนวณพื้นที่ ระยะ และวงบ่อ(คณิตศาสตร์)
ออกแบบและเขียนแบบการวางท่อด้วยโปรแกรมSketchUP
ออกแบบและเขียนแบบการวางท่อด้วยโปรแกรมSketchUP

DSC_0034

300400

กลุ่มเกษตรอินดี้

วางแผนเขียนแปลบพร้อมบอกอัตราส่วน
วางแผนเขียนแปลบพร้อมบอกอัตราส่วน
การคำนวณพื้นที่ ระยะ และวงบ่อ(คณิตศาสตร์)
การคำนวณพื้นที่ ระยะ และวงบ่อ(คณิตศาสตร์)
ออกแบบและเขียนแบบการวางท่อด้วยโปรแกรมSketchUP
ออกแบบและเขียนแบบการวางท่อด้วยโปรแกรมSketchUP
หน้างานจริง วางท่อตามแบบแปลนที่ทำการสรุปจากที่นักเรียนได้เขียนและวางแปลนไว้
หน้างานจริง วางท่อตามแบบแปลนที่ทำการสรุปจากที่นักเรียนได้เขียนและวางแปลนไว้
STEM:ปลูกข้าวในบ่อซีเมนต์  หน้างานจริง วางท่อตามแบบแปลนที่ทำการสรุปจากที่นักเรียนได้เขียนและวางแปลนไว้
STEM:ปลูกข้าวในบ่อซีเมนต์
หน้างานจริง วางท่อตามแบบแปลนที่ทำการสรุปจากที่นักเรียนได้เขียนและวางแปลนไว้
แสดง
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Youtube
Contact us
ซ่อน

istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat nakliyat istanbul evden eve evden eve istanbul evden eve nakliyat ofis tasima evden eve nakliyat nakliye evden eve evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat depolama