การอนุรักษ์ศิลป์พื้นบ้านอมก๋อย

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
อำเภออมก๋อยตั้งอยู่ทางใต้สุดของจังหวัดเชียงใหม่ และห่างจากกรุงเทพมหานคร 875 กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศ มีลักษณะเป็นภูเขาสลับซับซ้อน โดยเขตภูเขาสูง เป็นต้นกำเนิด ของแม่น้ำลำธาร คิดเป็นพื้นที่ประมาณร้อยละ 80 ของพื้นที่อำเภอและเขตภูเขาเตี้ย มีพื้นที่ร้อยละ 20 ของพื้นที่อำเภอ
ท้องที่อำเภออมก๋อยประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลอมก๋อย องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง และ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกียน
ด้วยความห่างไกลจากตัวจังหวัด และความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของอำเภออมก๋อย ทำให้เป็นอำเภอหนึ่งซึ่งหลากหลายด้วยวัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆ ความลี้ลับของมนต์เสน่ห์แห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะผู้ศึกษาจึงอยากศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสำรวจ รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับวัฒนธรรม วรรณกรรม แหล่งโบราณสถาน สถานที่สำคัญและภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มคนเชื้อชาติต่างๆ ในเขตพื้นที่อำเภอ อมก๋อยและเรียนรู้สืบทอดวัฒนธรรม วรรณกรรม องค์ความรู้ต่างๆในท้องถิ่น

2. วัตถุประสงค์
2.1วัตถุประสงค์
1) เพื่อสำรวจ รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ วัฒนธรรม วรรณกรรม สถานที่สำคัญและภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มคนเชื้อชาติต่างๆ ในเขตพื้นที่อำเภออมก๋อย
2) เพื่อศึกษาเรียนรู้สืบทอดและอนุรักษ์วัฒนธรรม วรรณกรรม แหล่งโบราณสถาน สถานที่สำคัญและภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มคนเชื้อชาติต่างๆ ในเขตพื้นที่อำเภออมก๋อย
2.2 เป้าหมาย
ผลผลิต (Outputs)
1) ได้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับวัฒนธรรม วรรณกรรม แหล่งโบราณสถาน สถานที่สำคัญและภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มคนเชื้อชาติต่างๆ ในเขตพื้นที่อำเภออมก๋อย
2) ได้สืบทอด นาฏศิลป์พื้นบ้านและงานหัตถกรรมท้องถิ่น
ผลลัพธ์ (Outcomes)
นักเรียนได้เรียนรู้ กระบวนการ ขั้นตอนการศึกษาแบบลงมือปฏิบัติจริง เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองและความรู้ที่ได้ยังเป็นการเรียนรู้แนวทางในการนำไปประกอบเป็นอาชีพในอนาคต

3. กระบวนการหรือขั้นตอนการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 งามล้ำโบราณสถาน
กิจกรรม งามล้ำโบราณสถานเป็นกิจกรรมที่ปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีและโบราณวัตถุให้กับนักเรียนและประชาชนโดยผ่านนักเรียนในการดำเนินกิจกรรม เริ่มดำเนินกิจกรรมตั้งแต่ปี 2556 มีวิธีการดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้
ขั้นวางแผน
1. นักเรียนและครูร่วมกันวางแผนในการสำรวจแหล่งโบราณสถาน แหล่งโบราณวัตถุต่างๆ โดยเริ่มจากตัวอำเภอ เขตตำบลอมก๋อย ยางเปียง สบโขง แม่ตื่น ม่อนจอง ตามลำดับ โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน
2. ศึกษาวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล โดยโบราณวัตถุใช้แบบบันทึกพร้อมทั้งถ่ายภาพประกอบ หากเป็นข้อมูลให้ใช้แบบสัมภาษณ์ พร้อมบันทึกเสียงหรือวิดีโอ
ขั้นดำเนินงาน
1. ขออนุญาตนายอำเภอและผู้นำชุมชนเพื่อเข้าสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้กับชุมชน
2. สำรวจสถานที่ต่างๆ และสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วเก็บรวบรวมข้อมูล อีกทั้งศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบ
ขั้นการตรวจสอบ/ประเมินผล
1. สรุปผลการสำรวจโบราณสถาน โบราณวัตถุ ตามสถานที่ต่างๆ จัดทำตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่นั้นๆ
2. จัดทำรูปเล่มเอกสาร แล้วรายงานผลการค้นพบแหล่งโบราณสถานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ อำเภออมก๋อย และกรมศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่
ขั้นการสะท้อนคิด/นำเสนอผลงาน/เผยแพร่ข้อมูล
1. สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคที่พบและกำหนดแนวทางในการศึกษาแหล่งโบราณสถาน
2. นำนักเรียนลงสำรวจพื้นที่กับนักโบราณคดีเพื่อให้ตำแหน่งที่พบโบราณสถานและศึกษาการทำงานของนักโบราณคดี

กิจกรรมที่ 2 สืบทอดนาฏศิลป์พื้นบ้าน
กิจกรรม สืบทอดนาฏศิลป์พื้นบ้านเป็นกิจกรรมหนึ่งซึ่งสืบทอดนาฏยศิลป์ของชุมชนที่เคยมีมาตั้งแต่โบราณแต่ ไม่ได้รับการสืบทอด จึงได้ริเริ่มดำเนินกิจกรรมตั้งแต่ปี 2556 มีวิธีการดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้
ขั้นวางแผน
1. ร่วมวางแผนเพื่อจัดโครงสร้าง ชั่วโมงเรียน ลำดับกิจกรรมการเรียน
2. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องแต่งกาย และเครื่องดนตรีพื้นเมือง
ขั้นดำเนินงาน
ดำเนินจัดการเรียนรู้ ในปี 2556 เริ่มกิจกรรม กลองมองเซิง
ปี 2557 กิจกรรมกลองสะบัดชัย ปี 2558 ถึงปัจจุบัน เริ่มกิจกรรมฟ้อนดาบ ฟ้อนเจิง ฟ้อนดาบ 12 เล่ม และฟ้อนดาบไฟ
ขั้นการตรวจสอบ/ประเมินผล
ผู้เรียนฝึกสอน ฝึกซ้อมและประเมินเพื่อนเป็นเบื้องต้น จากนั้นผู้ฝึกสอนร่วมประเมินอีกครั้งและร่วมให้คำแนะนำในการพัฒนา
ขั้นการสะท้อนคิด/นำเสนอผลงาน/เผยแพร่ข้อมูล
1. นำนักเรียนออกแสดงในวาระโอกาสต่างๆ เช่น ต้อนรับอาคันตุกะของโรงเรียน/อำเภอ การเปิดงานในวันสำคัญ เทศกาลสำคัญที่จัดร่วมกับทางอำเภอและทางเทศบาลหรือองค์กนส่วนท้องถิ่นอื่นๆ
2. นักเรียนร่วมแสดงในขบวนงานประเพณีแห่กระทงของอำเภออมก๋อย

กิจกรรมที่ 3 สืบสานงานหัตถกรรม
กิจกรรมสืบสานงานหัตถกรรม เป็นกิจกรรมใหม่ที่ต้องการให้ความรู้แก่นักเรียนและสามารถนำไปเป็นอาชีพ หารายได้ในอนาคตและยังเป็นการอนุรักษ์งานหัตถศิลป์ไว้มีวิธีการดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้
ขั้นวางแผน
1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องและศึกษาจากแหล่งข้อมูล สอบถามบุคคลผู้มีประสบการณ์
2. วางแผนการดำเนินงาน และจัดหาแหล่งวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และประกาศรับสมัครนักเรียนที่สนใจร่วมกิจกรรม
ขั้นดำเนินงาน
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. จัดหาอุปกรณ์จากแหล่งที่สำรวจไว้
3. ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนโครงการ
ขั้นการตรวจสอบ/ประเมินผล
1. ประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
2. ประเมินจากชิ้นงาน/ผลงานของนักเรียน
ขั้นการสะท้อนคิด/นำเสนอผลงาน/เผยแพร่ข้อมูล
1. ร่วมสรุปกิจกรรมกับนักเรียนว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์หรือไม่และควรมีการดำเนินการเช่นไรหากมีกิจกรรมอย่างนี้อีก
2. นำนักเรียนและผลงานร่วมจัดแสดงและเผยแพร่ในโอกาสต่างๆ อาทิเช่น งานเปิดบ้านวิชาการโรงเรียน เป็นต้น

4. ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 งามล้ำโบราณสถาน
1. นักเรียนเกิดความสำนึกในการอนุรักษ์และหวงแหนโบราณสถาน โบราณวัตถุและเกิดความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมอนุรักษ์ ได้เรียนรู้จากจารลงมือปฏิบัติจริง จากสถานที่จริง และเกิดทักษะในการทำงาน
2. ชุมชนเกิดความตระหนัก และให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ เกิดเครือข่ายการทำงาน ระหว่างโรงเรียน ชุมชน อำเภอ กรมศิลปากร วัฒนธรรมจังหวัด และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยที่ร่วมให้ข้อมูลต่างๆ
3. พบแหล่งโบราณสถานมากกว่า 20 แห่ง และได้รับโบราณวัตถุอันได้แก่ เครื่องถ้วยโบราณ เครื่องปั้นดินเผา ขวานหิน ซึ่งเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์โรงเรียนเพื่อให้นักเรียนและผู้สนใจได้ศึกษาค้นคว้าต่อไป

กิจกรรมที่ 2 สืบทอดนาฏศิลป์พื้นบ้าน
1. เกิดความสามัคคีในหมู่คณะของนักเรียน เนื่องจากการเล่นดนตรีทุกคนต้องร่วมใจกันถึงจะทำให้เกิดบทเพลง
2. พัฒนาจิตใจ ฝึกสติ ตามจังหวะของเสียง ทำให้นักเรียนมีสมาธิในการเรียนมากขึ้น
3. นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และสืบทอดนาฏศิลป์ ดุริยะศิลป์ พื้นบ้าน
กิจกรรมที่ 3 สืบสานงานหัตถกรรม
1. นักเรียนรู้และเกิดทักษะในการประดับขันโตก การขัดขันโตก การลงสี การตีเส้นและการลงสีทับ
2. ฝึกความอดทนในการทำชิ้นงานและกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างลวดลายขันโตกใหม่ๆ
3. สร้างทักษะอาชีพและนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง

5. ปัจจัยความสำเร็จ
1) ความมุ่งมั่นในการทำงานนักเรียนทุกคนมีแรงผลักดันจากภายในที่จะศึกษา อนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุและลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
2) ความร่วมมือจากทุกฝ่ายด้วยความร่วมมือ ร่วมใจจากหลายๆฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นอำเภอ วัฒนธรรมจังหวัด กรมศิลปากร ที่ให้การสนับสนุนและร่วมศึกษาด้วยกัน
3) แรงผลักดันจากภายใน ทัศนคติที่ดีในการทำงาน ทำให้การทำงานเป็นไปด้วยความสุขแม้ว่าจะมีปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้น
4) ความสามัคคีในหมู่คณะและการบริหารจัดการที่เป็นไปตามรูปแบบของแผนที่วางไว้ และงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน

6. การเผยแพร่/การได้รับความยอมรับ และความภาคภูมิใจ
1) นำเสนอผลการสำรวจต่อที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภออมก๋อย
2) ขยายผลงานการศึกษาให้นักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียน
3) ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานในเวทีต่างๆ เช่น งานเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม งานกระทงอมก๋อยงานสรงน้ำพระเจ้าแสนทอง
4) จัดตั้งเว็บเพ็จในเฟสบุ๊ค ชื่อ “กลุ่มอนุรักษ์ศิลป์พื้นบ้าน ดูแลโบราณสถานอมก๋อย” เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกในกลุ่ม
5) จัดแสดงโบราณวัตถุเพื่อให้ศึกษาเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม

7. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
กิจกรรมที่ 1 งามล้ำโบราณสถาน
1. ความจำกัดด้านเวลาในการศึกษา เพราะสามารถเดินทางไปสำรวจได้ในฤดูหนาวและฤดูร้อนเท่านั้น ฤดูฝนไม่สามารถสำรวจได้เนื่องด้วยสภาพถนนที่ไม่สามารถเดินทางได้
2. ความจำกัดเรื่องระยะทาง เนื่องด้วยบางหมู่บ้านไม่สามารถเดินทางไปได้เนื่องด้วยอยู่ไกลและสภาพถนนที่ลำบาก
กิจกรรมที่ 2 สืบทอดนาฏศิลป์พื้นบ้าน
1. วัสดุ อุปกรณ์ยังไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน
2. ขาดแคลนสถานที่เก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์ และผลงานของนักเรียน

กิจกรรมที่ 3 สืบสานงานหัตถกรรม

กิจกรรมที่ 1 งามล้ำโบราณสถาน
กิจกรรมที่ 1 งามล้ำโบราณสถาน
กิจกรรมที่ 1 งามล้ำโบราณสถาน
กิจกรรมที่ 1 งามล้ำโบราณสถาน
กิจกรรมที่ 1 งามล้ำโบราณสถาน
กิจกรรมที่ 1 งามล้ำโบราณสถาน
กิจกรรมที่ 1 งามล้ำโบราณสถาน
กิจกรรมที่ 1 งามล้ำโบราณสถาน
กิจกรรมที่ 1 งามล้ำโบราณสถาน
กิจกรรมที่ 1 งามล้ำโบราณสถาน
กิจกรรมที่ 2 สืบทอดนาฏศิลป์พื้นบ้าน
กิจกรรมที่ 2 สืบทอดนาฏศิลป์พื้นบ้าน
กิจกรรมที่ 2 สืบทอดนาฏศิลป์พื้นบ้าน
กิจกรรมที่ 2 สืบทอดนาฏศิลป์พื้นบ้าน
กิจกรรมที่ 2 สืบทอดนาฏศิลป์พื้นบ้าน
กิจกรรมที่ 2 สืบทอดนาฏศิลป์พื้นบ้าน
กิจกรรมที่ 2 สืบทอดนาฏศิลป์พื้นบ้าน
กิจกรรมที่ 2 สืบทอดนาฏศิลป์พื้นบ้าน
กิจกรรมที่ 2 สืบทอดนาฏศิลป์พื้นบ้าน
กิจกรรมที่ 2 สืบทอดนาฏศิลป์พื้นบ้าน
กิจกรรมที่ 2 สืบทอดนาฏศิลป์พื้นบ้าน
กิจกรรมที่ 2 สืบทอดนาฏศิลป์พื้นบ้าน
กิจกรรมที่ 3 สืบสานงานหัตถกรรม
กิจกรรมที่ 3 สืบสานงานหัตถกรรม
กิจกรรมที่ 3 สืบสานงานหัตถกรรม
กิจกรรมที่ 3 สืบสานงานหัตถกรรม
กิจกรรมที่ 3 สืบสานงานหัตถกรรม
กิจกรรมที่ 3 สืบสานงานหัตถกรรม
กิจกรรมที่ 3 สืบสานงานหัตถกรรม
กิจกรรมที่ 3 สืบสานงานหัตถกรรม
แสดง
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Youtube
Contact us
ซ่อน

istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat nakliyat istanbul evden eve evden eve istanbul evden eve nakliyat ofis tasima evden eve nakliyat nakliye evden eve evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat depolama