“แนวปฏิบัติที่ดี” การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะอาชีพโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Leaning : PBL)

ปก
การนำเสนอผลงาน : แนวปฏิบัติที่ดี
ชื่อผลงาน “แนวปฏิบัติที่ดี” การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะอาชีพโดยใช้โครงงานเป็นฐาน
(Project Based Leaning : PBL)
ประเภทที่ 1:โรงเรียนมีวิธีปฏิบัติที่ดีเป็นรายด้าน
 ด้านที่ ๑ โภชนาการและสุขภาพอนามัย  ด้านที่ ๒ การศึกษา
 ด้านที่ ๓ การส่งเสริมอาชีพ  ด้านที่ ๔ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ด้านที่ ๕ การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑
ชื่อ-สกุลผู้เสนอผลงาน นางสาวสุภาวดี ศรีสุชาติ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา
โรงเรียน บ้านม่วงวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑
โทรศัพท์ ๐๘๖-๒๐๙๑๒๕๐ E-mail supawadee.took@gmail.com
บทคัดย่อ
“แนวปฏิบัติที่ดี” การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะอาชีพโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Leaning : PBL) มีความมุ่งหมาย เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพ ให้นักเรียนมีทักษะการทำงานและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ และเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยใช้ระบบการบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยระบบ TQA (Take care Quality Classroom Appreciation System) ที่เน้นการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะอาชีพโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Leaning : PBL) กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ จำนวน ๑๓๘ คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต และแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการการศึกษาพบว่า ด้านนักเรียนมีความรู้ ทักษะการทำงาน และทักษะอาชีพ สามารถนำมาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ด้านครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบการบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยระบบ TQA (Take care Quality Classroom Appreciation System) ที่เน้นการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะอาชีพโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Leaning : PBL) ส่งผลให้ได้รับรางวัลด้านต่าง ๆ ทั้งด้านผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โดยดำเนินการตามวัตถุประสงค์หลัก ๖ วัตถุประสงค์ จัดการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๔ เสริมสร้างศักยภาพของเด็กในการเรียนรู้ทางการอาชีพด้านการเกษตร การงาน อาชีพสำคัญในชีวิตประจำวันและสหกรณ์ บรรลุผล ด้านผู้บริหารบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้ทั้งครูและนักเรียนได้แสดงศักยภาพของตัวเองออกมาอย่างเต็มที่ ส่งผลให้ได้รับรางวัลด้านต่าง ๆ ทั้งระดับอำเภอ จังหวัด ภาคและระดับชาติ

ความสำคัญของ“แนวปฏิบัติที่ดี”
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดารและเป็นโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ตั้งอยู่บ้านม่วง หมู่ที่ ๕,หมู่ ๑๐ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ ๕๕ กิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่ใช้ภาษาถิ่นในการสื่อสาร คือ ภาษาลาวอีสานและภาษาโส้ ด้านอาชีพประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักทำนา อาชีพเสริม ได้แก่ การทอผ้า การทอเสื่อ ด้านศาสนา ความเชื่อ ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ สภาพผู้เรียนสภาพครอบครัวมีฐานะยากจน ทำให้ผู้ปกครองไม่นิยมส่งบุตรหลานเข้ารับการศึกษาและพ่อแม่ไปประกอบอาชีพรับจ้างในต่างจังหวัดปล่อยให้ลูกอยู่กับตา ยาย ซึ่งชราภาพ จากปัญหาฐานะทางเศรษฐกิจที่พ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงดูด้วยตนเอง ส่งผลให้นักเรียนขาดความอบอุ่น มีปัญหาพฤติกรรมก้าวร้าวและปัญหาชู้สาว ปัญหายาเสพติดและการพนัน ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ และใช้เวลาว่างไม่เกิดประโยชน์ ส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และขาดความกระตือรือร้นในการทำงานไม่มีทักษะกระบวนการทำงาน คณะครูจึงหาแนวทางการแก้ไขปัญหาให้เด็กรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถสร้างทักษะอาชีพ และรายได้ให้กับเด็กๆ ไปพร้อมกัน
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเป็นการปรับปรุงด้านทักษะกระบวนการทำงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนบ้านม่วงวิทยา ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการศึกษา ข้าพเจ้าจึงเลือกวิธีการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการทำงานและเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ ส่งเสริมทักษะอาชีพโดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) เพื่อเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความสุขในการเรียนรู้ ภายใต้การบริหารจัดชั้นเรียนรูปแบบ TQA พานักเรียนเป็นสุข เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีสุข และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
จุดประสงค์ / เป้าหมายของการดำเนินงาน
๑. เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพ ให้นักเรียนมีทักษะการทำงานและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
๒. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กระบวนการดำเนินงาน
ในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามกรอบการดำเนินงานระบบ TQA พานักเรียนเป็นสุข เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและเป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของโรงเรียนบ้านม่วงวิทยา ข้าพเจ้าดำเนินงานตามกรอบการบริหารรูปแบบบ้านม่วงวิทยา (BMW Model : Banmuang Wittaya School Model) ในส่วนของระบบปฏิรูปการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑ (๒๑th Century By Learning Reform system) เพื่อการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะอาชีพและการบริหารจัดการชั้นเรียน มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้
๑. ขั้นวางแผน (Plan : P)
๑.๑ ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๑.๒ ครูจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๒. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
ข้าพเจ้าได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ระบบการบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยระบบ TQA (Take care Quality Classroom Appreciation) ระบบ TQA สู่นักเรียนเป็นสุข มี ๓ ระบบ คือ
๑. ระบบดูแล T : Take care เป็นระบบที่มีเป้าหมายเพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีกรอบ
การดำเนินงาน ๔ กรอบดังนี้ รู้จักผู้เรียน พากเพียรคัดกรอง ประคับประคอง/ส่งเสริม ต่อเติมความผูกพัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑.๑ รู้จักผู้เรียน เป็นการรู้จักนักเรียนรายบุคคลที่เรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีโดยใช้แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล เพราะนักเรียนแต่ละคนมีพื้นฐานด้านครอบครัวที่แตกต่างกัน ถ้าหากครูมีความเข้าใจนักเรียนมากขึ้นก็จะสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อคัดกรองนักเรียนและนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาส่งเสริมหากนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษก็จะส่งเสริมตามความสามารถและความสนใจ หรือหากนักเรียนที่มีปัญหาก็จะสามารถแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้อย่างถูกทาง
๑.๒ พากเพียรคัดกรองเป็นการพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนเพื่อการจัดกลุ่มนักเรียนซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการหาวิธีการที่เหมาะสมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการ การคัดกรองนักเรียนจะเป็นการคัดกรองจากนักเรียนที่เรียนในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีมีการแบ่งกลุ่มนักเรียนออกด้านการเรียนรู้เป็น ๓ กลุ่ม คือกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน ด้านอื่นอีก ๔ ด้าน โดยจำแนกเด็กกลุ่มเพื่อให้ความช่วยเหลือ
๑.๓ ประคับประคอง/ส่งเสริม เป็นการสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนกลุ่มปกติหรือกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา กลุ่มความสามารถพิเศษให้มีคุณภาพมากขึ้น ได้พัฒนาเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิใจในตนเองในด้านต่าง ๆ และให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ในการที่จะคิด วิเคราะห์ เลือกสรรที่จะพัฒนาสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง การสนับสนุนและพัฒนาตัวผู้เรียน โดยใช้ระบบช่วยเหลือ
๑.๔ ต่อเติมความผูกพัน เป็นการปรับปรุงพัฒนาแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนที่มีปัญหา เช่นการปรับปรุงพฤติกรรมโดยการให้เข้าค่ายธรรมะ หรือการบวชเณรภาคฤดูร้อน เพื่อปรับปรุงพฤติกรรมให้ดีขึ้น และมีการติดตามพฤติกรรมของผู้เรียนและแก้ไขสถานการณ์ได้เหมาะสม เมื่อผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่เหมาะสม
๒. ระบบช่วยเหลือ : ห้องเรียนคุณภาพ (Q: Quality Classroom) เป็นระบบที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพตนเอง มีกรอบการดำเนินงาน ๕ กรอบดังนี้
นำการเปลี่ยนแปลง แจกแจงหลักสูตร พหุสูตรวิจัย ใช้เทคโนโลยี มีวินัยเชิงบวก
๒.๑ นำการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือเป็นการเปลี่ยนแปลงในด้านการจัดการเรียนรู้ การจัดห้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ นำไปสู่ห้องเรียนคุณภาพ เช่นการจัดชั้นเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย จัดบรรยากาศในชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมความสนใจ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ให้แก่ผู้เรียน โดยใช้กิจกรรม ๕ ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) เพื่อจัดห้องเรียนให้มีบรรยากาศ สะอาด สว่าง กว้างขวางพอเหมาะ มี ส่งผลทำให้ผู้เรียนพอใจมาโรงเรียน
๒.๒ แจกแจงหลักสูตร การออกแบบจัดการเรียนรู้โดยการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะอาชีพแบบโครงงานเป็นฐาน (Project Based Leaning : PBL) เช่น โครงงานกกแปลงร่าง เปลี่ยนชีวิตพิชิตรายได้ เป็นการนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้ความรู้แก่นักเรียนที่เรียนรายวิชาการการงานอาชีพและเทคโนโลยีเพื่อให้นักเรียนรู้จักกระบวนการทำงาน กระบวนการกลุ่มและนักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีการมอบหมายงานตามความสามารถของผู้เรียนก่อนที่จะมอบหมายงานให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ
๑. ขั้นตอนการจัดทำโครงงานส่งเสริมทักษะอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) มีขั้นตอนให้นักเรียนได้ดำเนินตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
๑.๑ ประชุมปรึกษาหารือเพื่อคิดเรื่องในการทำโครงงาน โดยให้นักเรียนคัดเลือกหัวข้อโครงงานจากความต้องการ ความสนใจในการแก้ปัญหา หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการดำเนินชีวิตประจำวัน
๑.๒ ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำโครงงาน เมื่อได้หัวข้อโครงงานแล้ว นักเรียนหาข้อมูล และความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานที่ต้องการจะทำ จากแหล่งข้อมูลต่างๆเช่น หนังสือ วารสาร อินเทอร์เน็ต และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑.๓ จัดทำเค้าโครงของโครงงานเพื่อเสนอครูที่ปรึกษา เพื่อเป็นการกำหนดกรอบแนวคิดและวางแผนการพัฒนาโครงงาน รวมทั้งตารางกำหนดการ ระยะเวลาที่ต้องทำงาน มีขั้นตอนการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพโดยใช้โครงงานเป็นฐานดังนี้
๑. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๔-๕ คน
๒. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาขั้นตอนการสานกระเป๋าจากกก สานที่รองแก้ว สานตะกร้า และการทอสื่อกก จากวิทยากรกลุ่มทอกกผสมฝ้ายย้อมสีธรรมชาติบ้านม่วงในโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิทยากรจะเข้ามาสอนทุกวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น.
๓. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนกำหนดขั้นตอนการสานกระเป๋าจากกก สานที่รองแก้ว สานตะกร้า และการทอสื่อกก พร้อมทั้งซักถามปัญหาต่าง ๆ จากวิทยากรท้องถิ่น เพื่อไม่ให้เกิดอุปสรรคในขณะที่ปฏิบัติงาน
๔. นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือสานกระเป๋าจากกก สานที่รองแก้ว สานตะกร้า และการทอสื่อกก โดยมีวิทยากรและครูแนะนำและสังเกตการปฏิบัติงานของนักเรียนแต่ละกลุ่มดังนี้ กระบวนการทำงาน ความร่วมมือในกลุ่มคุณลักษณะที่ดีในการทำงาน และการปรับปรุงแก้ไขผลงาน
๕. ร่วมกันคัดเลือกกลุ่มที่สานกระเป๋าจากกก สานที่รองแก้ว สานตะกร้า และการทอสื่อกก ได้สวยงามมาสาธิตให้เพื่อนดู และช่วยกันเสริมในสิ่งที่บกพร่อง เพื่อเป็นการปรับปรุงผลงานให้ดีขึ้น
๖. นักเรียนเก็บวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการสร้างคุณลักษณะที่ดีในการทำงาน
๗. ให้นักเรียนสรุปความรู้ในใบงานแล้วนำผลงานเสนอหน้าชั้นเรียน
๘. นักเรียนร่วมกันสรุปขั้นตอนสานกระเป๋าจากกก สานที่รองแก้ว สานตะกร้า และการทอสื่อกก และช่วยกันประเมินผลงานของแต่ละกลุ่ม
๙. ครูชมเชยให้กำลังใจกลุ่มที่ทำงานได้ถูกต้อง สวยงาม
จากการประเมินผลงานสานกระเป๋าจากกก สานที่รองแก้ว สานตะกร้า และการทอสื่อกก ของแต่ละกลุ่ม และเสนอแนะสำหรับกลุ่มที่ทำงานยังไม่เรียบร้อย ให้ปรับปรุงและพัฒนาการการปฏิบัติงานในครั้งต่อไป
๑.๔ จัดทำรูปเล่มรายงานโครงงาน
๑.๕ นำเสนอและเผยแพร่ผลงาน
๒.๓. พหุสูตรวิจัย มีการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อที่จะนำผลการวิจัยมาปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เรียนมีความต้องการที่พัฒนาตนเอง
๒.๔. ใช้เทคโนโลยี ข้าพเจ้าใช้ประสบการณ์และความชำนาญในการสอนเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียนโดยใช้ทักษะต่าง ๆ เช่น ทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยี (ICT) ในการสอนและสนับสนุนการสอน และมีการกำหนดระเบียบวินัยในการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง
๒.๕. มีวินัยเชิงบวก ข้าพเจ้าได้กำหนดระเบียบวินัยในการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการตั้งกฎในห้องเรียนหรือข้อตกลงในชั้นเรียนเพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม ซึ่งเป็นการสร้างความมีระเบียบวินัยในตนเองและการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียนจะอยู่ในรูปประชาธิปไตย สร้างวินัยเชิงบวกให้กับผู้เรียน
๓. ขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินผล (Check : C)
๒.๑ การตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนรู้
๒.๒ การตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการชั้นเรียน
๒.๓ วิเคราะห์ผลการประเมิน
๔. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (Act : A)
๓.๑ นำผลการประเมินมาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน
๓.๒ การศึกษาค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๓.๓ สรุป/รายงานผลการปฏิรูปการเรียนรู้/รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ผลการดำเนินงาน
จากผลการดำเนินงานด้านการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะอาชีพโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Leaning : PBL)ไปใช้พัฒนาผู้เรียนส่งผลให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่งและได้รับรางวัลต่างๆ ส่งผลให้นักเรียนบรรลุอัตลักษณ์โรงเรียน ๓ ประการคือ ผู้นำ ICT มีคุณธรรม นำภาษา
๑. ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
๑.๑ ผลการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการจัดการเรียนรู้ นักเรียนมีผลทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๔.๘๒
๑.๒ การได้รับการยกย่องชมเชย ระดับชาติ
๑. เด็กหญิงสุวัชราพร มามีกุล ได้รับรางวัลนักเรียนพะราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดเล็ก ประจำปี ๒๕๕๗
๒. ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับประเทศ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับชั้น ม. ๑-๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
๒. ผลที่เกิดกับครู
๑. ครูโรงเรียนบ้านม่วงวิทยา จำนวน ๙ คน ได้รับรางวัล หนึ่งแสนครูดี สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
๒. นายพงศ์หรัณย์ มากกลางและนางบัวเผื่อน บุตรเพชร ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Book) ม. ๑ – ม. ๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๔ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. นางสาวสุภาวดี ศรีสุชาติ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประเภท ครูผู้สอนโรงเรียนประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๔. นางเพ็ญสุรีย์ เสงี่ยมวัฒนะ ได้รับรางวัลเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประเภท ครูผู้สอนโรงเรียนประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๓. ผลที่เกิดกับผู้บริหาร
๑. ได้รับรางวัล “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗”
๒. ได้รับพระราชทานเข็มผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
๓. ได้รับรางวัล “ยอดครูผู้มีอุดมการณ์” โครงการตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณของความเป็นครู ครั้งที่ ๙
๔. ด้านโรงเรียน
๑. โรงเรียนบ้านม่วงได้รับการยอมรับจากชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ในด้านคุณภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา รอบ ๓ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาในระดับดีมาก ทั้งระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. โล่ทองคำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี ๒๕๕๙
๓. โรงเรียนได้รับโล่รางวัล “เสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖”โครงการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาดีเด่น
๔. โรงเรียนได้รับโล่รางวัล “MOE AWARDS ระดับดีเด่น ๒๕๕๗ สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
๕. ผลที่เกิดกับชุมชน
๑. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพิ่มขึ้น เช่น การเป็นวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น
ปัจจัยความสำเร็จ
๑. ด้านนักเรียนร้อยละ ๙๕ มีความรู้ ทักษะการทำงาน และทักษะอาชีพ สามารถนำมาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
๒. ด้านครูจัดการเรียนการสอนโดยโดยใช้ระบบการบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยระบบ TQA (Take care Quality Classroom Appreciation System) ที่เน้นการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะอาชีพโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Leaning : PBL) ส่งผลให้ได้รับรางวัลด้านต่าง ๆ ทั้งด้านผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โดยดำเนินการตามวัตถุประสงค์หลัก ๖ วัตถุประสงค์ จัดการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๔ เสริมสร้างศักยภาพของเด็กในการเรียนรู้ทางการอาชีพด้านการเกษตร การงาน อาชีพสำคัญในชีวิตประจำวันและสหกรณ์ บรรลุผล
๓. ด้านผู้บริหารบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้ทั้งครูและนักเรียนได้แสดงศักยภาพของตัวเองออกมาอย่างเต็มที่ ส่งผลให้ได้รับรางวัลด้านต่าง ๆ ทั้งระดับอำเภอ จังหวัด ภาคและระดับชาติ
ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
๑. ควรนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระอื่น ๆ
๒. ผู้บริหารและครูควรมีความตระหนักในระบบการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
แนวทางการพัฒนาต่อเนื่อง
๑. ควรมีการพัฒนาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
เอกสารอ้างอิง
กมล สุดประเสริฐ. (๒๕๔๐). การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน. พิมพ์ครั้งที่ ๒.
กรุงเทพฯ : เจ.เอ็น.ที.
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน. (๒๕๔๒). แนวทางการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา. กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี.
_______. (๒๕๔๑). การปฏิรูปการเรียนรู้ตามแนวคิด ๕ ทฤษฎี. กรุงเทพฯ : ไอเดียสแควร์.
_______. (๒๕๔๔). ปฏิรูปการเรียนรู้ ผู้เรียนสำคัญที่สุด. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
_______. (๒๕๔๐). กลยุทธ์การบริหารเชิงคุณภาพ. กรุงเทพฯ เอส แอนด์ จี กราฟฟิค.
_______. (๒๕๔๔). แนวทางการบริหารคุณภาพ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน). (๒๕๔๗).
พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕.
กรุงเทพฯ : พริกหวาน กราฟฟิค,
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.(๒๕๕๒). ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.
๒๕๕๒ – ๒๕๖๑). กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิก.
ด้านนักเรียน

ด้านครู

ด้านผู้บริหาร

แสดง
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Youtube
Contact us
ซ่อน

istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat nakliyat istanbul evden eve evden eve istanbul evden eve nakliyat ofis tasima evden eve nakliyat nakliye evden eve evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat depolama