“แนวปฏิบัติที่ดี”นวัตกรรม “อนุรักษ์วัฒนธรรม สืบสานประเพณี ด้วยวิถีไทยโส้”

213
การนำเสนอผลงาน : วิธีปฏิบัติที่ดี
การดำเนินงานการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ปี พ.ศ. ๒๕๖๐
ชื่อผลงาน “วิธีปฏิบัติที่ดี “ อนุรักษ์วัฒนธรรม สืบสานประเพณี ด้วยวิถีไทยโส้ สู่ความพอเพียง
 ด้านที่ ๑ โภชนาการและสุขภาพอนามัย
ด้านที่ ๒การศึกษา
ด้านที่ ๓การส่งเสริมอาชีพ
ด้านที่ ๔อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านที่ ๕ การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
ชื่อ-สกุลผู้เสนอ นางเพ็ญสุรีย์ เสงี่ยมวัฒนะตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา
โรงเรียน บ้านม่วงวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑
โทรศัพท์ ๐๘๖-๒๐๙๑๒๕๐ โทรสาร –
๑. บทคัดย่อ
วัฒนธรรมเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าวิถีชีวิตที่ชุมชนและท้องถิ่นต่างๆได้พัฒนาและสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิต โดยแสดงออกในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบของวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญา ศิลปะการแสดง ฯลฯ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและกระตุ้นให้คนในชุมชนท้องถิ่นเกิดความตระหนัก มีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูเผยแพร่และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และคุณค่าความหลากหลายของศิลปะและวัฒนธรรมไทย ทั้งที่เป็นวิถีชีวิต ค่านิยม และความเป็นไทย ในปัจจุบันวัฒนธรรมท้องถิ่นถูกละเลยและมีการถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นใหม่น้อย เช่น การแต่งกาย ภาษาพูด รวมทั้งประเพณีและวิถีชีวิตที่ดีงาม ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาเล็งเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่กำลังจะสูญหายจึงจัดโครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทโส้ขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำรงอยู่รักษาศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาอันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวเพื่อให้ชุมชนแข็งแรงมีรากแก้วไม่ถูกกลืนไปกับกระแสโลกาภิวัฒน์
๒. ความสำคัญของ“แนวปฏิบัติที่ดี”
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดารและเป็นโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ตั้งอยู่บ้านม่วง หมู่ที่ ๕,หมู่ ๑๐ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ ๕๕ กิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่ใช้ภาษาถิ่นในการสื่อสาร คือ ภาษาลาวอีสานและภาษาโส้ ด้านอาชีพประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักทำนา อาชีพเสริม ได้แก่ การทอผ้า การทอเสื่อ ด้านศาสนา ความเชื่อ ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ สภาพผู้เรียนสภาพครอบครัวมีฐานะยากจน ทำให้ผู้ปกครองไม่นิยมส่งบุตรหลานเข้ารับการศึกษาและพ่อแม่ไปประกอบอาชีพรับจ้างในต่างจังหวัดปล่อยให้ลูกอยู่กับตา ยาย ซึ่งชราภาพ จากปัญหาฐานะทางเศรษฐกิจที่พ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงดูด้วยตนเอง ส่งผลให้นักเรียนขาดความอบอุ่น มีปัญหาพฤติกรรมก้าวร้าวและปัญหาชู้สาว ปัญหายาเสพติดและการพนัน ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ และใช้เวลาว่างไม่เกิดประโยชน์ ส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
จากสภาพปัญหาดังกล่าวทำให้ข้าพเจ้ามีแนวคิดและแรงจูงใจที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและสิ่งดี ๆ ของคนไทยไว้ รวมทั้งเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีความตระหนักในคุณค่าวัฒนธรรมท้องถิ่นโรงเรียนบ้านม่วงวิทยาเห็นว่าการรำโส้ทั่งบั้งก็เป็นศาสตร์ทางดนตรีนาฎศิลป์ไทยแขนงหนึ่ง ที่ถือได้ว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยที่มีมาแต่โบราณ เยาวชนคนไทยจึงควรอนุรักษ์สืบทอดเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษ ผู้ใดเข้าถึงดนตรีเป็นผู้มีสมาธิ ละเอียดอ่อน นุ่มนวล ละมุนละไม สุภาพอ่อนโยนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม จึงได้ส่งเสริมนักเรียนทุกระดับให้ได้มีกิจกรรมทางวัฒนธรรมได้ทำร่วมกันเพื่อลดเวลาว่าง ทั้งนักเรียนปกติและนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ให้สามารถแสดงศักยภาพและสร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรม ภาษาผ่านการแสดงวัฒนธรรมทางดนตรี ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ฝึกซ้อมการแสดงชุดรำโส้ทั่งบั้ง โดยจัดตั้งเป็นชุมนุมและชมรม อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อเยาวชนได้สัมผัสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใกล้ชิดท้องถิ่น ทำให้ ประสบผลสำเร็จ ด้านครู นักเรียน ผู้ปกครองมีความเข้มแข็ง ชุมชนนำไปปฏิบัติได้
๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
๒. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็กเยาวชนในท้องถิ่นเกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย
๓. เพื่อให้เด็กเยาวชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น
ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป
๔. เป้าหมาย
ผลลัพธ์
๑. นักเรียนได้รู้จักประเพณีและวัฒนธรรมด้านภาษาของตน
๒. นักเรียนได้สืบสานประเพณีวัฒนธรรมทางภาษา
๓. นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในภาษาของตน
๔. นักเรียนได้เผยแพร่ประเพณีและวัฒนธรรมให้รู้จักกันมากหลายยิ่งขึ้น
ผลผลิต
๑. นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ –ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้ร่วมกิจกรรม
๒. นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ –ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้แสดงออกถึงประเพณีและวัฒนธรรมทางภาษา
ได้ถูกต้อง
๓. นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในภาษาของตน
๔. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้เผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมทางภาษาให้
แพร่หลาย
๕. กระบวนการดำเนินงาน
จากแนวคิดและแรงจูงใจ และปัญหาที่พบในการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู จึงทำให้ข้าพเจ้าได้
น้อมนำพระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามวัตถุประสงค์ที่ ๖ เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น กอรปกับโรงเรียนบ้านม่วงวิทยาเป็นโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาดำเนินการบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาศิลปและดนตรีนาฏศิลป์ ในเรื่องการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ในการดำเนินงานส่งผลให้ได้รับรางวัล เชิดชูเกียรติ MOE AWARD ด้านโครงการอนุรักษ์มรดกไทยโดยมีกรอบคุณภาพ การดำเนินงานในส่วนของระบบการสร้างแนวปฏิบัติที่ดี ดังแผนภาพ

ภาพประกอบ ๑ ระบบแนวปฏิบัติที่ดี (B : Best Practice system)
ข้าพเจ้าได้ดำเนินโครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมตามระบบการแนวปฏิบัติที่ดี (B : Best
Practice system) ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินงานมีดังนี้
๑. ขั้นวางแผน (Plan : P)ร่วมการดำเนินการดังนี้
๑.๑วิเคราะห์ศักยภาพของโรงเรียน สำรวจสภาพปัญหา ความต้องการของนักเรียนและชุมชนเพื่อวิเคราะห์สภาพก่อนดำเนินโครงการด้านวัฒนธรรม ตามวัตถุประสงค์ ที่ ๖ ของโครงการพระราชดำริ
๑.๒กำหนดทิศทางการพัฒนาโรงเรียน (วิสัยทัศน์นโยบายยุทธศาสตร์และเป้าหมาย)
ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ของนักเรียน ได้เรียนรู้ตามความถนัดหรือความต้องการของตนเอง
๑.๓ใช้ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (๘ข้อ) ตามกฎกระทรวงพ.ศ.๒๕๕๓
๑.๓.๑กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๑.๓.๒จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปี
๑.๓.๓ การจัดระบบบริหารและสารสนเทศโดยการกำหนดโครงสร้างการบริหารโรงเรียนจัดทำข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน/กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้
๒. ขั้นดำเนินการ (Do : D)
ข้าพเจ้าได้ดำเนินงานการจัดกิจกรรมโครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรม ดังนี้
๒.๑. สำรวจสภาพปัญหา ความต้องการของนักเรียนและชุมชนเพื่อวิเคราะห์สภาพก่อนดำเนินโครงการอนุรักษ์มรดกไทย
๒.๒นำเสนอโครงการเสนอต่อผู้บริหารเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรม
๒.๓ จัดทำโครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรม และดำเนินกิจกรรมตามแผนงานโครงการ
โดยจัดให้มีกิจกรรมดังนี้
– กิจกรรมชุมนุมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
– กิจกรรมภาษาโส้วันละคำ
– กิจกรรมอนุรักษ์การแต่งกายชุดโส้
– กิจกรรมไหว้สวยรวยเสน่ห์
๓. ขั้นประเมินผล (Check : C)
๓.๑ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม จากแบบประเมินพฤติกรรม เพื่อให้นักเรียน
มีคุณธรรมจริยธรรมมีความรับผิดชอบในงานที่รับมอบหมาย
๓.๒ติดตามผลการดำเนินโครงการด้วยแบบประเมินความพึงพอใจ
๓.๓การจัดทำรายงานผลการจัดกิจกรรมการ, จัดทำผลการดำเนินงานเสนอต่อสาธารณชนและนำเสนอเพื่อการปรับปรุงพัฒนา
๔. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (Act : A)
จัดป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย รณรงค์การแต่งกายชุดผ้าไทย
และไหว้สวยรวยเสน่ห์
๖. ผลการดำเนินการ / ผลสัมฤทธิ์ / ประโยชน์ที่ได้รับ
จาก การจัดโครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมข้าพเจ้าก็ได้เล็งเห็นคุณค่าและตระหนักในมรดกที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนที่บรรพบุรุษได้คิดค้นและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันที่เราจะต้องอนุรักษ์เอาไว้ให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานและได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี แก่คณะครู นักเรียน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครอง ชุมชนสังคมทั้งการครองตน การครองคน และการครองงงาน จากความศรัทธาและทุ่มเทเสียสละ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เก่ง ดี มีสุข ประสพผลสำเร็จ ทำให้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ดังนี้
ผลที่เกิดกับผู้เรียน
๑. นักเรียนมีความรู้ทักษะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สะอาด มีสัมมาคารวะ ตลอดจนแต่งกายได้เหมาะสมเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นได้ มีสุขภาพจิตที่ดี ร่าเริงแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี พร้อมทั้งนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต เป็นคนที่กล้าคิด กล้าทำกล้าตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผล เป็นผู้นำในการทำกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
๒.ผลการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการจัดกิจกรรม นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
๓. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑.ข้าพเจ้าได้วางแผนการประเมินผลนักเรียนทั้ง๓ด้านคือความรู้คุณลักษณะและทักษะกระบวนการจากการประเมินผลด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง๘ด้านนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินผลครบทั้ง๘ข้อร้อยละ๑๐๐มีวินัยมีความรับผิดชอบ ได้แก่ นักเรียนเข้าห้องเรียนทันเวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องเรียน และสถานศึกษา สนใจปฏิบัติกิจกรรม การเรียนการสอนและรับผิดชอบงานที่ครูและสมาชิกในกลุ่มมอบหมาย นักเรียนมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น
๒.นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่เป็นจุดเน้นขอสถานศึกษา ได้ครบทุกข้อ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐นักเรียนที่เรียนในรายวิชาศิลปะ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้ประพฤติปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นจุดเน้นของสถานศึกษา ได้ครบทุกข้อ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ มีความสามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดีและมีจิตนาการ
๓. นักเรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิตของท้องถิ่นในการสร้างพฤติกรรมที่จะปลูกฝังให้เกิดการปฏิบัติตนที่จะนำไปสู่การมีเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อให้เด็กเป็นคน “ดี เก่ง มีสุข”
๔. นักเรียนได้ร่วมปฏิบัติกิจกรรมการแสดงของศิลปวัฒนธรรมไทยในโรงเรียนและชุมชน
ผลจากการปฏิบัติส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และกล้าแสดงออกเป็นอย่างดี มีบุคลิกภาพที่ดี ทำให้ผู้เรียนสร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียนเป็นประจำ ส่งผลให้ได้รับรางวัลดังนี้
๑. เด็กหญิงสุวัชราพร มามีกุลได้รับรางวัลนักเรียนพะราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดเล็ก ประจำปี ๒๕๕๗
๒.ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับประเทศ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book)ระดับชั้น ม. ๑-๓งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
๓. เด็กหญิงรัติฏิกาล เจือจันทร์ ได้รับโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙จากสำนักนายกรัฐมนตรี
ผลที่เกิดกับครู
๑. ครูโรงเรียนบ้านม่วงวิทยา จำนวน ๙ คน ได้รับรางวัล หนึ่งแสนครูดี สำนักงานเลขาธิการ
คุรุสภา
๒. นายพงศ์หรัณย์ มากกลางและนางบัวเผื่อน บุตรเพชร ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Book) ม. ๑ – ม. ๓
๓. นางสาวสุภาวดี ศรีสุชาติ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC
AWARDS) ประเภท ครูผู้สอนโรงเรียนประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ
๔. นางเพ็ญสุรีย์ เสงี่ยมวัฒนะ ได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
(OBEC AWARDS) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๕. นางเพ็ญสุรีย์ เสงี่ยมวัฒนะ ได้รับรางวัล MOE AWARDS ประเภทโครงการ สาขาอนุรักษ์
มรดกไทย
ผลที่เกิดกับผู้บริหาร
ได้รับพระราชทานเข็มผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ด้านโรงเรียน
๑. โรงเรียนได้รับโล่รางวัล “เสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖”โครงการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาดีเด่น
๒. โรงเรียนได้รับโล่รางวัล “MOE AWARDS ระดับดีเด่น ๒๕๕๗ สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ผลที่เกิดกับชุมชน
๑. ชุมชนมีความภาคภูมิใจที่โรงเรียนนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน
๒. มีความตระหนักในวัฒนธรรมท้องถิ่นของตน
๓. ชุมชนได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนโดยการนำผลงานการแสดงร่วมงานสนับสนุนในวันสำคัญเช่น รำขบวนแห่ผ้าป่า รำบายศรีสู่ขวัญ
๖. ประโยชน์ที่ได้รับและการเผยแพร่
๑. นำเสนอชุดการแสดง รำโส้ทั่งบั้ง แสดงเปิดงานเทศกาลโส้รำลึก ครั้งที่ ๓๕ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
๒. นำชุดการแสดง รำโส้ทั่งบั้ง แสดงในงานประเมินนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านม่วงวิทยา
๓. นำเสนอผลงานนักเรียนในการประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านม่วงวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๕๕
๗. ปัจจัยความสำเร็จ
๑. นักเรียนมีความตระหนักในวัฒนธรรมท้องถิ่นของตน
๒. ครูสามารถนำวิธีการสอนไปปรับใช้ในการพัฒนานักเรียนที่ต้องการส่งเสริมได้
๘. แนวคิดในการพัฒนาต่อไป
กระแสความนิยมด้านศิลปวัฒนธรรม ปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว มีความจำเป็นที่จะต้องปรับการเรียนการสอนให้ทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงในยุคไร้พรมแดน จึงมีแนวทางในการพัฒนาดังนี้
๑. พัฒนาผู้เรียนที่มีความสนใจเป็นพิเศษให้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพตรงกับความต้องการ
และสอดคล้องกับท้องถิ่น
๒. ปรับประยุกต์การแสดงท้องถิ่นให้นักเรียนมีความรัก หวงแหนในศิลปะการแสดงที่เป็น
เอกลักษณ์ของชาติ ของชุมชน ของท้องถิ่นด้วยการร่วมสืบสานอย่างถูกต้องและเข้าใจ
๓. นำศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นมาปรับประยุกต์ใช้ให้ทันสมัยทางด้านการนำเสนอที่แปลกใหม่

แสดง
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Youtube
Contact us
ซ่อน

istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat nakliyat istanbul evden eve evden eve istanbul evden eve nakliyat ofis tasima evden eve nakliyat nakliye evden eve evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat depolama