พัฒนากิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงโดยทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (กระบวนการ M-TEA-KE)

ชื่อผลงานแนวปฏิบัติที่ดี พัฒนากิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (กระบวนการ M-TEA-KE)
https://youtu.be/25BiJywSexk
ด้าน การศึกษา
ผู้เสนอ นางสาวกรชนก เนตรโอภารักษ์
โรงเรียน วัดนาคปรก
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
หมายเลขติดต่อ โทรศัพท์ 02 – 467 – 0568 โทรสาร 02 – 457 – 4202
Email kara102503@hotmail.com
1. ความเป็นมาและความสำคัญ
โรงเรียนวัดนาคปรก เป็นโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 ซึ่งในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา โรงเรียนได้ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทำขนมทองพับ ทองม้วนโดยภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเรียนการสอนกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครูและผู้เรียนส่วนใหญ่สามารถเรียนรู้ จัดทำและจำหน่ายรู้จักแพร่หลายในชุมชนสามารถพัฒนาเป็นหนึ่งโรงเรียน หนึ่งผลิตภัณฑ์ (One School One Product) ของโรงเรียน และผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จัดทำหนึ่งชั้นเรียน หนึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ ใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่เป็นอันตราย
ราคาย่อมเยาในกิจกรรมชุมนุม นำมาจัดจำหน่าย เป็นของที่ระลึก และของถวายพระ ประกอบด้วย พิมเสนน้ำ สบู่เหลวสูตรมะขาม หอมไกลไล่ยุง ตุ๊กตาการบูร น้ำยาซักผ้า สบู่แฟนซี น้ำยาล้างจาน น้ำมันเหลืองสูตรไพล โดยผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนได้รับการยอมรับจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
เช่น กรมการศาสนา ให้โรงเรียนนำผลิตภัณฑ์ไปร่วมจัดนิทรรศการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัล สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี2556 “สถานศึกษาพอเพียง 2556” โรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2557 ครูผู้ฝึกสอนและนักเรียนได้รับรางวัลรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 รางวัลเหรียญทองการแข่งขันโครงการแปรรูประดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันโครงงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาจะเห็นได้ว่า โรงเรียนให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆในกิจกรรมชุมนุม
ของโรงเรียน และเมื่อได้รับโอกาสเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเรื่อง การส่งเสริมการจัดการศึกษาทางเลือก
ด้วยนวัตกรรมการเรียนเพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) ในสถานศึกษา โรงเรียนได้ศึกษาแนวการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎี Constructionism ที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและความรู้เดิมของผู้เรียน ซึ่งในปีการศึกษา 2558 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่อง “กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ มีเป้าหมาย
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ และมีทักษะสำคัญที่สอดคล้องกับคุณภาพของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยทฤษฎีการเรียนรู้ที่สนับสนุนแนวคิด การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ คือ ทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม(Constructivism) หรือทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง รูปแบบการเรียนรู้มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและบูรณาการด้วยเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Doing) หรือสร้าง (Making) สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น จากประสบการณ์เดิมของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันเชื่อมโยงกับประสบการณ์ใหม่หรือข้อมูลใหม่แล้วสร้างความรู้ขึ้นมาด้วยตนเอง มีการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน นำไปสู่การปรับเปลี่ยน การสร้าง และ สะท้อนความคิดใหม่เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ความรู้จึงไม่หยุดนิ่ง ครูมีบทบาทในการจัดบริบทการเรียนรู้ ตั้งคำถามที่ท้าทายความสามารถ กระตุ้น สนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการสร้างความรู้
จากแนวคิดและความสำคัญดังกล่าวในเบื้องต้น โรงเรียนวัดนาคปรกจึงได้จัดทำโครงการพัฒนา
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) โดยใช้กระบวนการ M-TEA-KE ในกิจกรรมชุมนุม ได้อย่างสอดคล้องกับ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทของโรงเรียนและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะสำหรับการออกไปดำรงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 โดยการพัฒนาผู้เรียนในหมวด 2 สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้พัฒนาความสามารถด้านการคิดและพัฒนากรอบความคิดแบบเปิดกว้าง (Growth Mindset) หมวด 3 สร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม (มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ อดทนมุ่งมั่นในการทำงาน กตัญญู) หมวด 4 สร้างเสริมทักษะการทำงาน การดำรงชีพ และทักษะชีวิตตอบสนองความสนใจ ความถนัด และความต้องการของผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกการทำงาน ทักษะทางอาชีพ ทรัพย์สินทางปัญญา อยู่อย่างพอเพียงและมีวินัยทางการเงิน จำนวน 6 ขั้นตอน ประกอบด้วย
ขั้นที่ 1 M : Motivation สร้างแรงจูงใจ ขั้นที่ 2 T: Transfer ถ่ายโอนความรู้เดิม ขั้นที่ 3 E : Explore เพิ่มเติมประสบการณ์ใหม่
ขั้นที่ 4 A : Action learning ใส่ใจปฏิบัติ ขั้นที่ 5 K : Knowledge รวมรวมจัดองค์ความรู้ และขั้นที่ 6 E : Exhibitionสู่การนำเสนอผลงาน ได้อย่างเป็นรูปธรรมมีผลงานเชิงประจักษ์จากกิจกรรม OPEN HOUSE และผ่านสื่อออนไลน์สถานีโทรทัศน์ TNN 24 เป็นต้น ผลงานดังกล่าว ส่งผลให้โรงเรียนเป็นแหล่งศึกษาดูงานของโรงเรียนเครือข่ายทั้งในและนอกเขตพื้นที่การศึกษารวมทั้งโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กระบวนการ M-TEA-KE ในชุมนุม สร้างอาชีพเสริมรายได้ (MAKE ME MAKE MONEY)
2.2 เพื่อส่งเสริมการใช้ฐานเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้เรียนในกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กระบวนการ M-TEA-KE
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ M-TEA-KE ในกิจกรรม“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
3.1.2 ผู้เรียนในชุมนุมสร้างอาชีพเสริมรายได้ (MAKE ME MAKE MONEY) ใช้ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โดยใช้กระบวนการ M-TEA-KE

3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้เสียในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กระบวนการ M-TEA-KE
3.2.2 โรงเรียนมีผลิตภัณฑ์จากกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กระบวนการ M-TEA-KE
4. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.1 ความพอประมาณ
รู้จักการวางแผนใช้งบประมาณ และจัดหาวัตถุดิบที่มีอยู่ในฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในโรงเรียน เพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์แต่ละครั้ง ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และประหยัดงบประมาณที่มีอยู่
4.2 มีเหตุผล
สามารถเลือกส่วนผสมที่เป็นประโยชน์ ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค เพื่อนำความรู้ไปใช้ฝึกปฏิบัติ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีรายได้เสริมระหว่างเรียน
4.3 ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
มีการวางแผนการทำงานอย่างรอบคอบ ในการสร้างนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง
4.4 เงื่อนไขความรู้
สามารถบูรณาการความรู้เดิมและความรู้ใหม่ในการเตรียมอุปกรณ์ ส่วนผสม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
4.5 เงื่อนไขคุณธรรม
มีคุณลักษณะและค่านิยมที่เด่นชัด ในด้านมีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ อดทนมุ่งมั่นในการทำงาน

การเปลี่ยนแปลงใน 4 มิติ
4.6 ด้านเศรษฐกิจ
การใช้ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่มีในโรงเรียน เป็นการประหยัดงบประมาณ
4.7 ด้านสังคม
ผู้เรียนมีความเสียสละ อดทนมุ่งมั่นในการทำงาน
4.8 ด้านสิ่งแวดล้อม
การใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติทดแทนสารเคมี ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค
4.9 ด้านวัฒนธรรม/ค่านิยม
เป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมการกินอยู่ที่พึ่งพาตนเองให้มากที่สุด
5. ขั้นตอนของกระบวนการ M-TEA-KE
– Motivation สร้างแรงจูงใจ
– Transfer ถ่ายโอนความรู้เดิม
– Explore เพิ่มเติมประสบการณ์ใหม่
– Action learning ใส่ใจปฏิบัติ
– Knowledge รวบรวมจัดองค์ความรู้
– Exhibition สู่การนำเสนอผลงาน
6. กระบวนการ/ขั้นตอน ใช้กระบวนการ PDCA
การพัฒนากิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (กระบวนการ M-TEA-KE) มีขั้นตอนการดำเนินงานตามวงจรการควบคุมคุณภาพ (PDCA) ดังนี้
ขั้นเตรียมงาน (PLAN)
ผู้มีส่วนได้เสียในการจัดการศึกษาของโรงเรียนร่วมกันวางแผนการพัฒนาและการจัดทำผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของ ชุมนุมสร้างอาชีพเสริมรายได้ (MAKE ME MAKE MONEY) ดังนี้
1. ประชุมวางแผนเพื่อสำรวจสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการ
2. วิเคราะห์กิจกรรมให้สอดคล้องกับกิจกรรม”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามกิจกรรม
การดำเนินงาน (DO)
1. จัดอบรมให้ความรู้การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (กระบวนการ M-TEA-KE) ที่สอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. จัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ด้วยกระบวนการ M-TEA-KE ที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามบทบาทของครูและผู้เรียน ดังนี้

จัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ด้วยกระบวนการ M-TEA-KE ที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามบทบาทของครูและผู้เรียน
จัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ด้วยกระบวนการ M-TEA-KE ที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามบทบาทของครูและผู้เรียน
3. เข้าฐานการเรียนรู้บูรณาการ ชุมนุมสร้างอาชีพ เสริมรายได้ หนึ่งชั้นเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ และหนึ่งโรงเรียน หนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่และมีความคิดสร้างสรรค์ ประกอบด้วย
ฐานการเรียนรู้ชุมนุมสร้างอาชีพ เสริมรายได้ (ตัวอย่าง)
กิจกรรมบูรณาการ M-TEA-KE: ซีฟู้ดตกหลุมรัก
กิจกรรมบูรณาการ M-TEA-KE: เค้กนึ่งสมุนไพร
กิจกรรมบูรณาการ M-TEA-KE: น้ำดื่มสมุนไพร
กิจกรรมบูรณาการ M-TEA-KE: เกล็ดหิมะสมุนไพร
กิจกรรมบูรณาการ M-TEA-KE: สบู่แฟนซี
กิจกรรมบูรณาการ M-TEA-KE: กระทงการกุศล
ฐานการเรียนรู้หนึ่งชั้นเรียน หนึ่งผลิตภัณฑ์
กิจกรรมบูรณาการ M-TEA-KE: น้ำมันเหลืองสูตรไพล โดย ผู้เรียนชั้นอนุบาล 2
กิจกรรมบูรณาการ M-TEA-KE: พิมเสนน้ำ โดย ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
กิจกรรมบูรณาการ M-TEA-KE: สบู่เหลวสูตรมะขาม โดย ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
กิจกรรมบูรณาการ M-TEA-KE: ตุ๊กตาการบูร โดย ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
กิจกรรมบูรณาการ M-TEA-KE: น้ำยาซักผ้าขาว โดย ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
กิจกรรมบูรณาการ M-TEA-KE: สมุนไพรไล่ยุง โดย ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
กิจกรรมบูรณาการ M-TEA-KE: น้ำยาล้างจานสมุนไพร โดย ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ฐานการเรียนรู้หนึ่งโรงเรียน หนึ่งผลิตภัณฑ์
กิจกรรมบูรณาการ M-TEA-KE: ทองพับอินเตอร์
4. จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในการจัดทำผลิตภัณฑ์
5. คัดเลือกและคัดสรร นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ M-TEA-KE เป็นแนวปฏิบัติที่ดีของโรงเรียน
การติดตาม ตรวจสอบ (CHECK)
1. สรุปและประเมินผลการพัฒนากิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (กระบวนการ M-TEA-KE) โดยผู้เรียน ครู และผู้ปกครอง
2. ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กระบวนการ M-TEA-KE
การปรับปรุงและพัฒนา (ACTION)
1. ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินและ นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข และนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการตามกิจกรรมที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง
7. ผลการดำเนินงาน
7.1 ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ M-TEA-KE ในกิจกรรม“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
7.2 ผู้เรียนในชุมนุมสร้างอาชีพเสริมรายได้ (MAKE ME MAKE MONEY) ใช้ฐานการเรียนรู้ชุมนุมสร้างอาชีพ เสริมรายได้ จำนวน 15 ฐาน / ฐานการเรียนรู้หนึ่งชั้นเรียน หนึ่งผลิตภัณฑ์ จำนวน 8 ฐาน และฐานการเรียนรู้หนึ่งโรงเรียน หนึ่งผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 ฐานใน กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ผ่านกระบวนการ M-TEA-KE
7.3 ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้เสียในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กระบวนการ M-TEA-KE ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ94.96
7.4 โรงเรียนมีหนึ่งโรงเรียน หนึ่งผลิตภัณฑ์ และหนึ่งชั้นเรียน หนึ่งผลิตภัณฑ์ จากกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กระบวนการ M-TEA-KE จัดจำหน่ายในรูปแบบต่างๆให้วัดนาคปรก ผู้ปกครองและชุมชน จัดทำเป็นของว่าง ของที่ระลึกในการประชุมต่างๆของโรงเรียน และ นำผลิตภัณฑ์ร่วมจัดนิทรรศการกับกรมการศาสนาอย่างต่อเนื่อง
7.5 ผู้เรียนสามารถรวบรวมองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย การคำนวณต้นทุนการผลิต คำนวณส่วนผสม เทคโนโลยี ในการสืบค้นข้อมูลหรือใช้กระบวนการ วิธีการต่างๆ ที่ทำให้งานสำเร็จ วิศวกรรมศาสตร์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ สร้างผลิตภัณฑ์
7.6 ผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียนในการเข้าร่วมชุมนุมสร้างอาชีพเสริมรายได้ (MAKE ME MAKE MONEY)
8. ปัจจัยที่ทำให้สำเร็จ
โครงการ พัฒนากิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (กระบวนการ M-TEA-KE) เป็นแนวปฏิบัติที่ดี ที่เป็นสื่อในการให้ผู้เรียนได้กล้าแสดงออกถึงความถนัดของตนเองอย่างสร้างสรรค์โดยได้รับการสนับสนับ ส่งเสริม จากทุกฝ่าย ดังนี้
ผู้บริหารโรงเรียน ให้ความสำคัญในการจัดการเรียนรู้โดย ใช้กระบวนการ M-TEA-KE อย่างต่อเนื่องทุกระดับชั้น ได้จัดสรรงบประมาณตามความต้องการ ความจำเป็นอย่างพอเพียง
ครู รู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล สามารถจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความถนัด ความสนใจของผู้เรียนได้อย่างสร้างสรรค์
ผู้ปกครองและชุมชน เป็นวิทยากรท้องถิ่นในการสาธิตขั้นตอนการทำผลิตภัณฑ์ของแต่ละชั้นเรียน
ผู้เรียน ใช้กระบวนการคิด มีความเสียสละ อดทน มุ่งมั่นในการทำงาน
9. ประโยชน์ที่ได้รับ
โรงเรียน
1.มีหนึ่งโรงเรียน หนึ่งผลิตภัณฑ์ และหนึ่งชั้นเรียน หนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน
2.กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของโรงเรียน
ครู
มีรูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (กระบวนการ M-TEA-KE) ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่แสดงถึงแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของโรงเรียน
ผู้เรียน
ได้พัฒนากระบวนการคิดโดยเฉพาะความคิดสร้างสรรค์ ความคิดรวบยอดสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ มีรายได้ระหว่างเรียน
10. การเผยแพร่ / การได้รับการยอมรับ / และความภาคภูมิใจ
โรงเรียน
– เผยแพร่ผลงานการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (กระบวนการ M-TEA-KE) ในงานประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
– เป็นที่ศึกษาดูงานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ให้กับสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
– กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และชุมนุมสร้างอาชีพ เสริมรายได้ ได้รับการยอมรับและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์สถานีโทรทัศน์ TNN 24 รายการห้องข่าวเยาวชน
ครู
– เผยแพร่ผลงานวิจัย การประกวดสื่อนวัตกรรมด้วยกระบวนการ M-TEA-KEของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
– ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน(ขนมไทย)ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
– ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
– ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลรางวัลเหรียญทองการแข่งขันโครงการแปรรูป ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
– ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้เรียน
– ได้รับรางวัลรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน(ขนมไทย) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
– ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
– ได้รับรางวัลรางวัลเหรียญทองการแข่งขันโครงการแปรรูป ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
– ได้รับรางวัลรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
แสดง
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Youtube
Contact us
ซ่อน

istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat nakliyat istanbul evden eve evden eve istanbul evden eve nakliyat ofis tasima evden eve nakliyat nakliye evden eve evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat depolama