แนวปฏิบัติที่ดี “ด้านการศึกษา” การสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนอมก๋อย

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
อำเภออมก๋อยเป็นอำเภอทางตอนใต้สุดของจังหวัดเชียงใหม่ ประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะยากจนมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีต่ำ 44,881 บาท (สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออมก๋อย:2559) สภาพภูมิศาสตร์เป็นภูเขาสลับซับซ้อนคิดเป็นร้อยละ 90 ตั้งอยู่ในกลุ่มน้ำชั้น 1A ได้รับการประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ การคมนาคมเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากเป็นเส้นทางลำลอง บางชุมชนต้องเดินทางด้วยเท้า ไม่สามารถนำยานพาหนะเข้าพื้นที่ได้ ประชากรประกอบไปด้วยชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆ ตลอดจนกลุ่มชนพลัดถิ่นที่หลบหนีเข้าเมือง ชาวไทยภูเขาเหล่านี้มีวัฒนธรรมในแต่ละชุมชนมีความเข้มแข็ง เช่น ภาษา จารีตประเพณี มีผลต่อการจัดการศึกษา (โครงการพัฒนาการศึกษาพื้นที่อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่:2553) จึงทำให้การดูแลคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานจากภาครัฐเป็นไปด้วยความยากลำบากและไม่ทั่วถึง ทั้งนี้เพราะเจ้าหน้าที่ของรัฐ และข้าราชการที่เข้าไปทำงานในพื้นที่ห่างไกลไม่ใช่คนในพื้นที่ทำให้มีการย้ายกลับภูมิลำเนา ซึ่งส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพ และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของคนอมก๋อย
โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมจึงตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่นเป็นอย่างมาก ทั้งปัญหาไม่ได้เรียนต่อของนักเรียน และการขาดแคลนบุคลากรในวิชาชีพที่สำคัญต่อคุณภาพชีวิตของคนอมก๋อย ทำให้โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมได้ดำเนินแผนการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนซึ่งเป็นลูกหลานของคนอมก๋อยได้มีการเตรียมความพร้อมทางวิชาการสำหรับการศึกษาต่อในสาขาอาชีพที่มีความจำเป็นในท้องถิ่น ตลอดทั้งการประสานกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนมาเป็นเครือข่ายส่วนร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาในรูปแบบให้นักเรียนอมก๋อยได้มีโอกาสเรียนต่อเพื่อกลับมาทำงานพัฒนาบ้านเกิด

2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินการ
2.1 จุดประสงค์
1. เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนให้กับนักเรียน
2. เพื่อให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษากลับมาพัฒนาท้องถิ่นบ้านเกิดตนเอง
3. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมด้านการศึกษาของนักเรียน
2.2 เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
นักเรียนที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้ศึกษาต่อและกลับมาทำงานในท้องถิ่นอมก๋อย
เชิงคุณภาพ
นักเรียนโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมได้รับการสนับสนุนทางวิชาการในด้าน การเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนต่อ ได้รับโอกาสเรียนต่อในด้านพื้นที่สำหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาชีพที่มีความจำเป็นในท้องถิ่น และได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานของท้องถิ่นเพื่อการศึกษาต่อจบกลับมาทำงานในท้องถิ่นบ้านเกิดอมก๋อย

3. กระบวนการดำเนินงาน
วางแผนปฏิบัติ (Plan)
1. นำเรื่องหารือคณะกรรมการสถานศึกษา เรื่องแผนการสร้างโอกาสทางการศึกษา และการสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนต่อในสาขาอาชีพที่ขาดแคลนเพื่อกลับมาทำงานในบ้านเกิด
2. โรงเรียนประสานกับภาคีเครือข่าย ในเรื่องของทุนสนับสนุนการศึกษาต่อ สถาบันอุดมศึกษาสำหรับพื้นที่ให้นักเรียนอมก๋อยเข้าเรียนต่อในระบบโควตา แหล่งงานในส่วนของพื้นที่ที่จะให้นักเรียนที่จบจากการศึกษาได้กลับมาทำงานในท้องถิ่นบ้านเกิด
3. คณะครูประชุมจัดทำโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการให้กับนักเรียน
4. กำหนดครูผู้รับผิดชอบจัดโครงการ/กิจกรรม
5. โรงเรียนกำหนดภารกิจของงาน โดยแบ่งออกเป็น 4 ช่วง ดังนี้ ช่วงสำรวจข้อมูลเป้าหมายชีวิตนักเรียน และสาขาอาชีพที่ขาดแคลนในท้องถิ่น ช่วงเตรียมความพร้อมทางวิชาการ ช่วงประสานกับหน่วยงานสถาบันอุดมศึกษาสำหรับพื้นที่ในการเข้าศึกษา ช่วงจัดหาแหล่งทุนจากภาคีเครือข่ายสนับสนุนทุนการศึกษาต่อและสถานประกอบการเพื่อให้เด็กได้กลับมาทำงานในท้องถิ่นบ้านเกิด
ดำเนินการตามแผน (Do)
1. ครูแนะแนวสำรวจข้อมูลเป้าหมายชีวิตนักเรียน และสำรวจความอาชีพที่ขาดแคลนในท้องถิ่น
2. รวบรวมจำนวนพื้นที่เรียนต่อในสาขาอาชีพที่ขาดแคลนของอำเภออมก๋อย จากสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง ประชาสัมพันธ์นักเรียนที่สนใจโดยใช้ข้อมูลเป้าหมายชีวิตนักเรียนเป็นฐาน
3. จัดโครงการ/กิจกรรมเตรียมความพร้อมทางวิชาการให้กับนักเรียนสู่สถาบันอุดมศึกษาโดยแยกตามสาขาวิชาที่นักเรียนจะเตรียมความพร้อมในการสอบเรียนต่อเป้าหมายชีวิต และความต้องการของท้องถิ่น โดยดำเนินการจัดกิจกรรมดังนี้
3.1 กิจกรรมสร้างโอกาสให้กับนักเรียน เช่น การจัดหาทุนการศึกษา การจัดหาโควตาที่เรียน
3.2 กิจกรรมส่งเสริมเรียนต่อให้คืนถิ่น
3.3 กิจกรรมความร่วมมือกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ตรวจสอบประเมินผล (Check)
1. ตรวจสอบความพร้อมทางวิชาการของนักเรียนที่ละพื้นที่ที่รับนักเรียนเข้าเรียนต่อแยกตามสาขาวิชา เช่น คุณสมบัติทางวิชาการของนักเรียนที่จะเข้าเรียนต่อโครงการผลิตแพทย์เพื่อชนบท 1 อำเภอ 1 ทุน (ODOD ม.พะเยา) คุณสมบัติของนักเรียนที่จะเข้าโครงการผลิตทันตแพทย์ในพื้นที่ทรงงาน โครงการผลิตพยาบาลในพื้นที่ทรงงาน (ความร่วมมือของโรงพยาบาลอมก๋อยและมหาวิทยาลัยพะเยา) โครงการเรียนต่อคณะเทคนิคการแพทย์สำหรับพื้นที่อมก๋อย ทุนเรียนพยาบาลสำหรับพื้นที่อมก๋อยของมูลนิธิพระเมตตาสมเด็จย่า
2. จัดนักเรียนที่มีความพร้อมทางวิชาการตามคุณสมบัติฯ โดยใช้ผลการสอบ Pre Admissions , Pre Quota และผลคะแนนการสอน GAT ,PAT1,PAT2 ผลการสอบโควตาภาคเหนือ ผลคะแนนสอบความถนัดทางแพทย์ (กสพท.)
นำผลประเมินมาปรับปรุง (Act)
1. มีการส่งเสริมสำหรับนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ในแต่ละประเภทของพื้นที่เข้าเรียนในรูปแบบของการเติมเต็มความพร้อมสำหรับการเรียนต่อ
2. มีการพัฒนานักเรียนในด้านการเตรียมรับการสอบสัมภาษณ์ ทักษะทางภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมสอนเสริม
4. ผลการดำเนินการ
4.1 นักเรียนมีโอกาสทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ดังเห็นได้จากจำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) ไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาหรืออาชีวศึกษามีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี
ปีการศึกษา 2556 มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 182 คน จำนวนนักเรียนที่ศึกษาต่อ 104 คน คิดเป็นร้อยละ 57.14
ปีการศึกษา 2557 มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 187 คน จำนวนนักเรียนที่ศึกษาต่อ 120 คน คิดเป็นร้อยละ 64.17
ปีการศึกษา 2558 มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 172 คน จำนวนนักเรียนที่ศึกษาต่อ 111 คน คิดเป็นร้อยละ 64.53
4.2 ชุมชนมีสถานศึกษาที่สามารถจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อ และมุ่งให้กลับมาพัฒนาท้องถิ่น และชุนชนได้รับบุคลากรที่เป็นบุคคลในพื้นที่มาทำงานพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เช่น
1) โครงการบัณฑิตคืนถิ่น และโครงการพัฒนาการศึกษาพื้นที่อมก๋อย (OEDP) ซึ่งปัจจุบันศิษย์เก่าของโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมที่เข้าร่วมโครงการได้กลับมาบรรจุรับราชการครูในพื้นที่อำเภออมก๋อย
2) ศิษย์เก่าที่ได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษาสาขาที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข เช่น แพทย์ พยาบาล สาธารณสุข ได้กลับมาปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นพื้นที่อำเภออมก๋อย
4.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่าง ๆ ให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาของนักเรียน เช่น
1) โครงการผลิตพยาบาลชุมชนคืนถิ่น โดยโรงพยาบาลอมก๋อยให้ตำแหน่งในการบรรจุเข้าทำงานหลังจากจบการศึกษา
2) โครงการผลิตพยาบาลชุมชนคืนถิ่น โดยสำนักงานเทศบาลตำบลอมก๋อย สนับสนุนทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร
3) โครงการเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนที่เรียนให้กับนักเรียนในพื้นที่อำเภออมก๋อย โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5. ปัจจัยความสำเร็จ
ได้รับสนับสนุนการการดำเนินการจากทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนี้
1. นักเรียนร้อยละ 10 ที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6)จากโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมแต่ละปีการศึกษา และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ฯได้รับทุนการศึกษาเป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
2.มูลนิธิพระเมตตาสมเด็จย่าเข้ามาคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติทางวิชาการ มีจิตอาสา เข้าเป็นนักเรียนทุนพยาบาลสำหรับพื้นที่ห่างไกลและชายแดน
3.คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อนุเคราะห์พื้นที่เรียน(โควตา)นักเรียนพื้นที่อำเภออมก๋อย โดยนักเรียนต้องสอบเข้าเรียนตามระบบการสอบโควตาภาคเหนือผ่านเกณฑ์ของคณะฯ
4.โรงพยาบาลอมก๋อย เทศบาลตำบลอมก๋อย องค์การบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่อำเภออมก๋อยร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยาทำข้อตกลงให้ทุนนักเรียนที่มีคุณสมบัติฯเข้าเรียนต่อคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาในโครงการผลิตพยาบาลในพื้นที่ทรงงาน โดยท้องถิ่นเป็นเจ้าของทุน โรงพยาบาลอมก๋อยเป็นสถานที่ทำงานเมื่อเรียนจบ และนักเรียนเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยพะเยา

6. ความภาคภูมิใจ
จากการดำเนินงานด้านการส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมหลังจากไปศึกษาในระดับอุดมศึกษาและสำเร็จการศึกษานั้น ได้นำความรู้ความสามารถมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นอำเภออมก๋อยในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ เช่น ด้านการสาธารณสุข ด้านการศึกษา เป็นต้น

7. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
7.1 ปัญหาและอุปสรรค
1) นักเรียนไม่มั่นใจในการเลือกสาขาวิชาที่จะศึกษาต่อ
2) นักเรียนมีความสับสนและลังเลในการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
3) นักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์ที่จำเป็นต้องใช้ในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
4) ผู้ปกครองไม่สนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
7.2 ข้อเสนอแนะ
1) จัดให้มีกิจกรรมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาต่าง ๆ ในระดับอุดมศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับนักเรียน
2) จัดกิจกรรมเปิดโลกทัศน์ด้านการศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้และความเข้าใจไปประกอบการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาที่เหมาะสมกับตนเอง
3) จัดหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาระดับอุดมศึกษา
4) สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาให้กับผู้ปกครอง

กิจกรรมสอนเสริมหลังเลิกเรียนของนักเรียนหอพักและนักเรียนในโครงการดาวรุ่งมุ่งมหาวิทยาลัย ช่วงเวลา 19.00-21.00 น
กิจกรรมสอนเสริมหลังเลิกเรียนของนักเรียนหอพักและนักเรียนในโครงการดาวรุ่งมุ่งมหาวิทยาลัย ช่วงเวลา 19.00-21.00 น
กิจกรรมสอนเสริมหลังเลิกเรียนของนักเรียนหอพักและนักเรียนในโครงการดาวรุ่งมุ่งมหาวิทยาลัย ช่วงเวลา 19.00-21.00 น
กิจกรรมสอนเสริมหลังเลิกเรียนของนักเรียนหอพักและนักเรียนในโครงการดาวรุ่งมุ่งมหาวิทยาลัย ช่วงเวลา 19.00-21.00 น
กิจกรรมสอนเสริมหลังเลิกเรียนของนักเรียนหอพักและนักเรียนในโครงการดาวรุ่งมุ่งมหาวิทยาลัย ช่วงเวลา 19.00-21.00 น
กิจกรรมสอนเสริมหลังเลิกเรียนของนักเรียนหอพักและนักเรียนในโครงการดาวรุ่งมุ่งมหาวิทยาลัย ช่วงเวลา 19.00-21.00 น
กิจกรรมสอนเสริมหลังเลิกเรียนของนักเรียนหอพักและนักเรียนในโครงการดาวรุ่งมุ่งมหาวิทยาลัย ช่วงเวลา 19.00-21.00 น
กิจกรรมสอนเสริมหลังเลิกเรียนของนักเรียนหอพักและนักเรียนในโครงการดาวรุ่งมุ่งมหาวิทยาลัย ช่วงเวลา 19.00-21.00 น
กิจกรรมการติว GAT/PAT
กิจกรรมการติว GAT/PAT
กิจกรรมการติว GAT/PAT
กิจกรรมการติว GAT/PAT
กิจกรรมการติว GAT/PAT
กิจกรรมการติว GAT/PAT
กิจกรรมการติว GAT/PAT
กิจกรรมการติว GAT/PAT
กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพทางวิชาการร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพทางวิชาการร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพทางวิชาการร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพทางวิชาการร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพทางวิชาการร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพทางวิชาการร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
กิจกรรมค่ายหลักการทำงานเพื่อความสำเร็จ ร่วมกับสถาบันพัฒนาการเรียนรู้เพื่อชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
กิจกรรมค่ายหลักการทำงานเพื่อความสำเร็จ ร่วมกับสถาบันพัฒนาการเรียนรู้เพื่อชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
กิจกรรมค่ายหลักการทำงานเพื่อความสำเร็จ ร่วมกับสถาบันพัฒนาการเรียนรู้เพื่อชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
กิจกรรมค่ายหลักการทำงานเพื่อความสำเร็จ ร่วมกับสถาบันพัฒนาการเรียนรู้เพื่อชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
กิจกรรมค่ายหลักการทำงานเพื่อความสำเร็จ ร่วมกับสถาบันพัฒนาการเรียนรู้เพื่อชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
กิจกรรมค่ายหลักการทำงานเพื่อความสำเร็จ ร่วมกับสถาบันพัฒนาการเรียนรู้เพื่อชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
กิจกรรมค่ายหลักการทำงานเพื่อความสำเร็จ ร่วมกับสถาบันพัฒนาการเรียนรู้เพื่อชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
กิจกรรมค่ายหลักการทำงานเพื่อความสำเร็จ ร่วมกับสถาบันพัฒนาการเรียนรู้เพื่อชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เอกสารประกอบในโครงการผลิตพยาบาลชุมชนคืนถิ่น
เอกสารประกอบในโครงการผลิตพยาบาลชุมชนคืนถิ่น
โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เด็กอมก๋อย
โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เด็กอมก๋อย
เอกสารประกอบในโครงการผลิตพยาบาลชุมชนคืนถิ่น
เอกสารประกอบในโครงการผลิตพยาบาลชุมชนคืนถิ่น
เอกสารประกอบในโครงการผลิตพยาบาลชุมชนคืนถิ่น
เอกสารประกอบในโครงการผลิตพยาบาลชุมชนคืนถิ่น
เอกสารประกอบในโครงการผลิตพยาบาลชุมชนคืนถิ่น
เอกสารประกอบในโครงการผลิตพยาบาลชุมชนคืนถิ่น
เอกสารประกอบในโครงการผลิตพยาบาลชุมชนคืนถิ่น
เอกสารประกอบในโครงการผลิตพยาบาลชุมชนคืนถิ่น
แสดง
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Youtube
Contact us
ซ่อน

istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat nakliyat istanbul evden eve evden eve istanbul evden eve nakliyat ofis tasima evden eve nakliyat nakliye evden eve evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat depolama