โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา สพป.นครนายก การรีไซเคิ้ลวัสดุเหลือใช้

๑.ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด
ปลอกเก็บความเย็น (Casing cooler)

๒.แนวคิดในการประดิษฐ์ผลงาน
โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา เดิมชื่อโรงเรียนวัดเขาคอก ก่อตั้งเมื่อ ๒๖ เมษายน ๒๔๙๘
โรงเรียนตั้งอยู่บริเวณวัดเขาคอก และได้ย้ายโรงเรียนมาตั้งใหม่ในพื้นที่หมู่ ๕ หมู่บ้านหนองกันเกรา
ตำบลศรีกะอาง ในปัจจจุบัน โดยในปี พ.ศ.๒๕๐๘ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา”เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่๖ มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ๑๓๔ คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๑๓ คน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก และในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับโรงเรียนบ้านหนองกันเกราเป็นโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๓๙ โรงเรียนบ้านหนองกันเกราได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ๖ วัตถุประสงค์ ประกอบด้วย
วัตถุประสงค์ที่ ๑ ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชน ประกอบด้วย ๒ กิจกรรม คือ กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและกิจกรรมงานอนามัย
วัตถุประสงค์ที่ ๒ ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน
วัตถุประสงค์ที่ ๓ เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการเรียนรู้ทางวิชาการ
วัตถุประสงค์ที่ ๔ เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการอาชีพ ประกอบด้วย ๒ กิจกรรม คือ กิจกรรมสหกรณ์ และกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
วัตถุประสงค์ที่ ๕ ปลูกฝังจิตสำนึกและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ที่ ๖ เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
จากการดำเนินงานดังกล่าว โดยเฉพาะวัตถุประสงค์ที่ ๕ ปลูกฝังจิตสำนึกและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทางโรงเรียนได้ทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ธนาคารขยะ กิจกรรมการรีไซเคิ้ลโดยนำขยะ หรือของเหลือใช้ วัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่แล้วจากธนาคารขยะมาทำสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้หลากหลายรูปแบบ และเนื่องจากปัจจุบันชีวิตของคนเรามีการเปลี่ยนแปลงไปมาก โดยมีการนำวัสดุสังเคราะห์มาใช้ในชีวิตประจำวันโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะแก้วใส่น้ำดื่ม และเมื่อใช้แล้วก็ทิ้งให้กลายเป็นขยะ ที่ย่อยสลายยาก ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนตามมา ดังนั้นเราจึงควรช่วยกันลดภาวะโลกร้อน โดยการนำสิ่งของรอบตัวที่ไม่ได้ใช้แล้วไม่มีราคา กลับมา “ใช้ซ้ำ”หรือ Reuse ได โดยนำแก้วน้ำพลาสติก มาสร้างสรรค์เป็นผลงานให้เกิดประโยชน์และมีคุณค่ายิ่งขึ้น ช่วยลดขยะ ลดภาวะโรคร้อน ด้วยการนำมาประดิษฐ์เป็นชิ้นงาน “ปลอกเก็บความเย็น (Casing cooler)”
วัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการรีไซเคิ้ลขยะวัสดุเหลือใช้ ให้มีคุณค่าราคาและประโยชน์มาขึ้น เป็นแนวทางการประกอบอาชีพในการหารายได้เสริม และเป็นการทำงานร่วมกัน
๓.วัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์ผลงาน พร้อมระบุแหล่งที่มาของวัสดุ
๑.แก้วน้ำพลาสติก ขนาด ๓๒ ออนซ์
แหล่งที่มา เหลือจากกการดื่มน้ำ
๒.อลูมิเนียมฟอยล์
แหล่งที่มา ภายในบ้าน จากถุงผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ใช้ในบ้าน เช่น ถุงผงซักฟอก ถุงน้ำยาซักผ้า ถุงน้ำยาปรับผ้านุ่ม ถุงเครื่องดื่มที่ใช้ชงฯลฯ
๓.หนังสือพิมพ์
แหล่งที่มา บ้าน โรงเรียน
๔.คัตเตอร์ แหล่งที่มา บ้าน โรงเรียน ที่มีอยู่แล้ว
๕.เทปใส แหล่งที่มา ซื้อ
๖.ฟองน้ำ แหล่งที่มา ซื้อ
๗.ปลอกแขนสีต่างๆ แหล่งที่มา ซื้อ
๔.ขั้นตอนการประดิษฐ์ผลงาน (พร้อมภาพประกอบ)
๑.นำแก้วพลาสติก ขนาด ๓๒ ออนซ์ มาล้างทำความสะอาดเช็ดให้แห้ง
๒.นำแก้วมาห่อด้วยแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ ๑ ชั้น ติดเทปใสให้แน่น
๓.พันส่วนล่างสุดของแก้วพลาสติกด้วยฟองน้ำ ติดเทปใสให้แน่น
๔.ห่อกระดาษหนังสือพิมพ์จำนวน ๑๐ แผ่น ให้รอบแก้วพลาสติก ติดเทปใสให้แน่น ตัดกระดาษที่เหลือออกให้มีขนาดเท่ากับแก้ว
๕.ห่อแก้วพลาสติกด้วยอลูมิเนียมฟอยล์ให้รอบอีก ๑ ชั้น ติดเทปใสให้แน่น
๖.นำปลอกแขนสีสันต่างๆสวมภายนอกแก้ว เท่านี้ก็จะได้ Casing cooler ไปเก็บความเย็นของน้ำได้นานยิ่งขึ้น
๗.นำแก้วน้ำหวานต่างๆมาเสียบลงใน Casing cooler เท่านี้ก็จะได้อุปกรณ์สำหรับเก็บความเย็นของน้ำได้นานยิ่งขึ้น
หลักการทำงานของ Casing cooler
ฉนวนอลูมิเนียมฟอยล์(Aluminium Foil) คือ แผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ที่นำมารีดจนบาง โดยมีความหนาต่ำกว่า ๒๕๐ ไมครอน อลูมิเนียมฟอยล์สามารถนำไปใช้ในการยืดอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ได้ อีกทั้งช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีลักษณะเด่นดูสวยงามขึ้น คุณสมบัติ คือ สะท้อนความร้อน ทนความชื้น ไม่ติดไฟ ไม่ลามไฟ
ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่มีกลิ่นและรส ไม่เป็นพิษ เหมาะสำหรับใช้เป็นภาชนะบรรจุอาหาร ยา และเครื่องสำอาง ความมันวาวของผิวแผ่นฟอยล์ใช้เป็นฉนวนป้องกันความร้อนสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องรักษาอุณหภูมิให้ต่ำหรือสูงขึ้น เช่น อาหารแช่แข็งที่บรรจุในภาชนะแผ่นเปลวอลูมิเนียม จะเกิดการสะท้อนรังสีความร้อนทำให้เกิดการละลายเกิดขึ้นช้าลง ทั้งยังเป็นตัวนำความร้อนและเย็นได้เร็ว เหมาะกับการใช้เป็นภาชนะในการแช่แข็งหรือ
อบด้วยความร้อน และยังทำให้การปิดผนึกความร้อนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ
กระดาษหนังสือพิมพ์ ถูกออกแบบมาให้มีความสามารถในการดูดซึมสูง เพราะมันต้องดูดซึมหมึกพิมพ์ ซึ่งนั่นก็หมายความว่า มันเป็นเครื่องมือในการดูดซับของเหลวและความชื้นได้ดี
จากการทดลองการเก็บความเย็นของ Casing cooler กับปลอกแก้วเก็บความเย็น ณ อุณหภูมิห้อง ๒๕ องศาเซลเซียส เมื่อเวลาผ่านไป ๗ ชั่วโมง ในช่วงเวลาเดียวกัน อุณหภูมิภายในแก้วมีความแตกต่างกัน ปลอกแก้วเก็บความเย็นตามท้องตลาดวัดอุณหภูมิได้ ๒๓ องศาเซลเซียส และ Casing cooler วัดอุณหภูมิได้ ๑๗ องศาเซลเซียส นั่นแสดงให้เห็นว่า Casing cooler ที่ประดิษฐ์ขึ้นเองมีคุณภาพในด้านการเก็บความเย็น

แสดง
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Youtube
Contact us
ซ่อน

istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat nakliyat istanbul evden eve evden eve istanbul evden eve nakliyat ofis tasima evden eve nakliyat nakliye evden eve evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat depolama