แนวปฏิบัติที่ดี “ด้านสิ่งแวดล้อม” กระบวนการจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้สู่ป่าอมก๋อย (omkoi forest education resources management :OFERM model)

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
ปัญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ อันเป็นผลมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม โดยขาดการควบคุมและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ และได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง โดยเฉพาะในอำเภออมก๋อย ซึ่งต้องพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเป็นรากฐานการผลิตและการดำรงชีวิต อันเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทยมาโดยตลอด
ในช่วงเวลาที่ผ่านมา การพัฒนาประเทศ อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร ทำให้มีการใช้ทรัพยากรมีอัตราเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย รวมถึงการมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลทำให้ทรัพยากรธรรมชาติลดลง และมีสภาพเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว จากสถานการณ์ดังกล่าวที่ผ่านมา เห็นได้ชัดเจนว่ามีผู้สนใจทำกิจกรรมการปลูกป่ามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นองค์กรของภาครัฐ ภาคเอกชน โรงเรียน มหาวิทยาลัยต่างจัดกิจกรรมรักษ์โลกกันมากมาย มีข้อเป็นห่วงว่า ทุกวันนี้หลายพื้นที่การปลูกป่าถูกจัดขึ้นแค่เป็นกิจกรรม โดย หลงลืมการมองความยั่งยืนในระยะยาว ทำให้อัตราการรอด ของต้นไม้แทบจะไม่มี รวมไปถึงความไม่เข้าใจในพื้นที่ เช่น การนำไม้พันธุ์ต่างถิ่นมาปลูก การปลูกโดยไม่ใส่ใจถึงวิธีการ ปลูกที่ถูกต้อง รวมไปถึงการไม่มีงบประมาณในการดูแลรักษา ซึ่งต้องใช้เวลาดูแลต่อจากวันที่ปลูกไปอย่างน้อยก็ 2-3 ปี และในปัจจุบันประชาชนจะมองว่ามันคือความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมปลูกป่ายอดนิยม และทำให้กิจกรรมในลักษณะนี้ของหลายองค์กรในวันนี้ถูกมองเป็นเรื่องของแฟชั่น บางครั้งก็เป็นแค่กิจกรรมประชาสัมพันธ์ที่ผิวเผินไม่มีประโยชน์อะไรต่อสังคม ซึ่งการปลูกป่าในปัจจุบันนั้นเป็นการปลูกป่าลงบนแผ่นดิน ด้วยความต้องการอยู่รอดของมนุษย์ ทำให้ต้องการบริโภคและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง เพื่อประโยชน์ของตนเองและสร้างความเสียหายให้แก่สิ่งแวดล้อมไม่รู้จักพอ ปัญหาความไม่สมดุลจึงบังเกิดขึ้น ดังนั้นในการที่จะฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนมาจะต้องปลูกจิตสำนึกในการักผืนป่าให้แก่คนเสียก่อน ดังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตอนหนึ่งความว่า “…เจ้าหน้าที่ป่าไม้ควรจะปลูกต้นไม้ ลงในใจคนเสียก่อนแล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดิน และรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง…” และตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริบางประการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ซึ่งมีใจความดังต่อไปนี้ “…การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม ความสนใจ และเกิดความปิติที่จะทำการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การให้วิธีสอน การอบรมและ ให้ความรู้สึกกลัวว่า หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสียเกิดอันตรายแก่ตนเอง จะทำให้เด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว…”
ดังนั้นทางคณะผู้ศึกษา ได้จัดทำกิจกรรม “กระบวนการจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้สู่ป่าอมก๋อย omkoi forest education resources management (OFERM model)” ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมการปลูกป่าและปลูกจิตสำนึกของผู้คนซึ่งต้องบริโภคและพึ่งพาป่าไม้ให้รู้คุณค่าและเห็นความสำคัญของป่าโดยเน้นไปที่เยาวชนและครอบครัว ได้ร่วมมือร่วมใจกันปลูกต้นไม้ ทำการดูแลรักษา และรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีต่อไปในอนาคต มีกำลังหลักที่ต้องสนับสนุนและปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนนั้นก็คือ สถาบันครอบครัว เพราะเป็นสถาบันทางสังคมที่มีความใกล้ชิดกับเยาวชนมากที่สุด พ่อ แม่ มีบทบาทมากที่สุดในการที่จะปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนมีใจรักในการปลูกป่า รวมไปถึงสถาบันการศึกษาได้แก่ โรงเรียน มหาวิทยาลัย ที่มีคุณครูอาจารย์เป็นผู้อบรมสั่งสอนมีบทบาทสำคัญไม่น้อยไปกว่า พ่อ แม่ ที่ต้องอบรมเลี้ยงดูลูกศิษย์ให้เป็นคนที่มีจิตสำนึกและใจรักในการปลูกป่าอย่างแท้จริง การปลูกป่าก็จะเป็นการปลูกด้วยใจ จนเกิดการรักและหวงแหนธรรมชาติ และมีจิตสำนึก ในการอนุรักษ์พืชพรรณและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกิดการอนุรักษ์ป่า ดิน น้ำ เกิดการสร้างสรรค์วนเกษตรภายในชุมชน และเป็นการ “ปลูกป่าในใจคน” เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนองพระราชดำริภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2.เพื่อใช้ไร่กาแฟเป็นไร่สาธิต ( แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ) ที่จะให้ความรู้แก่นักเรียนเรื่องการปลูกกาแฟจนครบวงจร
3. เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่แก่ผู้ปกครอง ชุมชนในเรื่องการปลูกกาแฟให้ได้ผลผลิตที่ดี
4. เพื่อใช้ไร่กาแฟเป็นแหล่งปลูกฝังในเรื่องของคุณธรรมในด้าน ความรับผิดชอบ ความขยันอดทน ความมีวินัย และความเสียสละเพื่อส่วนร่วม ฯลฯ
5. เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
6.เพื่อการสร้างจิตสำนึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโดยให้ชุมชนนั้นได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่าประโยชน์ ความสวยงาม อันจะก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป
7. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ภายในชุมชนของตนเอง

3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 1,000 คน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรม“กระบวนการจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้สู่ป่าอมก๋อย omkoi forest education resources management ” สามารถนำความรู้ ทักษะ นำไปเผยแพร่ให้ความรู้แก่ท้องถิ่นได้ ทำให้เกิดอาชีพที่มั่นคง และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4. วิธีการจัดกิจกรรม
การพัฒนาหลักสูตร ด้วยเทคนิค CIPPA เป็นเทคนิคหรือแนวคิดที่ได้นำมาใช้พัฒนากิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม โดยเน้นให้ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ ดังนี้
C = Construction (องค์ความรู้ที่มีอยู่) ครูและนักเรียนได้รับความรู้จากครูและวิทยากรภายนอกที่มาอบรมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั้งยืน และการอบรมจากหน่วยงานต่างๆ สามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาหลักสูตรโครงงานหรือการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากการอ่านหนังสือ หรือ อินเตอร์เน็ต
I = Interaction (แลกเปลี่ยน) นักเรียนมีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เมื่อมีปัญหามีการสอบถามครูที่ปรึกษาและผู้มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
P = Participation(การมีส่วนร่วม) ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และได้นำไปจัดการเรียนการสอน นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อม
P = Process (ได้รู้ทั้งกระบวนการ) ครูมีความรู้ความเข้าใจเรื่องกระบวนการเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อม โดยเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงตามความสนใจและความถนัด ฝึกกระบวนการทำงานร่วมกับผู้อื่น ทักษะการทำงาน การแก้ปัญหา และฝึกระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ คุณธรรมและจริยธรรม เป็นการปลูกฝังให้เกิดขึ้นภายในตัวของนักเรียนทุกคน
A = Application(นำความรู้ไปใช้ในชีวิต) เมื่อนักเรียนเรียนจบสามารถนำความรู้จากการทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน สามารถนำความรู้ ทักษะ นำไปเผยแพร่ให้ความรู้แก่ท้องถิ่นได้ ทำให้เกิดอาชีพที่มั่นคง และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การทำงานเชิงระบบเป็นกระบวนการทำงานที่นำมาใช้ในการพัฒนากิจกรรมให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยได้ดำเนินการดังนี้
วางแผนปฏิบัติ (Plan)
1. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู เกี่ยวกับปัญหาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน ท้องถิ่น และการจัดทำเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนที่ส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
2. โรงเรียนส่งครูเข้าศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น โครงการห้องเรียนสีเขียวของ กฟผ. มูลนิธิ วาย เอ็ม ซี เอ เพื่อการพัฒนาภาคเหนือ เป็นต้น
3. คณะครูประชุมจัดทำหลักกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
4. กำหนดครูผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยให้นักเรียนจัดกลุ่มตามความสนใจ และขอคำปรึกษาจากคณะครูที่มีความรู้ความสามารถในแต่ละด้าน หรือ ขอความร่วมมือจากบุคลากรภายนอก
5. ฝ่ายจัดการเรียนรู้วางแผนการจัดการเรียนการสอน จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน และการจัดการเรียนรู้ โดยเฉพาะการให้ความรู้พื้นฐาน และทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกสถานศึกษา

ดำเนินการตามแผน (Do)
แบ่งกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ออกเป็น 3 กิจกรรมหลักคือ 1.กิจกรรมหลักสูตรไร่กาแฟส่งเสริมคุณธรรม 8 ประการ ฯ 2.กิจกรรมต้นไม้ประจำครอบครัว 3.กิจกรรมกระบวนการจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้สู่ป่าอมก๋อย โดยมีการดำเนินการดังนี้คือ

กิจกรรมหลักสูตรไร่กาแฟส่งเสริมคุณธรรม 8 ประการ ฯ
1. ให้นักเรียนทุกคนลงทะเบียนเรียนรายวิชาไร่กาแฟคุณธรรมส่งเสริมคุณธรรม 8ประการ ฯ
2. จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการในไร่กาแฟ เป็นรายปี ทุกห้องเรียนทุกชั้นปีครูที่ปรึกษาเป็นครูผู้สอน ในวันพฤหัสบดี คาบที่ 9
2. จัดอบรมให้ความรู้จากวิทยากรทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้ความรู้เรื่องการปลูกกาแฟ ในวันพฤหัสบดีที่สามของเดือนคาบที่ 9 โดยประสานงานกับบริษัท วีพีพี โปรเกรสซิฟ จำกัด ในการ จัดวิทยากรมาให้ความรู้เป็นระยะๆ ตั้งแต่การเพาะเมล็ด การปลูก การดูแลรักษา โรคพืชกาแฟจนถึงการเก็บเกี่ยว
3. นำนักเรียนไปศึกษายังแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ไร่กาแฟของบริษัท วีพีพี โปรเกรสซิฟ จำกัด
4. นักเรียนและครูที่ปรึกษาร่วมกันประเมินผลและตรวจสอบต้นกาแฟของแต่ละคน เพื่อวัดประเมินคุณธรรม 8 ประการ ตามเกณฑ์การประเมิน ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ำใจ เดือนละ 1 ครั้ง บันทึกไว้ในแบบสมุดบันทึก
5. นักเรียนทุกคนนำความรู้ที่ได้กลับไปเผยแพร่ความรู้แก่ผู้ปกครอง และชุมชน
6. โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณโดยจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์การดูแลรักษาต้นกาแฟ
7. นักเรียนฝึกการทำงานดูแลรักษาต้นกาแฟ จนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต
8. นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาแฟในงานต่าง ๆ

กิจกรรมต้นไม้ประจำครอบครัว
1. ปลูกต้นไม้ประจำครอบครัว ครอบครัวละอย่างน้อย 4 ชนิดต่อปี คือ 1.ต้นหม่อน 2. ต้นมะขามเปรี้ยวยักษ์ 3.ต้นฟักเขียว 4.ต้นกาแฟอราบิก้า
2. นักเรียนและบุคคลในครอบครัวช่วยกันปลูกและดูแลต้นไม้ประจำครอบครัวอย่างสม่ำเสมอ เป็นประจำทุกวัน
3. บำรุงด้วยต้นไม้ประจำครอบครัว โดยใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักจากธรรมชาติ ลดการใช้ปุ๋ยเคมี
4. บันทึกการดูแลรักษาต้นไม้ประจำครอบครัว เป็นประจำทุกวัน
5.มีการตรวจเยี่ยมต้นไม้ประจำครอบครัว ในวันเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปี

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ “การจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้สู่ป่าอมก๋อย”
1. ให้นักเรียนทุกคนลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ กำหนดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ดังนี้
วิชาชีววิทยา
วิชาเคมี
วิชาฟิสิกส์
โดยงานหลักสูตร และนายทะเบียนดำเนินการใน โปรแกรม Student 2551
2. ครูในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เป็นครูประจำวิชาให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะพื้นฐานในการทำจัดการและการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืนแก่นักเรียนโดยเน้นให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด และทักษะการทำงาน
3. จัดอบรมให้ความรู้จากวิทยากรทั้งภายในและภายนอก และบูรณาการในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ( 8 กลุ่มสาระ ) ให้นักเรียนที่มีผลงานในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนและชุมชน
5. ให้นักเรียนไปศึกษายังแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ประชุมวางแผนแก้ปัญหาตามความสนใจของนักเรียน โดยมีครูที่ปรึกษา และครูฝ่ายติดตามการดำเนินงานคอยตรวจสอบ ดูแลและให้ข้อเสนอแนะ
6. นักเรียนดำเนินการจัดทำโครงการด้านสิ่งแวดล้อมและรายงานการทำโครงการโดยมีครูที่ปรึกษาให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการดำเนินงานหรือร่วมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทำโครงการ
7. นักเรียนนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ และครูทุกคนเป็นผู้วัดและประเมินผลการทำงานของนักเรียน
8. ครูและนักเรียนนำความรู้จากการศึกษาโครงการอื่นๆ และความรู้ที่ได้รับจาการทำโครงการของตนเองเผยแพร่แก่หน่วยงานต่างๆ ชุมชน ท้องถิ่น และผู้ปกครองของนักเรียน
9. โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมโครงการที่มีความโดดเด่นในสามารถเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการเรียนรู้ของนักเรียน
การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพผู้เรียนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมจึงได้ดำเนินการพัฒนาการจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ “ป่าอมก๋อย” ผนวกเข้ากับการจัดการเรียนการสอนในเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา โดยได้มีการกำหนดรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ตรวจสอบประเมินผล (Check)
กิจกรรมไร่กาแฟส่งเสริมคุณธรรม 8 ประการ
1. วางกรอบการทดสอบและเกณฑ์การประเมินคุณธรรม
2. จัดทำแบบทดสอบความรู้ และเครื่องมือการประเมินคุณธรรม 8 ประการ
3. จัดทำแบบบันทึกประเมินคุณธรรม 8 ประการ
4. เก็บข้อมูลในไร่กาแฟโดยครูที่ปรึกษา ทุกวันพฤหัสบดีที่หนึ่งของเดือนคาบที่ 9 โดยทั้งปีคิดร้อยละ 80
5. เมื่อสิ้นปีการศึกษามีการประเมินผลความรู้ ร้อยละ 20
6. งานวัดผลตรวจสอบการประเมิน และรายงานผู้บริหาร พิจารณาอนุมัติ
กิจกรรมต้นไม้ประจำครอบครัว
1.ดำเนินกิจกรรมตามโครงการปลูกต้นไม้ประจำครอบครัว
2.ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและครอบครัวดูแลรักษาต้นไม้ประจำครอบครัว อย่างต่อเนื่อง
3.ออกตรวจติดตาม และประเมินผล ในวันเยี่ยมบ้านนักเรียน และเครือข่าย Facebook

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ “การจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้สู่ป่าอมก๋อย”
1. วางกรอบการทดสอบและเกณฑ์การประเมิน
2. จัดทำแบบบันทึกการทำงานของนักเรียน รายงานความก้าวหน้าของนักเรียน
3. ติดตามการทำโครงการของนักเรียน
4. เมื่อสิ้นปีการศึกษามีการประเมินผลความรู้และการนำเสนอผลงาน
5. วิเคราะห์ข้อมูลลงในโปรแกรม Book 5 และโปรแกรม Student 2551
6. งานวัดผลตรวจสอบการประเมิน และรายงานผู้บริหาร พิจารณาอนุมัติ

นำผลประเมินมาปรับปรุง (Act)
1. มีการปรับปรุงเกณฑ์การประเมินคุณธรรม 8 ประการ และปรับปรุงข้อทดสอบให้สอดคล้องกับองค์ความรู้ที่นักเรียนได้รับจากครูและวิทยากร
2. มีการปรับปรุงคะแนนการทดสอบวัดความรู้ร้อยละ 20 และการประเมินคุณธรรม 8 ประการ ร้อยละ 80
3. มีการพัฒนาปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรบูรณาการไร่กาแฟส่งเสริมคุณธรรมฯ ในปีการศึกษาต่อไป
4. โรงเรียนเป็นแนวนโยบายและแนวปฏิบัติของโรงเรียนที่นักเรียนทุกคนต้องผ่านการตรวจต้นกาแฟก่อนที่จะจบหลักสูตรช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4 ต้องสามารถดูแลต้นกาแฟในเจริญงอกงามคนละ 3 ต้น

กิจกรรมต้นไม้ประจำครอบครัว
มีการร่วมประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เผยแพร่ สร้างจิตสำนึก และความตระหนักให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อลดก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์ (CO2) ในชุมชนด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ “การจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้สู่ป่าอมก๋อย”
1. มีการปรับปรุงเกณฑ์การให้คะแนนการนำเสนอผลงาน และเกณฑ์การประเมินองค์ความรู้ที่นักเรียนได้รับจากการทำโครงการ
2. มีการปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนเกิดทักษะการคิด ตลอดจนทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น
3. มีการพัฒนารูปแบบการนำเสนอผลงาน และความหลากหลายของประเภทโครงการตลอดจนโครงการมีการบูรณาการความรู้ในหลายกลุ่มสารการเรียนรู้
4. โรงเรียนมีแนวนโยบายในการสนับสนุนการจัดทำโครงการนักเรียนที่มีผลงานดีเด่น โดยสนับสนุนด้านงบประมาณ การอบรมให้ความรู้ และการแข่งขันทักษะวิชาการในระดับต่างๆ

5. ผลการที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนและชุมชน
ด้านนักเรียน
กิจกรรมไร่กาแฟส่งเสริมคุณธรรม 8 ประการ
1. ได้รับการปลูกฝังในด้านคุณธรรม 8 ประการ คือ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี และมีน้ำใจ
2. ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปลูกกาแฟจนครบวงจร จนสามารถปฏิบัติได้ มีประสบการณ์การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกาแฟ
3. เป็นวิทยากรของชุมชนในการเผยแพร่ความรู้แก่ชุมชน ทำให้ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปลูกกาแฟ
4. ได้มีโอกาสออกไปศึกษาดูงาน กับบริษัท วีพีพี โปรเกรสซิฟ เช่น ทะเล สถานีโทรทัศน์
5. ใช้ไร่กาแฟเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาวิจัย หาองค์ความรู้ใหม่ มีการพัฒนาโครงงาน จนได้รับรางวัลชนะเลิศ เช่น โครงงานเรื่องกาแฟของหนูสู่พืชสีเขียว
6. เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของอมก๋อย
7. นักเรียนใช้ไร่กาแฟเป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง การทำโครงงาน การศึกษาวิจัย และการสร้างองค์ความรู้ใหม่ จนได้รับรางวัลชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาค และรางวัลเหรียญทองแดงระดับประเทศ
8. นักเรียนเป็นวิทยากรในการเผยแพร่ความรู้เรื่องการปลูกกาแฟแก่ชุมชน และผู้มาศึกษาดูงานในไร่กาแฟ ทำให้ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปลูกกาแฟอาราบิก้า
9. นักเรียนได้มีโอกาสออกไปศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ เช่น นักเรียนศึกษาดูงานไร่กาแฟ ของบริษัท วีพีพีฯ ศึกษาดูงานไทยทีวีสีช่อง 3 ศึกษาดูงานร้านกาแฟสดของ ดิโอโร่ ในเครือของบริษัท วีพีพีฯ ในกรุงเทพมหานคร และ ท่องเที่ยวทะเลที่ ชะอำ

กิจกรรมต้นไม้ประจำครอบครัว
นักเรียนมีความตระหนักเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของอมก๋อย

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ “การจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้สู่ป่าอมก๋อย”
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ให้สูงขึ้น
2. ได้รับการปลูกฝังในด้านสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3. ได้รับความรู้ และฝึกปฏิบัติในด้านทักษะการทำงาน
4. ได้มีโอกาสในการนำเสนอในเวทีการแข่งขันทักษะวิชาการ ในระดับต่าง ๆ
5. ใช้การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาวิจัย หาองค์ความรู้ใหม่ มีการพัฒนาโครงงาน จนได้รับรางวัลระดับจังหวัด
6. สามารถนำความรู้ที่ได้รับ กระบวนการทำงาน และกระบวนการคิดไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตหลังจบการศึกษา

ด้านครู
กิจกรรมไร่กาแฟส่งเสริมคุณธรรม 8 ประการ
1. มีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยใช้แหล่งเรียนในโรงเรียน
2. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการปลูกกาแฟเพิ่มมากขึ้น
3. มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาแฟ
4. สามารถเป็นวิทยากร แนะนำเรื่องการปลูกกาแฟ แก่ผู้มาศึกษาดูงาน
5. ครูมีความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักสูตรบูรณาการฯ เพิ่มมากขึ้น
6. ครูร่วมมือกันจัดทำหลักสูตรบูรณาการไร่กาแฟส่งเสริมคุณธรรม 8 ประการฯ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน
7. ครูได้เรียนรู้การปลูกและดูแลต้นกาแฟจากวิทยากรพร้อมกับนักเรียน
8. ครูมีการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ไร่กาแฟภายในโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้
9. ครูมีประสบการณ์ ในการบริหารจัดการการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกาแฟ ในงานต่าง ๆ

กิจกรรมต้นไม้ประจำครอบครัว
1. มีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยใช้แหล่งเรียนในโรงเรียน
2.แนวทางในการปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ “การจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้สู่ป่าอมก๋อย”
1. มีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ด้านสิ่งแวดล้อม
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้
3. ได้รับองค์ความรู้ใหม่จากการเรียนรู้ร่วมกับนักเรียน และรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล

ด้านโรงเรียน
กิจกรรมไร่กาแฟส่งเสริมคุณธรรม 8 ประการ
1. มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนสามารถใช้ในการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
2. มีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
3. มีงบประมาณเพิ่มขึ้นในการบริหารจัดการโรงเรียนซึ่งเป็นผลที่เกิดจากไร่กาแฟทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เช่น ก่อสร้างห้องน้ำระบบ ISO เป็นเงินงบประมาณ 250,000 บาท
4. ส่งเสริมให้นักเรียนรักษาสภาพป่า ( เพราะกาแฟจะเจริญงอกงามต้องอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ ) และสิ่งแวดล้อม
5. โรงเรียนมีผลงานด้านการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
กิจกรรมต้นไม้ประจำครอบครัว
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการเลือกปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ “การจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้สู่ป่าอมก๋อย”
1. มีหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2. มีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
3. มีองค์ความรู้ใหม่เกิดขึ้นมีประโยชน์ต่อชุมชน
4. เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแก่นักเรียนและคนในชุมชน
5. โรงเรียนมีผลงานด้านการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม

ด้านชุมชน
กิจกรรมไร่กาแฟส่งเสริมคุณธรรม 8 ประการ
1. ชุมชน / ผู้ปกครองจะได้รับความรู้ถ่ายทอดจากนักเรียนในการพัฒนาอาชีพการปลูกกาแฟ
2. ผู้ปกครอง / ชุมชนจะมีเศรษฐกิจในครัวเรือนดีขึ้น
3. โรงเรียนเป็นส่วนร่วมในการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน
4. ทำให้ชุมชนเกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เพราะปลูกกาแฟต้องอาศัยต้นไม้ใหญ่
กิจกรรมต้นไม้ประจำครอบครัว
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ประจำครอบครัวของตนเอง
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ “การจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้สู่ป่าอมก๋อย”
1. ชุมชน / ผู้ปกครองจะได้รับความรู้ถ่ายทอดจากนักเรียนในการพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ
2. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เช่น เทศบาลตำบลอมก๋อยสนับสนุนในการจัดกิจกรรมการนำเสนองาน
3. ทำให้ชุมชนเกิดองค์ความรู้ใหม่ และมีการพัฒนาต่อยอดความรู้ และสามารถอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

6. ปัจจัยความสำเร็จ
ได้รับสนับสนุนการการดำเนินการจากทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนี้
1.บริษัทวีพีพีฯ ที่รับซื้อผลผลิตจากชุมชน และโรงเรียน ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ และพอเพียงกับความต้องการ ส่งผลดีต่อชุมชนและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟสำหรับชงดื่ม ให้แก่โรงเรียนออกร้านจำหน่ายซึ่งเป็นการส่งเสริมผลิต การขายและการตลาดไปพร้อมๆ กัน
2.ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนได้รับความรู้เรื่องการปลูกกาแฟโดยการถ่ายทอดจากนักเรียน คณะครูและบริษัทวีพีพีฯ ในการพัฒนาอาชีพยั่งยืนโดยการปลูกกาแฟเชิงอนุรักษ์ป่าไม้
3.ชาวเขาที่อยู่ในเขตป่าต้นน้ำมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการปลูกกาแฟพืชอนุรักษ์ป่าไม้ ทำให้ชุมชนต้นน้ำ มีเศรษฐกิจในครัวเรือนดีขึ้น เนื่องจากกาแฟเป็นพืชยืนต้น ให้ผลผลิตเป็นประจำทุกปีสร้างงานประจำให้คนในชุมชน
4. ชุมชนในเขตอำเภออมก๋อยเกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เพราะการปลูกกาแฟต้องอาศัยต้นไม้ใหญ่ ชาวเขาเผ่ามูเซอบางส่วนเปลี่ยนอาชีพทำไร่เลื่อนลอย มาเป็นอาชีพปลูกกาแฟชาวเขาเกิดการอนุรักษ์ป่าไม้ มีอาชีพที่ยั่งยืน สามารถอยู่กับป่าได้
5. หน่วยงานของรัฐทั้งเกษตรอำเภอและเกษตรจังหวัดเห็นความสำคัญต่อการจัดกิจกรรม ร่วมสนับสนุนทั้งด้านการให้ความรู้
6.ได้รับการสนับสนุนจากคณะเภสัชศาสตร์ในการปลูกต้นพืชสมุนไพรในท้องถิ่นอมก๋อย
7.ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ในการนำพืชผลที่เหมาะสมกับท้องถิ่นมาปลูกในพืชที่เพื่อสร้างป่าสร้างรายได้
7. ความภาคภูมิใจ
โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ได้ดำเนินการกิจกรรมไร่กาแฟส่งเสริมคุณธรรมและหลักสูตรบูรณาการไร่กาแฟส่งเสริมคุณธรรม 8 ประการฯ ได้รับรางวัลที่เป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียน ดังนี้
1. ปี พ.ศ.2549 โครงการ 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม ด้านการบริหาร (ไร่กาแฟส่งเสริมความรู้ควบคู่คุณธรรมนำสู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)
2. ปี พ.ศ.2552 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรบูรณาการไร่กาแฟส่งเสริมคุณธรรม 8 ประการ ( โครงการ 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม รางวัลเหรียญทอง ด้านหลักสูตร)
3. ปี พ.ศ. 2552 รางวัลชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องกาแฟของหนูสู่พืชสีเขียว
4. ปี พ.ศ.2553 รางวัลโครงการคัดเลือกสถานศึกษาจัดหาประโยชน์จากการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ จาก สพฐ.
5. ปี พ.ศ. 2556 รางวัลเหรียญทองโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การยับยั้งการเจริญของเชื้อราดำบนต้นกาแฟด้วยสารสกัดหยาบจากผักโขมหนาม เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รางวัลเหรียญทองแดง เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2556 จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โล่รางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์ดีเด่น และโครงงานวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6. ปี พ.ศ. 2556 รางวัลเหรียญทองโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การยับยั้งการเจริญของเชื้อราสนิมบนต้นกาแฟด้วยสารสกัดหยาบจากต้นก่อ เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
7. ปี พ.ศ. 2556 การพัฒนาไร่กาแฟสู่การเรียนรู้และงานวิจัยอย่างหลากหลาย (รางวัลชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาค และรางวัลเหรียญทองแดงระดับประเทศ)
8. ปี พ.ศ. 2557 โครงการรักชาติถูกทางเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต (รางวัลชมเชย จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ปปช.)
9. ปี พ.ศ.2557 โครงการไทยแลนด์โกรกรีน (รางวัลดีเด่นระดับประเทศ จาก สพฐ.ร่วมกับบริษัทบางจาก)
10. ปี พ.ศ.2558 รางวัลผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน จากกระทรวงพลังงาน
11. ปี พ.ศ.2559 รางวัล Y GREEN SCHOOL AWARD ครั้งที่ 3 จาก มูลนิธิ วาย.เอ็ม.ซี.เอ.เพื่อการพัฒนาภาคเหนือ

8. การขยายผลและเผยแพร่ผลการพัฒนา
กิจกรรมไร่กาแฟส่งเสริมคุณธรรม 8 ประการ
โรงเรียนและผู้ศึกษาได้มีการขยายผลและเผยแพร่ผลงาน การบริหารหลักสูตรบูรณาการไร่กาแฟส่งเสริมคุณธรรม 8 ประการ ไปยังโรงเรียน ชุมชนทั้งในและนอกเขตอำเภออมก๋อย ในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย ดังนี้
1.นำเสนอผลการดำเนินงานให้คณะผู้มาศึกษาดูงาน ณ ไร่กาแฟโดยให้สัมภาษณ์และบันทึกวีดีทัศน์ แก่คณะผู้สื่อข่าว ที่มาทำสารคดี ณ หอประชุม และไร่กาแฟคุณธรรม
2.นำเสนอผลการดำเนินงาน ในงานผู้นำการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว
3.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนวิชาไร่กาแฟคุณธรรม ของโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม
4.งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ “มหัศจรรย์เด็กไทย” ระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤศจิกายน 2550 ณ อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร
5.การจัดแสดงนิทรรศการ การปฏิรูปการศึกษา เสริมสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา “เพื่อละอ่อนเจียงใหม่” ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
6.งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ “เก่งสร้างชาติ” (ตลาดน่ากินน่าใช้) ณ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 21-24 เมษายน พ.ศ. 2552
7.งานนิทรรศการโรงเรียนในฝันและประชุมผู้บริหารโรงเรียนในฝัน ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ฯ จ. ชลบุรี
8.งานแสดงนิทรรศการโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารบนพื้นที่สูง สังกัด สพฐ.ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2552 ณ คุ้มภูคำ อ. เมือง จ. เชียงใหม่
9.งานแสดงนิทรรศการมหกรรม “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมของคุรุสภาภาคเหนือ”ประจำปี 2552 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ. เมือง จ. เชียงใหม่ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
10.งานนิทรรศการ “วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เด็กเชียงใหม่” ณ โรงเรียนจอมทอง อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 21-24 ธันวาคม พ.ศ. 2552
11.สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 รายการยกสยาม นำหลักสูตรบูรณาการไร่กาแฟส่งเสริมคุณธรรม 8 ประการออกอากาศเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 18.00 น.
12. สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 รายการผู้หญิงถึงผู้หญิง มาถ่ายทำกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรบูรณาการไร่กาแฟส่งเสริมคุณธรรม 8 ประการ ออกอากาศเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2550 เวลา 10.00 น.
13.นิตยสาร เที่ยวไทยครึกครื้น เศรษฐกิจไทยคึกคัก GO BAREFOOT , กุมภาพันธ์ 2553. หน้า 59
14.อนุสาร อ.ส.ท. ธันวาคม 2552. หน้า 106 – 107
15.สถานีโทรทัศน์ช่อง โมเดินไน รายการ 100 เรื่องเมืองไทย : ขึ้นดอยไปชิมกาแฟรสดี ฝีมือการปลูกนักเรียนอมก๋อยมาถ่ายทำกิจกรรมการเรียนการสอน ตามหลักสูตรบูรณาการไร่กาแฟส่งเสริมคุณธรรม 8 ประการฯ ลิงค์ https://www.youtube.com/watch?v=_CsV8FydLsE ( Jul 10, 2015)
16.สถานีโทรทัศน์ช่อง NewsConnect Channel มาถ่ายทำกิจกรรมการเรียนการสอน ตามหลักสูตรบูรณาการไร่กาแฟส่งเสริมคุณธรรม 8 ประการฯ ( Jun 8, 2015) ลิงค์ https://www.youtube.com/watch?v=2Vs4Ul-48M4
17.รางวัลผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน กระทรวงพลังงาน โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม https://www.youtube.com/watch?v=pqGGURo2qYw (Dec 2, 2015)
กิจกรรมต้นไม้ประจำครอบครัว
1.ต้นไม้ประจำครอบครัว อมก๋อยวิทยาคม https://www.youtube.com/
watch?v=roSDBeeOnl0&feature=youtu.be

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ “การจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้สู่ป่าอมก๋อย”
1.เยาวชนยุคใหม่หัวใจสีเขียว โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 58 https://www.youtube.com/
watch?v=pa9I-GHEc-k
2.ขบวนรณรงค์ฉลาดกิน ฉลาดอยู่ ฉลาดใช้พลังงานทดแทน อมก๋อยวิทยาคม https://www.youtube.com/watch?v=sLlHJCWwoAE
3.ไทยแลนด์โกรกรีน และห้องเรียนสีเขียว อมก๋อยวิทยาคม https://www.youtube.com/
watch?v=uxN5VRx8d9Y
4.สรุปกิจกรรมขยายความรู้อมก๋อยวิทยาคม 57 https://www.youtube.com/
watch?v=RBzm_zxVlQA

9. ปัญหาและอุปสรรค์และวิธีการแก้ไข
1. การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการฯ ให้ดีและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น สามารถนำไปใช้จัดการเรียนการสอนได้จริง ยังขาดวิทยากรที่มีความรู้ โรงเรียนจึงได้ให้ครูผู้รับผิดชอบได้ศึกษาหาความรู้และพัฒนาในรูปแบบของโรงเรียนเอง อาจไม่ผิด และไม่ถูกต้อง จึงต้องขอรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาหลักสูตร
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในไร่กาแฟ ยังไม่เป็นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแผนอย่างสมบูรณ์ อาจมีปัญหาเรื่องครูผู้สอนไม่มีประสบการณ์ ในไร่กาแฟจึงเป็นการประเมินผลต้นกาแฟตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรม 8 ประการ
3. นักเรียนบางส่วนยังไม่เข้าใจจุดประสงค์การจัดทำหลักสูตรนี้ขึ้น มีแนวคิดว่าไม่จำเป็นต้องเรียน โรงเรียนจึงต้องประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนเข้าใจจุดประสงค์การจัดทำหลักสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการแก้ปัญหาสังคมในปัจจุบัน
4. การวัด และประเมินผล รายวิชาไร่กาแฟคุณธรรม ตามหลักสูตรดังกล่าว การวัดและประเมินผลรายวิชาไร่กาแฟส่งเสริมคุณธรรม มีการปรับเกณฑ์การให้คะแนน คือด้านความรู้คิดเป็นร้อยละ 20 และด้านคุณธรรม คิดเป็นร้อยละ 80 ผลที่ได้คือนักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 80 อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม
6 การพัฒนาหลักสูตรให้ดีและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น สามารถนำไปใช้จัดการเรียนการสอนได้จริง ยังขาดวิทยากรที่มีความรู้ โรงเรียนจึงได้ให้ครูผู้รับผิดชอบได้ศึกษาหาความรู้และพัฒนาในรูปแบบของโรงเรียนเอง อาจไม่ผิด แต่ไม่ถูกต้อง จึงต้องขอรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาหลักสูตร
7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน หากนักเรียนขาดคุณธรรม จริยธรรมด้านความรับผิดชอบและความมีวินัย จะเป็นอุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้และยังไม่เป็นการจัดการเรียนรู้ตามแผนอย่างสมบูรณ์ อาจมีปัญหาเรื่องครูผู้สอนไม่มีประสบการณ์ จึงเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงต่อไป
8. นักเรียนบางส่วนยังไม่เข้าใจจุดประสงค์การจัดทำหลักสูตรนี้ขึ้น มีแนวคิดว่าไม่จำเป็นต้องเรียน โรงเรียนจึงต้องประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนเข้าใจจุดประสงค์การจัดทำหลักสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการแก้ปัญหาด้านการคิดของนักเรียน และส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการทำงานและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ

10. แนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
1. มีการพัฒนาหลักสูตรฯ กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นบูรณาการ การประเมินผลคุณธรรม และการวัดผลความรู้ที่เป็นมาตรฐานถูกต้องตามหลักการมากยิ่งขึ้น
2. มีการใช้ไร่กาแฟเป็นแหล่งเรียนรู้วิชาอื่น เพิ่มมากขึ้น เช่น การแปรรูปผลผลิตกาแฟ การชงกาแฟ กาแฟสำเร็จรูป หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกาแฟ รวมถึงการเปิดร้านของโรงเรียนจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาแฟในรูปแบบต่าง ๆ ต่อไป
3. มีการดำเนินการจัดการเรียนเรียนการสอนวิชาไร่กาแฟคุณธรรม ตามหลักสูตร
บูรณาการไร่กาแฟส่งเสริมคุณธรรม 8 ประการฯ เป็นประจำทุกปีการศึกษา
4. อาจมีการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชาไร่กาแฟคุณธรรมในแต่ละปีการศึกษา
5. มีการพัฒนาหลักสูตรฯ กิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการ การประเมินผลงาน และการวัดผลความรู้ที่เป็นมาตรฐานถูกต้องตามหลักการมากยิ่งขึ้น
6. มีการนำองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ของนักเรียนเผยแพร่แก่คนในท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุมชน เข้ามามีบทบาทในการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชนให้มากขึ้น
ภาพนิ่ง3

ภาพนิ่ง7

ภาพนิ่ง6

ภาพนิ่ง5

ภาพนิ่ง4

ภาพนิ่ง12

ภาพนิ่ง11

ภาพนิ่ง10

ภาพนิ่ง9

ภาพนิ่ง8

รูปภาพ4

รูปภาพ3

รูปภาพ2

ภาพนิ่ง29

ภาพนิ่ง28

ภาพนิ่ง27

ภาพนิ่ง26

ภาพนิ่ง25

ภาพนิ่ง24

ภาพนิ่ง23

ภาพนิ่ง22

ภาพนิ่ง21

ภาพนิ่ง20

ภาพนิ่ง19

ภาพนิ่ง18

ภาพนิ่ง17

ภาพนิ่ง16

ภาพนิ่ง15

ภาพนิ่ง14

ภาพนิ่ง13

แสดง
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Youtube
Contact us
ซ่อน

istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat nakliyat istanbul evden eve evden eve istanbul evden eve nakliyat ofis tasima evden eve nakliyat nakliye evden eve evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat depolama