พัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ

                       มนุษย์ทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า มีสิทธิและศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน กฎหมายไทยระบุว่าคนไทยทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเสมอกัน  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 (แก้ไขพุทธศักราช 2553)  มาตรา 10 การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ   การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ   ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น

          10259855_317350355095317_5065363652644000153_n       12032046_558496510967206_4697443984509690266_n     1464773803610   DSC_0703

บ้านเขาตังหยง (มิตรภาพที่ 153)

โรงเรียนบ้านเขาตันหยง มิตรภาพที่ 153 เดิมมีชื่อว่า โรงเรียนชุมชนบ้านเขาตันหยง" ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2485 เปิดสอน พ.ศ. 2486 ตั้งแต่ชั้น ป.1 ถึง ป.4 สร้างโดยชาวบ้านในหมู่บ้านเขาตันหยง ในปี พ.ศ. 25516 มูลนิธิไทย-อเมริกาได้ร่วมกับจังหวัดหาทุนสร้างอาคารใหม่ เสร็จในปี พ.ศ. 2517 ชื่ออาคาร มิตรภาพ 017 และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนบ้านเขาตันหยง มิตรภาพที่ 153

แสดง
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Youtube
Contact us
ซ่อน

istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat nakliyat istanbul evden eve evden eve istanbul evden eve nakliyat ofis tasima evden eve nakliyat nakliye evden eve evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat depolama