Best Practices “วิธีปฏิบัติที่ดี” ปลูกข้าวในบ่อซีเมนต์ โรงเรียนวัดสันตยาราม จังหวัดนครนายก

Best Practice
Best Practice
ชื่อผลงาน กิจกรรมบูรณาการ STEM ศึกษา “การปลูกข้าวในบ่อซีเมนต์”
ประเภทที่ 1 : โรงเรียนมีวิธีปฏิบัติที่ดีเป็นรายด้าน ด้านที่ 2 การศึกษา
โรงเรียนวัดสันตยาราม อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
โทรศัพท์/โทรสาร 037-313557 เว็บไซต์ http://www.santayaram.ac.th/
ชื่อ-สกุล ผู้เสนอผลงาน นางกัญรินทร์ ชอบสุข
โทรศัพท์มือถือ 089 – 6895106
E-mail santayaram1@gmail.com
—————————————————————————————————————————–
บทคัดย่อ
STEM Education (Science Technology Engineering and Mathematics Education)
คือ แนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการ ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ความรู้ทางด้านวิศวกรรม และความรู้ด้านคณิตศาสตร์ เพื่อเน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตรวมทั้งเพื่อให้สามารถพัฒนากระบวนการ หรือผลผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต และการประกอบอาชีพในอนาคต
โรงเรียนวัดสันตยาราม เป็นโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ซึ่งต้องดำเนินกิจกรรมตาม 6 วัตถุประสงค์หลัก ดังนั้น จึงได้นำหลักการจัดการศึกษาแบบ STEM มาใช้ในการบูรณาการกิจกรรม การปลูกข้าวในบ่อซีเมนต์ โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งตามหลักการของ STEM ศึกษา สามารถจัดการศึกษาได้ ดังนี้
S (Science) : การสืบค้นข้อมูล การทำนาข้าว
T (Technology) : การสืบค้นข้อมูลทาง Internet, Google Earth , โปรแกรม SketchUp
E (Engineering) : การออกแบบการวางแผนผังบ่อซีเมนต์ และการวางระบบน้ำ
M (Mathematics) : การคิดคำนวณพื้นที่,วัสดุที่ใช้ บ่อซีเมนต์,
การทำบัญชี รายรับ – รายจ่าย , กำไร-ขาดทุน ฯลฯ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถสืบค้นข้อมูล วิธีแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่กำหนดให้ นำเสนอข้อมูลหลายทางเลือก มีการอภิปรายร่วมกัน จนได้ข้อตกลง เลือกใช้การวางผังและออกแบบระบบการปลูกข้าวในบ่อซีเมนต์ ที่เหมาะสม ลงมือปลูกข้าวในบ่อซีเมนต์ได้สำเร็จ

ความสำคัญ
ในสังคมโลกในขณะนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยความก้าวหน้าเทคโนโลยีการสื่อสารก่อให้เกิดปรากฏการณ์ที่มีข้อมูลข่าวสารจำนวนมหาศาล อยู่ในแหล่งต่างๆ รวมถึงการที่ต้องแข่งขันกัน เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจการค้า ทำให้ทุกประเทศต้องเร่งพัฒนาประชากรของตนให้มีคุณภาพสูงขึ้น เพื่อให้สามารถดำรงชีวิต และแข่งขันในตลาดแรงงานกับนานาอารยประเทศได้ เพราะฉะนั้นจึงต้องมีการปรับหลักสูตรโดยบูรณาการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง และการประกอบอาชีพในอนาคต ส่วนของผู้สอนและผู้เรียนก็ต้องมีปรับเปลี่ยนตนเองให้มีทักษะที่จำเป็นในการเป็นผู้สอน และผู้เรียนสำหรับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ การเรียนรู้ 3R x 7C 3 R ได้แก่ Reading (การอ่าน), การเขียน(Writing) และ คณิตศาสตร์ (Arithmetic) และ4 C (Critical Thinking การคิดวิเคราะห์, Communication การสื่อสาร Collaboration การร่วมมือ และ Creativity ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี และการบริหารจัดการด้านการศึกษาแบบใหม่ ซึ่งกำลังเป็นหัวข้อที่ได้รับความสนใจกล่าวถึงกันอย่างมากในวงวิชาการ
ดังนั้น โรงเรียนวัดสันตยาราม ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต้องดำเนินกิจกรรมตาม 6 วัตถุประสงค์หลัก จึงจัดให้มีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ STEM ศึกษา การปลูกข้าวในบ่อซีเมนต์

วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM ศึกษา โดยบูรณาการกิจกรรมในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง การปลูกข้าวในบ่อซีเมนต์
2. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีพัฒนาการด้านต่างๆ ตามแนวทางการพัฒนาคนให้มีคุณภาพในศตวรรษ
ที่ 21 ทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ การเรียนรู้ 3R x 7C 3 R ได้แก่ Reading (การอ่าน), การเขียน(Writing) และ คณิตศาสตร์ (Arithmetic) และ 4 C (Critical Thinking การคิดวิเคราะห์, Communication การสื่อสาร Collaboration การร่วมมือ และ Creativity ความคิดสร้างสรรค์
3. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับการพัฒนาการด้านต่างๆ ตามแนวทางการพัฒนาคนให้มีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 ทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ การเรียนรู้ 3R x 7C 3 R ได้แก่ Reading (การอ่าน), การเขียน(Writing) และ คณิตศาสตร์ (Arithmetic) และ4 C (Critical Thinking การคิดวิเคราะห์, Communication การสื่อสาร Collaboration การร่วมมือ และ Creativity ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี

เชิงคุณภาพ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับการพัฒนาการด้านต่างๆตามแนวทางการพัฒนาคนให้มีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 ทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ การเรียนรู้ 3R x 7C 3 R ได้แก่ Reading (การอ่าน), การเขียน(Writing) และ คณิตศาสตร์ (Arithmetic) และ4 C (Critical Thinking การคิดวิเคราะห์, Communication การสื่อสาร Collaboration การร่วมมือ และ Creativity ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี อยู่ในระดับดีขึ้น

กระบวนการดำเนินงาน
ใช้หลักการทำงานตามกระบวนการ PDCA
1. P คือ การวางแผน (Plan) การทำงาน
ประชุมคณะครูทั้งหมด คัดเลือกกิจกรรมในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อจัดการเรียนรู้บูรณาการ STEM ศึกษา จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ การปลูกข้าวในบ่อซีเมนต์
2. D คือ การลงมือทำ (Do)
ดำเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผน ซึ่งใช้หลักการสอนของ STEM ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างการมีส่วนร่วมและตรวจสอบความรู้เดิม เล่นเกม วาดรูป ปริศนาคำทาย ฯลฯ
ขั้นที่ 2 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน ใช้คำถามกระตุ้นการคิดของนักเรียนนักเรียนสืบค้นข้อมูล วิธีแก้ปัญหา
จากสถานการณ์ดังกล่าว นักเรียนสืบค้นข้อมูล วิธีแก้ปัญหาจากสถานการณ์ดังกล่าว นำเสนอข้อมูลหลายทางเลือกได้ข้อตกลงร่วมกัน เลือกใช้ “การปลูกข้าวในบ่อซีเมนต์”นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาข้อมูลจาก VDO ศึกษาหาข้อมูล / อภิปรายร่วมกัน
ขั้นที่ 3 ขั้นแก้ปัญหา รวบรวมหลักฐานการทดลองสภาพพื้นที่ในสวนเกษตรวัดพื้นที่ใช้ปลูกข้าวในบ่อซีเมนต์ ขนาด 30 X 7 เมตร แบ่งกลุ่มนักเรียน ศึกษาข้อมูล แต่ละกลุ่ม สืบค้นข้อมูล เขียนรายงาน คิดคำนวณออกแบบการวางบ่อซีเมนต์ ขนาดพื้นที่จริง ทุกกลุ่ม มีคุณครูพี่เลี้ยงประจำทุกกลุ่ม คิดคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ ใช้มาตราส่วนในการวาดแผนผัง หลังจากนั้นใช้โปรแกรม SketchUp ในการสร้างแผนผังสามมิติ
ขั้นที่ 4 ขั้นตอนอธิบาย แต่ละกลุ่มนำเสนอผลงาน มีการวาดแผนผังการวางบ่อที่แตกต่างกันออกไป ต้องหาข้อสรุปร่วมกัน “ถ้าลงมือปลูกจริงจะปรับใช้ การวางผังแบบใด”
ขั้นที่ 5 ขั้นนำไปใช้จริงลงมือปฏิบัติ และจัดกิจกรรมเสริม เช่น อาจจะทดลองปลูกข้าววิธีอื่น ๆ การจัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย,บูรณาการกับวิชาอี่น ๆ
ขั้นที่ 6 ขั้นสรุปผลและประเมินผลการเรียนรู้
3. C คือ การตรวจสอบ งาน (Check)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถปลูกข้าวในบ่อซีเมนต์ได้สำเร็จ จำนวน 119 วง มีการแบ่งกลุ่ม
การดูแลบำรุงรักษา เพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต
4. A คือ การปรับปรุง แก้ไข งานให้ดีขึ้น (Act)
นักเรียนแต่ละกลุ่ม มีการบันทึกข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางปรับปรุง แก้ไข พัฒนาการจัดการเรียนรู้บูรณาการ STEM ศึกษา ในกิจกรรมต่อไป โดยมีคุณครูเป็นที่ปรึกษา หากปัญหาใดแก้ไขได้ ก็จะดำเนินการทันที

ผลการดำเนินงาน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถสืบค้นข้อมูล วิธีแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่กำหนดให้ นำเสนอ
ข้อมูลหลายทางเลือก มีการอภิปรายร่วมกัน จนได้ข้อตกลง เลือกใช้การวางผังและออกแบบระบบการปลูกข้าวในบ่อซีเมนต์ ที่เหมาะสม ลงมือปลูกข้าวในบ่อซีเมนต์ได้สำเร็จ จำนวน 119 วง
ประโยชน์ที่ได้รับและการเผยแพร่
นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านต่างๆตามแนวทางการพัฒนาคนให้มีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 ทุกคน
จะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ การเรียนรู้ 3R x 7C 3 R ได้แก่ Reading (การอ่าน), การเขียน(Writing) และ คณิตศาสตร์ (Arithmetic) และ 4 C (Critical Thinking การคิดวิเคราะห์, Communication การสื่อสาร Collaboration การร่วมมือ และ Creativity ความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี
และมีการเผยแพร่ทางอินเทอร์เนต ดังนี้
– http://www.santayaram.ac.th/
– http://psschool.obec.go.th/?p=1187
– https://lekratiporn.wordpress.com/2013/08/04/stem-education/
– https://web.facebook.com/santayaram/?fref=ts

ปัจจัยความสำเร็จ
1. นักเรียนให้ความสนใจ ตั้งใจ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ STEM มาก เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่นักเรียนต้องลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตลอดเวลา อีกทั้งมีการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้
2. ครูผู้สอนหลายท่าน มีความรู้เรื่องการจัดเรียนการรู้แบบบูรณาการ STEM เนื่องจากเข้ารับการอบรม อีกทั้งยังมีทักษะครูแห่งศตวรรษที่ 21 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้อย่างคล่องแคล่ว สามารถถ่ายทอดความรู้ในด้านการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ มาประกอบการจัดการเรียนรู้ นอกจากนี้ ยังมีครูผู้สอนที่มีวุฒิความรู้ทางด้านวิศวกรรมโดยตรง สามารถเป็นที่ปรึกษาได้ดีให้กับครูท่านอื่นและนักเรียน
3. ผู้บริหาร ให้การสนับสนุนทุกด้าน และเห็นความสำคัญของการพัฒนาผู้เรียน ในเรื่องการฝึกทักษะการคิดด้านต่าง ๆ
4. โรงเรียนเป็นโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งต้องดำเนินกิจกรรมตาม 6 วัตถุประสงค์หลัก ทำให้สามารถจัดกิจกรรมแบบบูรณาการได้ดี
5.ชุมชนและหน่วยงานอื่นให้ความสนใจมาศึกษาดูงานบ่อยครั้งอีกทั้งยังมีการเผยแพร่ทางอินเทอร์เนต
ทำให้เป็นที่แพร่หลาย

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
1. นักเรียนส่วนใหญ่ ขาดทักษะพื้นฐานการคิดคำนวณ และการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านคณิตศาสตร์
ทำให้ต้องแก้ไขงานบ่อยครั้ง
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้ และฝึกใช้โปรแกรมต่างๆ
3. โรงเรียนขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการเกษตร
4. งบประมาณในการจัดกิจกรรมมีไม่เพียงพอ

แนวทางการพัฒนาต่อเนื่อง
1. จัดกิจกรรมเสริมเช่น อาจจะทดลองปลูกข้าววิธีอื่น ๆ การจัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย,บูรณาการกับวิชาอี่น ๆ
2. โรงเรียนอยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดการเรียนการสอนบูรณาการ STEM ดังนี้
การปลูกผักในบ่อ โดย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ โดย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
การเลี้ยงไก่ไข่ โดย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
การเลี้ยงปลา โดย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

เอกสารอ้างอิง
http://www.santayaram.ac.th/

https://lekratiporn.wordpress.com/2013/08/04/stem-education/
https://web.facebook.com/santayaram/?fref=ts
http://www.qlf.or.th/home/Contents/417
http://www.nano.kmitl.ac.th/index.php/assurance/478-pdca.html

13856

13857

13858

แสดง
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Youtube
Contact us
ซ่อน

istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat nakliyat istanbul evden eve evden eve istanbul evden eve nakliyat ofis tasima evden eve nakliyat nakliye evden eve evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat depolama