วิธีปฏิบัติที่ดี โครงการเยาวชนจิตอาสาพารักษ์ป่าน่าน

โรงเรียน มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 จังหวัดแพร่ – น่าน
โทรศัพท์ 054-693533 โทรสาร 054-693533

บทคัดย่อ
แนวปฏิบัติที่ดี ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง โครงการเยาวชนจิตอาสาพารักษ์ป่าน่าน เป็นการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตอาสาในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 3. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 4. เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่ของป่าต้นน้ำน่านในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 5. เพื่อให้นักเรียนสามารถถ่ายทอดความรู้ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และขยายผลให้กับผู้อื่นได้ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ครูและนักเรียนในโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ ร้อยละ 85 และนักเรียนมีจิตอาสาในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การดำเนินงานตามโครงการได้แบ่งกิจกรรมเป็น 5 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1การศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ กิจกรรมที่ 2 1 คน 1 ต้น กิจกรรมที่ 3 หนังสั้นปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมที่ 4 การรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมที่ 5 สื่อหนังสือเล่มเล็กการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ผลการดำเนินงานที่ผ่านมานักเรียนโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติได้สนองพระราชดำริ การจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้ร่วมกันสร้างจิตอาสาในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเป็นจิตอาสาเชิญชวนให้ร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั้งในโรงเรียนซึ่งเป็นที่ที่นักเรียนอยู่ และร่วมกันลงสู่ที่บ้านของตนเอง เพื่อมุ่งขยายผลไปยังหมู่บ้านที่ตนอยู่อาศัย ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดที่ทำเพื่อเพิ่มพื้นที่ของป่า ต้นน้ำน่านในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินการลุล่วงไปแล้ว ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 การศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการคืนต้นไม้สู่ป่าใหญ่ และการที่ชุมชนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน กิจกรรมที่ 2 1 คน 1 ต้น ทำให้นักเรียนมีต้นไม้เป็นตนเอง ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโรงเรียน นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการปลูกต้นไม้ การดูแล การรู้จักพรรณไม้ และแนวทางการรักษาต้นไม้ให้คงอยู่ กิจกรรมที่ 3 หนังสั้นปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ นักเรียนได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น ทำให้ได้ทักษะในการทำงาน มีความรู้เกี่ยวกับการทำภาพยนตร์สั้น และสามารถถ่ายทอดสิ่งที่นักเรียนอยากแสดงออกมาในรูปแบบภาพยนตร์สั้น เพื่อสื่อสารให้ผู้ชมเข้าใจแนวคิดของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมที่ 4 การรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ นักเรียนได้ร่วมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และได้รับความสนใจ ทำให้เกิดแรงกระตุ้นในการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมที่ 5 สื่อหนังสือเล่มเล็กการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จากการจัดทำสื่อหนังสือเล่มเล็ก ทำให้มีผู้สนใจเข้ามาชมผลงานของนักเรียน ทำให้เกิดแรงกระตุ้นในการจัดทำผลงานเล่มอื่น ๆ ต่อไป
ความสำคัญของวิธีปฏิบัติที่ดี
จากสถานการณ์ป่าไม้ของจังหวัดน่านในปัจจุบันที่มีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง พื้นที่โดยมากถูก แพ้วถางทำลายจากหลากหลายสาเหตุ เช่น การรุกล้ำ การเผาป่าเพื่อทำไร่ข้าวโพด ทำไร่ขิง และไม่มีการปลูกป่าเพื่อทดแทน ซึ่งในเขตพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรตินั้นนับเป็นพื้นที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าดังกล่าว โดยสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ของอำเภอเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีอากาศอบอุ่น พื้นที่ทั้งหมดตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยภูคาและป่าผาแดง ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำน่าน ปัจจุบันในเขตพื้นที่นี้นับว่าเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของชาวจังหวัดน่าน ดังนั้น ทางโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิม พระเกียรติจึงได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว ทางโรงเรียนจึงต้องการปลุกจิตสำนึกเพื่อรณรงค์ให้เยาวชนในเขตพื้นที่เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติขึ้น จึงได้จัดตั้งแกนนำจิตอาสาของนักเรียนขึ้นตามโครงการเยาวชนจิตอาสาพารักษ์ป่าน่าน ซึ่งให้เยาวชนในเขตพื้นที่เป็นผู้สร้างจิตสำนึกการรักษาป่าในโรงเรียน และขยายผลลงสู่ชุมชนทั้งอำเภอเฉลิมพระเกียรติขึ้น ทั้งนี้การจัดทำโครงการจะทำต่อเนื่องในระยะยาว เพื่อให้นักเรียนและคนในชุมชนร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเพื่อเป็นการช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติได้
วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน
1.เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
2.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตอาสาในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
3.เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
4.เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่ของป่าต้นน้ำน่านในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
5.เพื่อให้นักเรียนสามารถถ่ายทอดความรู้ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และขยายผลให้กับผู้อื่นได้
เป้าหมายของการดำเนินงาน
เชิงปริมาณ
ครูและนักเรียนในโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ ร้อยละ 85
เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีจิตอาสาในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
กระบวนการดำเนินงาน
1.คณะครูประชุมวางแผนการดำเนินงานตามโครงการเยาวชนจิตอาสาพารักษ์ป่าน่าน
2.รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการเยาวชนจิตอาสาพารักษ์ป่าน่านตามความสมัครใจ จำนวน 25 คน เพื่อเป็นนักเรียนแกนนำในโครงการเยาวชนจิตอาสาพารักษ์ป่าน่าน โดยนักเรียนที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการต้องเป็นผู้ที่มีจิตอาสา มีความเสียสละในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และตระหนักในความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
3.คณะครูและนักเรียนแกนนำประชุมเพื่อเลือกประธานและรองประธาน “เยาวชนจิตอาสาพารักษ์ป่าน่าน” จากนักเรียนแกนนำ 25 คน จากนั้นคณะครูและนักเรียนวางแผนการดำเนินงานได้ 5 กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1 การศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ
คณะครูและนักเรียนแกนนำเยาวชนจิตอาสาพารักษ์ป่าน่าน ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติจากภายนอกโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ได้แก่ หน่วยจัดการต้นน้ำ น้ำปาด อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ในหัวข้อ “คืนต้นไม้สู่ป่าใหญ่” และ ชุมชนบ้านปิน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ในหัวข้อ “ชุมชนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน” โดยนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้บันทึกลงในแบบบันทึกแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ
14939971_1154017621300920_5265097788172221216_o

img_9214

img_9018

img_8233

img_8225

img_8197

img_8127

img_8123

img_8103

img_8072

img_8052

img_7998

img_7993

15102027_1163554313759054_1988178473_o

15053245_1163554543759031_1433916505_o

15045525_1163551377092681_1294656365_o

15042209_1154019207967428_1899416561556350895_o

15025201_1154029291299753_2227982865746569665_o

15016209_1154017901300892_3978886539094247028_o

15003207_1154028287966520_3389480254453938163_o

15000017_1154028107966538_6655020995789928783_o

14991421_1154027974633218_4087259396034203587_o

14990957_1154027037966645_3280557375096801653_o

14976915_1154018121300870_3246075960706521076_o

14976531_1154029631299719_8731100412816007597_o

14976418_1154029144633101_2603667687810107081_o

14940100_1154026881299994_2397768678885932434_o

กิจกรรมที่ 2 1 คน 1 ต้น

เยาวชนจิตอาสาพารักษ์ป่าน่าน เป็นแกนนำนักเรียนในโรงเรียนร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโรงเรียน และนักเรียนทุกคนที่ร่วมกันปลูกต้นไม้ได้บันทึกลงในสมุดบันทึกกิจกรรม 1 คน 1 ต้น เพื่อบันทึกข้อมูลพื้นฐานของต้นไม้ การเจริญเติบโตของต้นไม้ และการดูแลต้นไม้ที่ตนเองปลูก


กิจกรรมที่ 3 หนังสั้นปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

หนังสั้นเรื่อง กลับใจ จัดทำขึ้นเพื่อปลุกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ให้ผู้ที่รับชมได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ป่าทรัพยากรธรรมชาติ โดยขั้นตอนการถ่ายทำเริ่มจาก ทีมงานหนังสั้นซึ่งได้มาจาก แกนนำเยาวชนจิตอาสาพารักษ์ป่าน่านและนักเรียนที่สนใจ ช่วยกันคิดหัวข้อภาพยนตร์สั้น จากนั้นศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวิถีการใช้ชีวิตของชุมชนในพื้นที่ เมื่อได้หัวข้อภาพยนตร์สั้น เรื่อง กลับใจ เป็นที่เรียบร้อยแล้วหาตัวนักแสดง และวางแผนการดำเนินงาน ฉาก สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์สั้น จากนั้นติดต่อประสานงานเจ้าของสถานที่ที่จะทำการถ่ายทำภาพยนตร์สั้นและดำเนินการถ่ายทำภาพยนตร์สั้น โดยมีนักเรียนกลุ่มเยาวชนจิตอาสาพารักษ์ป่าน่าน จำนวนหนึ่งเป็นนักแสดงถ่ายทอดแนวคิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และแสดงให้เห็นถึงการปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แล้วรวบรวมวีดิโอที่ถ่ายทำมาตัดต่อให้เป็นเรื่องราวให้สมบูรณ์ นำผลงานที่ได้ไปเผยแพร่ภาพยนตร์สั้นภายในโรงเรียนและสู่ชุมชน
15110332_1326153940770917_7922791790833039312_o

dsc_0877

dsc_0891

dsc_0895

dsc_0897

dsc_0918

img_9490

กิจกรรมที่ 4 การรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

นักเรียนแกนนำเยาวชนจิตอาสาพารักษ์ป่าน่าน ได้ร่วมกับนักเรียนที่สนใจช่วยกันทำสื่อรณรงค์ให้นักเรียนในโรงเรียนและชุมชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยรณรงค์ให้ความรู้หน้าเสาธง เดินรณรงค์ในกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียน พูดรณรงค์และช่วยกันแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ที่ตลาดนัดการค้าชายแดนห้วยโก๋น
15049602_1159777887391560_1035461674_n

dsc_0357

dsc_0360

dsc_0363

dsc_0368

dsc_0370

dsc_0375

dsc_0389

dsc_0400

dsc_0403

กิจกรรมที่ 5 สื่อหนังสือเล่มเล็กการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สื่อหนังสือเล่มเล็กเป็นสื่อที่นักเรียนจัดทำขึ้นเพื่อสื่อสารการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติผ่านรูปแบบหนังสือเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจและสามารถให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาค้นคว้าได้
dsc_0413

dsc_0417

dsc_0419

dsc_0421

dsc_0423

dsc_0426
ผลการดำเนินงาน
จากการดำเนินงานที่ผ่านมา นักเรียนโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติได้สนองพระราชดำริ การจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้ร่วมกันสร้างจิตอาสาในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเป็นจิตอาสาเชิญชวนให้ร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั้งในโรงเรียนซึ่งเป็นที่ที่นักเรียนอยู่ และร่วมกันลงสู่ที่บ้านของตนเอง เพื่อมุ่งขยายผลไปยังหมู่บ้านที่ตนอยู่อาศัย ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดที่ทำเพื่อเพิ่มพื้นที่ของป่า ต้นน้ำน่านในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินการลุล่วงไปแล้ว ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 การศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ
นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการคืนต้นไม้สู่ป่าใหญ่ และการปลูกป่าในใจคนโดยให้คนในชุมชนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน

กิจกรรมที่ 2 1 คน 1 ต้น
นักเรียนมีต้นไม้เป็นตนเอง และร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโรงเรียน ทำให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการปลูกต้นไม้ การดูแล การรู้จักพรรณไม้ และแนวทางการรักษาต้นไม้ให้คงอยู่

กิจกรรมที่ 3 หนังสั้นปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
นักเรียนได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น ทำให้ได้ทักษะในการทำงาน มีความรู้เกี่ยวกับการทำภาพยนตร์สั้น และสามารถถ่ายทอดสิ่งที่นักเรียนอยากแสดง ออกมาในรูปแบบภาพยนตร์สั้น เพื่อสื่อสารให้ผู้ชมเข้าใจแนวคิดของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

กิจกรรมที่ 4 การรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
นักเรียนได้ร่วมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และได้รับความสนใจ ทำให้เกิดแรงกระตุ้นในการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

กิจกรรมที่ 5 สื่อหนังสือเล่มเล็กการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
จากการจัดทำสื่อหนังสือเล่มเล็กทำให้มีผู้สนใจเข้ามาชมผลงานของนักเรียน ทำให้เกิดแรงกระตุ้นในการจัดทำผลงานเล่มอื่น ๆ ต่อไป และตัวแทนนักเรียนเยาวชนจิตอาสาพารักษ์ป่าน่าน ได้เข้าร่วมการแข่งทำหนังสือเล่มเล็กระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และได้รับรางวัลเหรียญเงินของการแข่งขัน ในระดับสหวิทยาเขตน่านเหนือ

ประโยชน์ที่ได้รับและการเผยแพร่
1. นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการคืนต้นไม้สู่ป่าใหญ่ และเรียนรู้กับชุมชนในการอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน
2. นักเรียนมีต้นไม้เป็นตนเอง มีความรู้ความเข้าใจในการปลูกต้นไม้ การดูแล การรู้จักพรรณไม้ และแนวทางการรักษาต้นไม้ให้คงอยู่
3. นักเรียนได้เรียนรู้การทำหนังสั้นปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
4. นักเรียนได้รณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทำให้เกิดแรงกระตุ้นในการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรม
5. นักเรียนได้เรียนรู้การจัดทำสื่อหนังสือเล่มเล็กการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและได้รับรางวัลเหรียญเงินของการแข่งขัน ในระดับสหวิทยาเขตน่านเหนือ
6. นักเรียนได้จัดทำสื่อและเผยแพร่ผลงานลงในเว็บไซต์ของโรงเรียน
7. นักเรียนได้จัดทำเอกสารแผ่นพับออกเผยแพร่สู่ชุมชน

ปัจจัยความสำเร็จ
จากการดำเนินงานที่ผ่านมา โครงการเยาวชนจิตอาสาพารักษ์ป่าน่าน ได้ดำเนินงานตามกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเชิญชวนให้นักเรียนในโรงเรียนร่วมกันเป็นจิตอาสา ช่วยกันปลูกต้นไม้ในโรงเรียน และขยายผลการอนุรักษ์สู่พื้นที่ชุมชน มีการจัดทำหนังสั้น หนังสือเล่มเล็ก พร้อมทั้งจัดทำเอกสารการเผยแพร่ การเดินรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ลงจุดต่าง ๆ เช่น ศาลาประชาคมในชุมชน การเดินแจกเอกสารแผ่นพับตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนและชุมชน ทำให้เกิดแรงผลักดันในการอนุรักษ์ทรัพยากรต่อไป

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
1. นักเรียนยังไม่เกิดความหวงแหนทรัพยากรทางธรรมชาติของตนเอง
2. การปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติยังเป็นเรื่องที่ผู้คนไม่ค่อยให้ความสนใจ
3. ในชุมชนยังยึดติดการทำการเกษตรแบบดั้งเดิม
4. งบประมาณในการส่งเสริมและสนับสนุนยังไม่เพียงพอ
5. การปลูกป่าที่ยั่งยืนต้องเริ่มจากการ “ปลูกป่าในใจคน” ซึ่งต้องมีการใช้เวลาพอสมควร
แนวทางการพัฒนาต่อเนื่อง
1.เพิ่มจำนวนกลุ่มแกนนำเยาวชนจิตอาสาพารักษ์ป่าน่าน
2.ขยายผลการดำเนินงานสู่ชุมชนอย่างกว้างขวางในเขตพื้นที่บริการ
3.จัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง
4.การเข้าไปมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
5.เพิ่มพื้นที่การอนุรักษ์ป่าไม้ในโรงเรียนและชุมชนให้มากยิ่งขึ้น
เอกสารอ้างอิง
1.โครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สำนักงาน. การประชุมวิชาการ “แนวปฏิบัติที่ดี ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” กรุงเทพฯ : พี.เอ.ลีฟวิ่ง จำกัด, 2554
2.ไซมอน การ์ดเนอร์ และคณะ : ต้นไม้เมืองเหนือ : คู่มือศึกษาพรรณไม้ยืนต้นในป่าภาคเหนือประเทศไทย : กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2543
3.สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ : คู่มือการเพาะกล้าไม้ท้องถิ่นเพื่อใช้ปลูกเพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร : ส่วนศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช, กทม. 2559
4.ประภัสสร ยอดสง่า : พรรณไม้ในโครงการ มศว. ตรอน : บริษัทแอคทีฟ พริ้นท์ จำกัด 2553
5.กรมป่าไม้, บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง : พรรณไม้ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555
6.สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) : พระบารมีปกเกล้า ผืนป่าปกแผ่นดิน, บริษัทโรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด(มหาชน) พิมพ์ครั้งที่ 2 กทม. 2551

ชื่อ-สกุล ผู้ดำเนินผลงาน
นางสาวชนิตา ศรีเรือง โทรศัพท์ 0931309576 E-mail yimphy@gmail.com
นางนันท์ติกัน แซ่ตั้น โทรศัพท์ 0844704809 E-mail prim_ang_ja@hotmail.com
นายศุภชัย โลกคำลือ โทรศัพท์ 0844704809 E-mail chay01_125@hotmail.com
นายสุรวุธ อินทำ โทรศัพท์ 0827871670 E-mail surawooth@gmail.com
โรงเรียน มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 จังหวัดแพร่ – น่าน
โทรศัพท์ 054-693533 โทรสาร 054-693533

แสดง
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Youtube
Contact us
ซ่อน

istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat nakliyat istanbul evden eve evden eve istanbul evden eve nakliyat ofis tasima evden eve nakliyat nakliye evden eve evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat depolama