กิจกรรมกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี

วิธีปฏิบัติที่ดี

การดำเนินงานการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐

ชื่อผลงาน  กิจกรรมกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี

ประเภทที่ ๑  โรงเรียนมีวิธีปฏิบัติที่ดีเป็นรายด้าน               ด้านที่ ๓  การส่งเสริมอาชีพ   

โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี (บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์)              อำเภอองครักษ์    จังหวัดนครนายก

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

โทรศัพท์  ๐๓๗-๖๑๓๐๕๒    โทรสาร –    Website   http://psswatploy.wix.com/psswatploy

ชื่อ – สกุล  ผู้เสนอผลงาน          นายพิษณุ  ประกอบณา

โทรศัพท์มือถือ       E-mail.   

โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี
โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี
แสดง
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Youtube
Contact us
ซ่อน

istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat nakliyat istanbul evden eve evden eve istanbul evden eve nakliyat ofis tasima evden eve nakliyat nakliye evden eve evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat depolama