วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices) “๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์” โครงการการเพาะเห็ดนางฟ้า

ผลงานวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices)
“๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์”
โครงการการเพาะเห็ดนางฟ้า

๑. ความเป็นมา และความสำคัญ
โรงเรียนบ้านโคกสูง ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ รวมทั้งได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการในการจัดกระบวนการเรียนการสอน และเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่ “สังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน” โรงเรียนบ้านโคกสูงจึงได้จัดทำโครงการเพาะเห็ดขึ้น เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพาะเห็ด และมีผลผลิตไปประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียนในโรงเรียนได้รับประทาน ตลอดจนสามารถจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย รวมทั้งสามารถนำวิธีการ และกระบวนการการเพาะเห็ดไปใช้ในการเพิ่มรายได้ให้กับตนเองเป็นการนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ และสร้างรายได้เพิ่มเติมของนักเรียนต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
๒.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการการเพาะเห็ด
๒.๒ มีผลผลิต(ดอกเห็ด)ไปประกอบอาหารกลางวันในโรงเรียนแก่นักเรียน
๒.๓ นักเรียนสามารถจัดทำบัญชีรายรับ- รายจ่าย ในโครงการเพาะเห็ดได้
๒.๔ นักเรียนสามารถนำวิธีการ และกระบวนการการเพาะเห็ดไปใช้ในการเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง

แสดง
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Youtube
Contact us
ซ่อน

istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat nakliyat istanbul evden eve evden eve istanbul evden eve nakliyat ofis tasima evden eve nakliyat nakliye evden eve evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat depolama