ถั่วตัดสมุนไพร

ผลงาน “ แนวปฏิบัติที่ดี ” ถั่วตัดสมุนไพร : จากภูมิปัญญาไทยสู่อาชีพพอเพียง
ด้านที่ 3 การส่งเสริมอาชีพ

โดย นางสาวกาญจนา บวกไธสง นางสาวอุไรวรรณ ตุเกตุ โรงเรียนบ้านศุภชัย
โรงเรียนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ชื่อผลงาน “ แนวปฏิบัติที่ดี” ถั่วตัดสมุนไพร : จากภูมิปัญญาไทยสู่อาชีพพอเพียง
ด้านที่ 1 โภชนาการและสุขภาพอนามัย
ด้านที่ 2 การศึกษา
/ ด้านที่ 3 การส่งเสริมอาชีพ
ด้านที่ 4 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านที่ 5 การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
ชื่อ – สกุลผู้นำเสนอ 1. นางสาวกาญจนา บวกไธสง 2. นางสาวอุไรวรรณ ตุเกตุ
โรงเรียนบ้านศุภชัย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาขอนแก่นเขต 3 จังหวัด ขอนแก่น
โทรศัพท์มือถือ 085-2085422 , 080-7499859 E-mail uraiwannoy.1990@gmail.com

บทคัดย่อ
โรงเรียนบ้านศุภชัยมีลักษณะภูมิประเทศสภาพดินเหมาะสมกับการทำเกษตรกรรม จึงปลูกถั่วลิสงขึ้นและนำถั่วลิสงมาแปรรูป เป็นผลผลิตทางการเกษตรจึงเป็น “ถั่วตัดสมุนไพร”ได้ทำขายให้กับกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนและชุมชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาขอนแก่นเขต 3
ได้มีโครงการส่งเสริมให้นักเรียนให้มีรายได้ระหว่างเรียน
ทางโรงเรียนได้เข้าร่วมการฝึกอบรม การทำขนมถั่วตัดสมุนไพร และถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำไปสู่การนำเสนอผลผลิตของนักเรียนมาเข้าสู่ศูนย์ Career Management Center : ( CMC ) เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ เพื่อให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนได้ฝึกเป็นวิทยากรและถอดบทเรียนที่ศูนย์การจัดการเรียนรู้ทางอาชีพ Career Management Center : ( CMC ) ฝึกปฏิบัติและเชื่อมโยงเข้าสู่การถอดบทเรียนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการประหยัดพลังงานและโรงเรียนบ้านศุภชัยยังได้เผยแพร่ผลงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา และมีการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ออกสู่ระดับประเทศอีกด้าย

ความสำคัญของ “ แนวปฏิบัติที่ดี ”
ถั่วตัดสมุนไพร เป็นการสร้างงานอาชีพให้กับนักเรียนได้ฝึกอาชีพให้มีรายได้ระหว่างเรียน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งการแปรรูปจากถั่วลิสงมาเป็นขนมถั่วตัด ถั่วลิสงที่มีในชุมชน บ้านศุภชัย ที่มีการปลูกอยู่เป็นจำนวนมากในครัวเรือนหลังจากหมดฤดูกาลทำนาไม่มีรายได้อื่นโดยเริ่มแรกทางกลุ่มแม่บ้าน บ้านศุภชัยจึงได้รวมกันทำผลิตภัณฑ์ถั่วตัดขึ้นมา จนประสบผลสำเร็จ ทางโรงเรียนบ้านศุภชัย จึงมองเห็นความสำคัญของนักเรียนที่สนใจจะทำอาชีพนี้ เพื่อจะสานต่อให้มีความรู้ทักษะและงานอาชีพ จึงจัดทำโครงงานถั่วตัด เป็นผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนเอง นักเรียนได้เป็นวิทยากรการทำถั่วตัด และยังสามารถถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้

จุดประสงค์/เป้าหมายของการทำงาน
1. เพื่อเป็นการฝึกทักษะอาชีพแบบบูรณาการ ให้เข้ากับภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2. เพื่อให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน นักเรียนนำผลผลิตจากท้องถิ่นมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
3. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความรักความผูกพันในท้องถิ่น

กระบวนการ หรือขั้นตอนการดำเนินงาน
ขั้นที่ 1 ครูและนักเรียนร่วมกันสำรวจ วัตถุดิบที่มีในชุมชนที่สามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้
ขั้นที่ 2 สืบค้นข้อมูล สืบค้นทางอินเทอร์เน็ต และสอบถามข้อมูลจากกลุ่มแม่บ้าน บ้านศุภชัย กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านศุภชัย
ขั้นที่ 3 นำข้อมูลที่ไปสอบถาม – สืบค้น มาร่วมสรุปผลและหาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ นำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ตั้งแต่การเลือกถั่วลิสงตลอดจนขั้นลงมือปฏิบัติจริง
ขั้นที่ 4 จากสูตรดั่งเดิมที่ทำอยู่ ได้ทดลองทำสูตรใหม่ๆ จนได้สูตรใหม่ขึ้นมาเป็นที่น่าพอใจจากผู้ที่ได้ชิม ปัจจุบันมีสูตร ถั่วตัด อยู่ 2 สูตร คือสูตรดั่งเดิมและสมุนไพรจากน้ำใบเตย
ขั้นที่ 5 นำเสนอผลงานให้ผู้บริหาร คณะครู ชุมชนได้รับทราบ และจัดนิทรรศการ โดยมีนักเรียนเป็นแกนนำในการเป็นวิทยากรฝึกอาชีพให้กับนักเรียนที่สนใจมาเรียนงานอาชีพและเผยแพร่ที่ศูนย์การจัดการอาชีพ Career Management Center : ( CMC ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาขอนแก่นเขต 3

ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ
1. นักเรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้วัตถุดิบใกล้ตัวมาใช้ประโยชน์
2. นักเรียนมีทักษะกระบวนการ การสานผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจากถั่วตัดไปสร้างเป็นงานอาชีพและหารายได้เสริมช่วยครอบครัว
3. นักเรียนเป็นวิทยากรการทำขนมถั่วตัดสมุนไพรและสามารถถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ศูนย์การจัดการอาชีพ Career Management Center : ( CMC ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3

ปัจจัยความสำเร็จ
1. วางแผนขั้นตอนการทำขนมถั่วตัดสมุนไพรร่วมกับกลุ่มแม่บ้านบ้านศุภชัย กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านศุภชัย
2. จัดการเรียนรู้โครงงานโดยความร่วมมือของกลุ่มแม่บ้านบ้านศุภชัย กลุ่มแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรบ้านศุภชัย
3. นักเรียนสามารถถอดบทเรียนการทำขนมถั่วตัดสมุนไพร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. นักเรียนเป็นต้นแบบของการฝึกทักษะงานอาชีพและเป็นวิทยากร การทำขนมถั่วตัด และถอดบทเรียนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การทำขนมถั่วตัดที่ศูนย์การจัดการเรียนรู้ทางอาชีพ Career Management Center : ( CMC )

การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/และความภาคภูมิใจ
1. เป็นวิทยากรโครงการเด็กมีรายได้ระหว่างเรียน ได้เรียนรู้ทักษะอาชีพที่ศูนย์การจัดการเรียนรู้
2. นักเรียนมีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการทำงานและนำไปประกอบอาชีพได้
3. ได้รับรางวัลเหรียญทองโครงงานอาชีพขนมถั่วตัดสมุนไพร ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา

ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการพัฒนาต่อเนื่อง
ในการปลูกถั่วลิสง พบว่าดินเสื่อมสภาพ จะมีปัญหา ดินขาดคุณภาพ มีศัตรูพืช ส่งผลให้การปลูกถั่วลิสงไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร นักเรียนจึงวางแผนที่จะทำโครงงานแก้ไขปัญหาสภาพของดินให้มีคุณภาพมากขึ้น โดยมีหมอดินอาสาจะเข้ามาร่วมพัฒนาดินให้ดียิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะและนโยบาย
เป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนจึงเห็นควรได้รับการสนับสนุนและขยายผลสู่โรงเรียนและชุมชน

เอกสารอ้างอิง
1. “ ถั่วตัดทำง่ายได้ไม่อยาก” admin@kruaklaibaan.com
2. ไทยเกษตรศาสตร์. อ้างอิงใน: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย.งานถั่วตัดสมุนไพร 2558www.thaikasetsart.com

แสดง
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Youtube
Contact us
ซ่อน

istanbul evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat depolama istanbul evden eve nakliyat ofis taşıma evden eve diyarbakır halı yıkama depolama