โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นงานศิลป์วัฒนธรรม

การนำเสนอผลงาน “แนวปฏิบัติที่ดี”
การดำเนินงานการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ
สมเด็ดพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐
_________________________

ชื่อผลงาน “แนวปฏิบัติที่ดี” โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นงานศิลป์วัฒนธรรม
ประเภทที่ ๑ : โรงเรียนมีวิธีปฏิบัติที่ดีเป็นรายด้าน
ด้านที่ ๕ การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
———————————————————————————————————————————-
โรงเรียน………………………ขุนยวมวิทยา………………………………………………………………………………………………….
อำเภอ…………………..ขุนยวม……………………..จังหวัด…………………….แม่ฮ่องสอน……………………………………….
สังกัด…………….สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต..๓๔……………………………………………………………..
โทรศัพท์…………………๐…๕๓๖๙…๑๑๐๗……………….โทรสาร……………….๐…๕๓๖๙…๑๑๐๗…………………….
เว็บไซต์………….…http://www.khunyuam.ac.th/………………………………………………………………………………..

ชื่อ-สกุล ผู้เสนอผลงาน………นายณัฐพงศ์…โพธิวงค์…ตำแหน่ง…ครู…คศ.1…โรงเรียนขุนยวมวิทยา………………..
โทรศัพท์มือถือ…………๐๘…๐๑๓๔…๙๖๔๒…………E-mail…:…Cmbear2531@gmail.com…………………………..

๑. บทคัดย่อ
โรงเรียนขุนยวมวิทยา มีการเปิดโอกาสให้นักเรียน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมหลัก ๓ กิจกรรม และมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ ดังนี้ ๑. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ๒. เพื่อให้ปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น ๓. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้อง และ ๔. เพื่อให้นักเรียนสามารถนำภูมิปัญญาท้องถิ่นนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมในการดำเนินกิจกรรมจะเน้นการทำงานที่เป็นระบบ วงจร PDCA โดยมีการจัดทำข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ที่จะดำเนินการในครั้งต่อไป จากความร่วมมือในการดำเนินงานกิจกรรม ส่งผลให้นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละด้าน ตระหนักถึงความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถบอกเล่าถึงความสำคัญเพื่อการดำรงอยู่ของภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง อาทิ การประดิษฐ์จองพารา การต้องลายสังกะสี การตีกลองสะบัดชัย การตีกลองปู่เจ่ การบรรเลงดนตรีพื้นบ้านล้านนา วงสะล้อซอซึง เป็นต้น และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องรวมทั้งสามารถนำภูมิปัญญาท้องถิ่นนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนและส่วนรวม มีทักษะการทำงานเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ ทั้งนี้โรงเรียนมีผลงานด้านการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นงานศิลป์วัฒนธรรม ได้รับรางวัลจากองค์กร หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก จนเป็นที่ยอมรับของชุมชน และผู้ที่สนใจ ส่งผลให้เกิดการพัฒนางานอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและยั่งยืน

๒. ความสำคัญของ “โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นงานศิลป์วัฒนธรรม”
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นโครงการเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารซึ่งประสบความขาดแคลนในหลายๆ ด้าน ทรงมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา โดยใช้การศึกษาเป็นหลักในการทำงานพัฒนา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตระหนักถึง การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะเด็กละเยาวชนยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ทั้งนี้เนื่องมาจากปัจจัยหลายๆด้าน ทั้งจำนวนครูที่ไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน โดยเฉพาะในท้องถิ่นห่างไกล ข้อจำกัดในเรื่องความรู้ความสามารถของครู วิธีการเรียนการสอน อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน และมีพระราชประสงค์ที่จะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกัน
การศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นอีกหนึ่งวัตถุประสงค์ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น รู้จักใช้ภูมิปัญญาในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์แก่ตนและส่วนรวม พร้อมทั้งร่วมกันอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งสำคัญคือมีความรักและหวงแหนในแผ่นดินเกิดโครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นงานศิลป์วัฒนธรรมยังตอบสนอง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวดที่ ๔ ว่าด้วยแนวทางการจัดการศึกษามาตรา ๒๙ กำหนดให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการจัดการศึกษา อบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จักเลือกสรร ภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชน สถานศึกษาจึงจัดให้มีโครงการ “พัฒนาและส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้”
ด้วยเห็นถึงความสำคัญของภูมิปัญญาและบริบททางวัฒนธรรมประเพณีที่มีความหลากหลายในท้องถิ่น โรงเรียนขุนยวมวิทยา จึงจัดทำโครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นงานศิลป์วัฒนธรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่บรรพบุรุษได้สั่งสมจนเกิดเป็นองค์ความรู้อั้นล้ำค่า โดยศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านต่างๆ ทั้งนี้โรงเรียนขุนยวมวิทยายังได้จัดทำหลักสูตรท้องถิ่นที่บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้ากับการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนและส่วนรวม พร้อมทั้งร่วมกันอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาให้อยู่กับท้องถิ่นสืบไป

๓. จุดประสงค์ / เป้าหมายของการดำเนินงาน
๓.๑ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓.๒ เพื่อให้ปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓.๓ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓.๔ เพื่อให้นักเรียนสามารถนำศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนและส่วนรวม

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
๑. นักเรียน จำนวน ๑๕๐ คน
เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตระหนักถึงความสำคัญ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนและส่วนรวม
๒. โรงเรียนสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔. วิธีการ หรือ ขั้นตอนการปฏิบัติการ

ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโรงเรียนขุนยวมวิทยาได้ร่วมกันสร้างนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน “ท่องวิถีชุมชนบนเส้นทางภูมิปัญญา” โดยได้ดำเนินกิจกรรมตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นเตรียมการ Plan
๑) ฝ่ายบริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการนักเรียน ร่วมวางแผนการดำเนินงานสนองนโยบายในการพัฒนาโรงรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มุ่งปลูกฝังให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญและรู้รักในภูมิปัญญาวัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่น และสนองวัตถุประสงค์ที่ ๖ เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (กพด.)
๒) แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
๓) ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน เพื่อศึกษาจัดทําโครงการและกําหนดกิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นดําเนินการตามแผน Do
ดำเนินงานกิจกรรมโครงการตามกระบวนการเรียนรู้ “ลูกอ่อนไต” โมเดล

%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e1234            ขั้นที่ ๑ ร่วมพลังสรรสร้าง “ลูกอ่อนไต”
๑.๑ รับสมัครนักเรียนแกนนำเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๓๐ คน
ขั้นที่ ๒ สืบสายใยในวิถีชุมชน
๒.๑ ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญา จำนวน ๓ กลุ่ม โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกพื้นที่
ตำบลเพื่อเป็นแหล่งในการศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาตามสนใจ กลุ่มละ ๑ ตำบล
๒.๒ นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันประชุมวางแผนในการทำกิจกรรม สืบค้นภูมิปัญญาตามวิถี
๒.๓ นักเรียนแต่ละกลุ่มลงพื้นที่สืบค้นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน
๒.๔ นักเรียนแต่กลุ่มสรุปข้อมูลแล้วจัดทำทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และคัดเลือก
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่น หรือควรแก่การเร่งอนุรักษ์ฟื้นฟู ๑ เรื่อง
๒.๕ นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสร้างแผนผังเส้นทางการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน
๒.๖ นักเรียนแต่ละกลุ่มลงพื้นที่เรียนรู้ฝึกทักษะภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างสรรค์ผลงาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีครูภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นผู้สอน

%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e1222
ขั้นที่ ๓ รวมพลสร้างองค์ความรู้
๓.๑ ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน โดยการกระจายสมาชิกในแต่กลุ่มไปร่วมกลุ่มใหม่ซึ่ง
มีสมาชิกในกลุ่มที่มาจากการศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่แตกต่างกัน
๓.๒ ตัวแทนของแต่ละกลุ่มเล่าถึงประสบการณ์ที่ได้ลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่ง
กันและกัน
 ขั้นที่ ๔ มุ่งสู่การอนุรักษ์สืบสา
๔.๑ ร่วมกันจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานการศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละสาขา
๔.๒ จัดกิจกรรม “กาดภูมิปัญญาฮักษาฮีตฮอย” เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้มีเวทีในการ
นำเสนอผลงานของตนเอง
๔.๓ นักเรียนที่มีความสนใจ(นักเรียนในโรงเรียน)เข้าศึกษาเรียนรู้ฐานกิจกรรรมตามสาขาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและเป็นการเผยแพร่ผลงานให้นักเรียนทั้งโรงเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔.๔ นักเรียนร่วมกันสรุปผลงาน “ถอดบทเรียน”
ขั้นที่ ๕ คงอยู่ตลอดกาลเล่าขาน “เมืองขุนยวม”
๕.๑ นักเรียนแกนนำในโครงการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้ศึกษาเรียนรู้กับ
โรงเรียนในเครือข่าย
ขั้นประเมินผล สรุปและรายงาน Check / Act
๑) ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง โดยใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการนำเสนอผลงานเป็นเครื่องมือในการวัดและประเมินผลกิจรรม แล้วนำผลมาพัฒนาแก้ไข ปรับปรุง
๒) สรุปผลการดำเนินกิจกรรม รายงานผลต่อหน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชน

๕. ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์ /ประโยชน์ที่ได้รับ
 ๕.๑ ผลที่เกิดตามวัตถุประสงค์
๑. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละด้าน สามารถบอกเล่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาในท้องถิ่นของตนเองได้ อาทิ การประดิษฐ์จองพารา การต้องลายสังกะสี การตีกลองสะบัดชัย การตีกลองปู่เจ่ และสถาปัตยกรรมในท้องถิ่น เป็นต้น
๒. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ที่เข้าร่วมโครงการมีตระหนักถึงความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถบอกเล่าถึงความสำคัญเพื่อการดำรงอยู่ของภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง
๓. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ที่เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
๔. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำภูมิปัญญาท้องถิ่นนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนและส่วนรวม อาทิ การประดิษฐ์จองพาราด้วยตนเองเพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตามประเพณีออกหว่า (ประเพณีทำบุญออกพรรษา) ในท้องถิ่น
๕.๒ ผลสัมฤทธิ์เรื่องงาน
๑. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ ,ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ และมีความสามารถในด้านกีฬา ศิลปะ และดนตรี รวมทั้งมีความตระหนัก รักษ์สิ่งแวดล้อม และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น มีทักษะการทำงานเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้

๖. ปัจจัยความสำเร็จ
๑. ความร่วมมือของผู้บริหาร คณะครู นักเรียน รวมถึงชุมชน ที่ร่วมกันสร้างทัศนคติที่ดีร่วมกันอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งสำคัญคือมีความรักและหวงแหนในแผ่นดินเกิด
๒. ความเข้มแข็งของชุมชนที่สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชน สถานศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้แก่เยาวชน

๗. การเผยแพร่ / การได้รับการยอมรับ / และความภาคภูมิใจ
๗.๑ การเผยแพร่
๗.๑.๑ จัดนิทรรศการ เผยแพร่ผลงานทักษะงานทักษะชีวิต สมป.แม่ฮ่องสอน ณ โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ
๗.๑.๒ จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานโรงเรียนในฝัน ประจำปี ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
๗.๑.๓ เป็นวิทยากรในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านให้แก่โรงเรียนเครือข่ายในอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๗.๑.๔ จัดทำข้อมูลเผยแพร่ผลงานด้านการอนุรักษ์สืบทอดดนตรีพื้นบ้านต่อสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๗.๑.๕ ได้รับเชิญร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมในงานชุมชน อาทิ ปอยหมั่งกะป่า ปอยจ่าตี่ งานเทศกาลรื่นเริงดอกบัวตองบาน เป็นต้น
๗.๑.๖ การเผยแพร่กิจกรรมและผลงานผ่านเว็บเพจ “ลูกอ่อนไต” ฮักในบ้านเกิด

๗.๒ การได้รับการยอมรับ/และความภาคภูมิใจ
๗.๒.๑ รางวัลเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่น “ด้านการส่งเสริมดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน” ระดับจังหวัด จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๙ โดยคัดเลือกผลงาน ๒ ย้อนหลัง และได้เป็นตัวแทนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนไปแข่งต่อในระดับภาค
๗.๒.๒ รางวัลชนะเลิศการแข่งขันดรตรีพื้นบ้านล้านนา วงสะล้อ ซอ ซึง ของอำเภอขุนยวม ปีการศึกษา ๒๕๕๗

๘. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
การดำเนินกิจกรรมในแต่ละกิจกรรมต้องอาศัยเวลาในการลงมือปฏิบัติ เพื่อให้ได้ผลที่มีประสิทธิภาพ จากการดำเนินงานยังประสบปัญหาในด้านของเวลาที่มีระยะสั้นเกินไป และการเข้าลงพื้นที่ในชุมชนต้องอาศัยช่วงเวลาที่ชาวบ้านมีเวลาว่างจึงจะได้ข้อมูล ส่งผลให้การดำเนินงานค่อยข้างล่าช้าไปในบางขั้นตอน

๙. แนวทางการพัฒนาต่อเนื่อง
๙.๑ โรงเรียนมีนโยบายที่จะดำเนินกิจกรรมเพื่อดำเนินงานสนองนโยบายในการพัฒนานักเรียน ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงเรียนและสนองวัตถุประสงค์ที่ ๖ เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (กพด.)
๙.๒ จัดทำแผนปฏิบัติการ/โครงการ ด้านการเรียนรู้ อนุรักษ์สืบทอดและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในทุกๆ ปีการศึกษา
๙.๓ พัฒนาให้โรงเรียนสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่ชุมชนและโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมทั้งพัฒนาให้นักเรียนนำทักษะด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น ประกอบอาชีพ เป็นต้น
๙.๔ โรงเรียนขุนยวมวิทยามีศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่พร้อมในการอำนวยในการศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่น และต้องพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๑๐. เอกสารอ้างอิง

        ๑๐.๑ แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙

        ๑๐.๒ แผนปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์สืบทอดและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในทุกๆ ปีการศึกษา

๑๐.๓ เอกสารเสนอผลงานสถานศึกษาดีเด่น “ด้านการส่งเสริมดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน” จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๙

๑๐.๔ วารสาร “ดอยสน” การประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมของโรงเรียนในทุกๆ ปีการศึกษา

 

ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน

กิจกรรมเรียนรู้กับครูภูมิปัญญา

กิจกรรมกลุ่มการลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ บ้านต่อแพ ตำบลแม่เงา
ด้านการต้องลายกับพ่อครูณัฐพล สุวรรณสังข์

 

กิจกรรมกลุ่มการลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ บ้านเมืองปอน ตำบลเมืองปอน ด้านการทำจองพารากับพ่อครูแหลงคำ คงมณี

กิจกรรมกลุ่มการลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ บ้านเมืองปอน ตำบลเมืองปอน
ด้านการทำจองพารากับพ่อครูแหลงคำ คงมณี

10000077_612569768798259_272585314_n

กิจกรรมกลุ่มการลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ บ้านขุนยวม ตำบลขุนยวม
ด้านการตีกลองและดนตรีพื้นบ้านกับพ่อจอซิยะ อุประ

12483555_950464458369708_1131112573_n

กิจกรรมการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่โรงเรียนเครือข่าย
ณ โรงเรียนบ้านหนองแห้ง ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

15129798_1123569591031605_1734343641_n

กิจกรรมร่วมกับชุมชนทำจองพาราประดับเขาวงกตในงานปอยหมั่งกะป่า
ณ วัดม่วยต่อ ตำบลยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

15058014_1123569681031596_1222502693_n

รางวัลเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่น “ด้านการส่งเสริมดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน” ระดับจังหวัด จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๙

แสดง
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Youtube
Contact us
ซ่อน

istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat nakliyat istanbul evden eve evden eve istanbul evden eve nakliyat ofis tasima evden eve nakliyat nakliye evden eve evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat depolama