ผลงาน เรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

กระบวนการหรือวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
ชื่อผลงาน โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ชื่อเจ้าของผลงาน โรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข
ผู้ดูแลโครงการ ด.ต.มานพ ดวงดาร์
ความเป็นมา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษา ความมุ่งหมาย และหลักการ การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข นั่นหมายถึง การจัดการศึกษาจะให้มีประสิทธิภาพ จะต้องคำนึงถึงการพัฒนาร่างกายให้มีความพร้อมเสียก่อน ที่จะพัฒนาอย่างอื่นให้มีประสิทธิผล
การฝึกสุขนิสัยให้นักเรียนได้ปฏิบัติจึงเป็นนโยบายของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และนอกจากนั้นยังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัย การระมัดระวังตน หลีกเลี่ยงอบายมุขต่างๆ อีกด้วย
โรงเรียนเป็นหน่วยงานที่ต้องจัดการการศึกษาร่วมกับชุมชน จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามค่านิยมหลัก
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ ด้านการศึกษา
2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักดูแลสุขภาพ สุขนิสัย และออกกำลังกายสม่ำเสมอ
3. เพื่อให้นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย
4. เพื่อให้นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
5. เพื่อให้นักเรียนไม่เสพ หรือแสวงหาผลประโยชน์จากสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา
6. เพื่อให้นักเรียนหลีกเลี่ยงภาวะที่สี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย และอุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ
7. เพื่อให้นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อื่น
8. เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสได้มาเรียนทุกวัน
กิจกรรม/วิธีการ/ขั้นตอนสำคัญ
1 ประชุมคณะครูและผู้ปกครอง
2 การคัดกรองนักเรียน
3 เยี่ยมบ้านนักเรียน
4 แนะแนวเรียนต่อ
5 ช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาส
6 ติดตามนักเรียนขาดเรียน
7 ให้คำปรึกษานักเรียน

ผลสำเร็จ
1 นักเรียนที่อยู่ในเขตบริการได้เข้ารับการศึกษาทุกคน
2. นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองเจริญสุขมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
3. นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองเจริญสุขมีโอกาสได้มาเรียนทุกวัน
ผลการได้ยอมรับ
1.โรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข ได้รับรองมาตรฐานเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีภาคตะวันออก ระดับยอดเยี่ยม
ปีการศึกษา 2558
2.โรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข ได้รับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับ ทอง ปีการศึกษา 2558
3.โรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข เป็นโรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน( NT )คะแนนเฉลี่ยความสามารถพื้นฐานทั้ง 3 ด้าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าระดับประเทศ ปีการศึกษา 2558

แสดง
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Youtube
Contact us
ซ่อน

istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat nakliyat istanbul evden eve evden eve istanbul evden eve nakliyat ofis tasima evden eve nakliyat nakliye evden eve evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat depolama