“ สุ จิ ปุ ลิ ” หัวใจ ของนักปราชญ์

รูปภาพ 333
แนวปฏิบัติที่ดี ด้านการศึกษา
“ สุ จิ ปุ ลิ ” หัวใจ ของนักปราชญ์

ผู้ศึกษา
นายนิติชน พหลทัพ
นายสมพงษ์ นาราษฎร์

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต๓

บทคัดย่อ
แนวปฏิบัติที่ดี ด้านการศึกษา “ สุ จิ ปุ ลิ ” หัวใจ ของนักปราชญ์ เป็นกิจกรรมตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของโรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต๓ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนแบบ ฺBBL DLTV DLIT แต่ผลการทดสอบระดับชาติ o-net ในปีการศึกษาที่ผ่านมาจนถึง ๒๕๕๗ ได้ร้อยละต่ำ ทางโรงเรียนจึงได้หาแนวทางที่จะทำให้การเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ
ในยุคสมัยใหม่ทุกวันนี้มีรูปแบบการเรียนการสอนเปลี่ยนแปลงไปมาก ผู้เรียนสนใจและตั้งใจเรียน แต่ไม่สามารถจับใจความสำคัญของเนื้อหาได้ ดังนั้น โรงเรียนจึงได้นำ หลักคำสอนของพระพุทธศาสนา “ สุ จิ ปุ ลิ ” ซึ่งเป็นหลักการดังเดิมที่สามารถปรับใช้ได้อย่างสอดคล้องกับทุกยุคสมัย มาเป็น แนวทาง ในการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ จนทำให้ผลการทดสอบระดับชาติในปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีร้อยละเพิ่มขึ้น ๑๗

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
จากแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์ข้อที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน และวัตถุประสงค์ข้อที่ ๓ เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการเรียนรู้ทางวิชาการ แต่ด้วยผลการทดสอบระดับชาติในปีการศึกษาที่ผ่านมาจนถึงปีการศึกษา ๒๕๕๗ ต่ำ มีผลทำให้ผู้เรียนเสียโอกาสศึกษาต่อในระดับสูงเนื่องจากมีคะแนนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่ผ่านเกณฑ์ และไม่สามารถสอบผ่านเข้าเรียน ที่โรงเรียนที่ผู้เรียนต้องการศึกษาต่อได้ จากการศึกษา พบว่าโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนแบบ BBL DLTV DLIT นักเรียนสนใจและตั้งใจเรียน แต่ไม่สามารถจับใจความสำคัญของเนื้อหาได้
ดังนั้น โรงเรียนจึงจะได้นำ หลักคำสอนของพระพุธศาสนา “ สุ จิ ปุ ลิ ” ซึ่งเป็นหลักการดั้งเดิม มาเป็น แนวทาง ในการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ ของทุกกลุ่มสาระ โ่ดยเน้นแบ่งการเรียนการสอนให้มี ๔ ขั้นตอนตาม หลักคำสอนของพระพุธศาสนา “ สุ จิ ปุ ลิ ”

วัตถุประสงค์
๑.เพื่อแก้ปัญหาสถิติผู้เรียนในการศึกษาต่อในระดับสูงมีจำนวนต่ำ
๒.เพื่อให้ผู้เรียน เกิดทักษะ เข้าใจลึกซึ่ง และสร้างนิสัยในการเรียนแบบ “ สุ จิ ปุ ลิ ” ในการเรียนรูปแบบต่างๆ

วิธีการจัดกิจกรรม
๑.ครู ผู้ปกครองและผู้เรียนประชุมร่วมกันเกี่ยวกับปัญหาผลการเรียนของนักเรียน เพื่อหาข้อสรุปของปัญหาและแนวทางแก้ไข

๒.ครูทำการศึกษา ค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับการเรียนการสอนในรูปแบบ หลักคำสอนของพระพุธศาสนา “ สุ จิ ปุ ลิ ” ตลอดจนสร้างแบบบันทึกการเรียนการสอนในรูปแบบ “ สุ จิ ปุ ลิ ” เพื่อให้ผู้เรียน เกิดทักษะ เข้าใจลึกซึ่ง และสร้างนิสัยในการเรียนแบบ “ สุ จิ ปุ ลิ ”
๓.ครูจัดกิจกรรมให้ความรู้ ความหมาย หลักคำสอนของพระพุธศาสนา “ สุ จิ ปุ ลิ ” และวิธีการเรียน
สุ ย่อมาจาก สุตตะ แปลว่าการฟัง

จิ ย่อมาจาก จิตตะ แปลว่า การคิด

ปุ ย่อมาจาก ปุจฉา แปลว่า การถาม

ลิ ย่อมาจาก ลิขิต แปลว่า การเขียน

“ฟังอะไรฟังให้หมด จดให้มาก ปากต้องใช้ ใจต้องคิด จึงจะเป็นบัณฑิต(นักปราชญ์)ที่แท้จริง” ตลอดจนวิธีการบันทึกในแบบบันทึกการเรียนการสอน “ สุ จิ ปุ ลิ ” ผู้เรียนทุกคนในโรงเรียน


๔.ครูนำหลักคำสอนของพระพุธศาสนา “ สุ จิ ปุ ลิ ” เป็นแนวทางในการสอนในรูปแบบต่างๆ เช่น BBL DLTV DLIT โ่ดยเน้นแบ่งการเรียนการสอนให้มี ๔ ขั้นตอนตาม หลักคำสอนของพระพุธศาสนา “ สุ จิ ปุ ลิ ”
๕.ครูและผู้เรียน รวมกันบันทึก แบบบันทึกการเรียนการสอนแนวทาง “ สุ จิ ปุ ลิ ” ท้ายชั่วโมงการเรียนการสอนทุกวิชา เพื่อให้ผู้เรียน เกิดทักษะ เข้าใจลึกซึ่ง และสร้างนิสัยในการเรียนแบบ “ สุ จิ ปุ ลิ ” ๖.ครูติดตามผล สังเกตุพฤติกรรมการเรียน วัดผลผู้เรียนเพื่อเปรียบเทียบคะแนนสูงต่ำผู้เรียนกับปีการศึกษาที่แล้ว วิเคราะห์การพัฒนาการก่อนและหลังการดำเนินกิจกรรม
๗.ครูสรุปรายงานผลการดำเนินกิจกรรมเสนอต้นสังกัด

ผลที่เกิดกับผู้เรียนและครู
๑.ผู้เรียนมี นิสัย การเรียนรู้ตามแนวทางหลักคำสอนของพระพุธศาสนา “ สุ จิ ปุ ลิ ”
๒.ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติในปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๗ ผลรวมของโรงเรียนทั้ง ๕ กลุ่มสาระ
๓.ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรีนยได้ศึกษาต่อในระดับสูงกว่า ร้อยละ ๑๐๐
๔.ครู ได้องค์ความรุ้ใหม่ในการแก้ปัญหา ผลการเรียนผู้เรียนต่ำ นำไปเผยแพร่โรงเรียนอื่นต่อไป

ปัญหาอุปสรรคและวิธีการแก้ไข
ปัญหาอุปสรรค = บางชั้นเรียนมีการเรียนเกินเวลาจึงไม่ได้บันทึกแบบบันทึกการเรียนการสอนแนวทาง สุ จิ ปุ ลิ
วิธีการแก้ไข = ผู้สอนแบ่งเวลาในการสอนในคาบเรียนให้เหมาะสมและช่วยผู้เรียนในการบันทึกแบบบันทึกการเรียนการสอนแนวทาง สุ จิ ปุ ลิ

การเผยเเพร่
-จัดทำเป็นเอกสารแผ่นพับเผยแพร่
-เผยแพร่ผลงานให้กับเพื่อนครูในศูนย์เดียวกัน
-จัดทำเอกสารสรุปรายงานเสนอต้นสังกัด

แนวทางการพัฒนาต่อเนื่อง
เผยแพร่วิธีการเรียนการสอนแบบแนวทางหลักคำสอนของพระพุธศาสนา “ สุ จิ ปุ ลิ ” ไปยังโรงเรียนในเขตการศึกษาเดียวกัน

เอกสารอ้างอิง
โครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,สำนักงาน.แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตารมพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ฉบับบที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๙.กรุงเทพฯ:อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด(มหาชน).๒๕๕๑.

แสดง
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Youtube
Contact us
ซ่อน

istanbul evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat depolama istanbul evden eve nakliyat ofis taşıma evden eve diyarbakır halı yıkama depolama