พิชิต ๒,๕๐๐ ทุพโภชนาการ ด้วยโครงการพระราชดำริฯ

224

ผู้ศึกษา
นางสาวนภาพร สีถา
นายนิติชน พหลทัพ

สถานศึกษา https://youtu.be/MY-hGkceT4o วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียนครับ ” คลิก”
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓

บทคัดย่อ
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ก่อนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงรับเป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ มีสภาพโรงเรียนกันดาร เสื่อมโทรม นักเรียนขาดสารอาหารอย่างรุนแรง ถึงร้อยละ ๒๑ ทำให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ

จนกระทั่งใน ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับโรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา ไว้ในโครงการตามพระราชดำริฯ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ทำให้คณะครู ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแก้ปัญหา สุขภาพอนามัย การศึกษา และการฝึกทักษะอาชีพ โดยจัดทำโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริฯแบบยั่งยืน ตลอดจนร่วมกันพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม ทำให้ผู้เรียนมีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่ขาดสารอาหาร มีทักษะอาชีพเกษตร รวมทั้งขยายสู่ชุมชนและโรงเรียนใกล้เคียง จนในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ได้รับรางวัลชนะเลิศ โรงเรียนต้นแบบโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ระดับภาค และ ระดับชาติ ในโครงการร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
จากแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๙ ซึ่งแผนฉบับนี้มีวัตถุประสงค์หลักในเรื่องโภชนาการของเด็ก โดยมีวัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชนเริ่มตั้งแต่ในครรภ์มารดา การขาดสารอาหารของหญิงมีครรภ์ จะส่งผลทำให้เด็กในครรภ์เกิดภาวะโภชนาการบกพร่อง ดังจะเห็นได้จากน้ำหนักแรกเกิดของเด็กจะต่ำกว่า ๒,๕๐๐ กรัม เด็กจะเจริญเติบโตช้าและพัฒนาการชะงัก เป็นเด็กแคระแกรน น้ำหนักตัวน้อย เมื่อเติบโตก็จะเป็นเด็กที่ขาดสารอาหาร ซึ่งส่งผลทำให้นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา มีภาวะทุพโภชนาการร้อยละ ๒๑
ดังนั้นโรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา จึงให้ความสำคัญแก่มารดาที่ตั้งครรภ์ โดยน้ำหนักแรกเกิดของเด็กจะต้องไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ กรัม ซึ่งจะส่งผลทำให้เด็กเมื่อเข้าสู่วัยเรียนจะมีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางด้านร่างกายและสติปัญญา รวมถึงการเรียนรู้ที่ดี และจัดทำโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันแบบยั่งยืนให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยาเพื่อหยุดภาวะทุพโภชนาการ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน อย่างถูกต้องตามหลักสุขบัญญัติ

วัตถุประสงค์
๑.เพื่อส่งเสริมเด็กแรกเกิดให้มีน้ำหนักเกิน ๒,๕๐๐ กรัม
๒.เพื่อหยุดภาวะทุพโภชนาการของผู้เรียนอย่างยั่งยืน

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
-ผู้เรียนโรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา ๑๒๐ คน และหญิงมีครรภ์ ๘ คนในชุมชนเขตบริการของโรงเรียน
เชิงคุณภาพ
-ผู้เรียนและหญิงมีครรภ์ได้รับการแก้ปัญหาเรื่องโภชนาการ
-ผู้เรียนได้รับการแก้ปัญหาเรื่องโภชนาการและหญิงมีครรภ์ลดภาวะน้ำหนักต่ำกว่า ๒,๕๐๐ กรัม

วิธีการจัดกิจกรรม

๑.ครู ผู้ปกครอง ผู้เรียนและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนประชุมร่วมกันเกี่ยวกับปัญหาน้ำหนัก แรกเกิดของเด็กต่ำกว่า ๒,๕๐๐ กรัม และแก้ปัญหาทุพโภชนาการของนักเรียน
๒.ครูทำการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการจากแหล่งต่างๆ ซึ่งพบว่าการให้อาหารเสริมแก่หญิงมีครรภ์ จะทำให้เด็กแรกเกิดมีน้ำหนักเกิน ๒,๕๐๐ กรัม และนักเรียนจะต้องได้รับปริมาณอาหาร ในแต่ละวันตามตารางแสดงปริมาณอาหารใน ๑ วัน สำหรับคนอายุ ต่างๆ ๓.โรงเรียนจัดกิจกรรมให้ความรู้ หญิงมีครรภ์ในการบำรุงครรภ์และตระหนักถึงความสำคัญของน้ำหนักเด็กแรกเกิดจะต้องมีน้ำหนักเกิน ๒,๕๐๐ กรัมและให้ความรู้แก่นักเรียนในการรับประทานอาหารในแต่ละวันให้ครบ ๕ หมู่
๔.โรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนรวมกันแก้ปัญหาน้ำหนักแรกเกิดของเด็ก จะต่ำกว่า ๒,๕๐๐ กรัม ซึ่งจะส่งผลทำให้เด็กมีปัญหาเมื่อเจริญเติบโต
๔.๑ โรงเรียนสำรวจจำนวนหญิงมีครรภ์ ในชุมชนเขตบริการของโรงเรียน
๔.๒ โรงเรียนแจกนม ที่ได้รับการสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือ ให้แก่หญิงมีครรภ์ทุกคนทุกวัน
๔.๓ โรงเรียนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ร่วมกันตรวจสุขภาพหญิงมีครรภ์ ๕.โรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันหยุดภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนอย่างยังยืน ด้วยโครงการโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน แบบครบวงจร
๕.๑ โรงเรียน กำหนดโครงการในแผนประจำปีในการนำโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมาแก้ปัญหาทุพโภชนาการ
๕.๑.๑ ผู้เรียนแต่ละคนจะต้องได้รับประทาน ไข่ วันละ ๑-๒ ฟอง ดังนั้นโครงการ ไก่ไข่ จะต้องผลิตไข่ ๒๕,๗๐๐ ฟอง เพื่อส่งโรงอาหารต่อปีการศึกษา
๕.๑.๒ ผู้เรียนแต่ละคนจะต้องได้รับประทาน พืชผักส่วนครัว วันละ ในปริมาณ ๑ ถ้วย ดังนั้นโครงการ ๑ ห้องเรียน ๑ โครงการ จะต้องผลิตพืชผักส่งโรงอาหาร ๒,๕๔๐ กิโลกรัมต่อปีการศึกษา ๕.๑.๓ ผู้เรียนแต่ละคนจะต้องได้รับประทาน เนื้อสัตว วันละ ๑ ถ้วย ดังนั้นโครงการไก่เนื้อ โครงการเลี้ยงหมู โครงการเลี้ยงปลา โครงการเลี้ยงกบ จะต้องผลิตผลผลิตส่งโรงอาหารในปริมาณ ๒,๕๔๐ กิโลกรัมต่อปีการศึกษา
๕.๑.๔ ผู้เรียนแต่ละคนจะต้องได้รับประทาน ผลไม้ วันละ ๑ ผล ดังน้้นโครงการปลูกกล้วย และโครงการหม่อนกินผล จะต้องส่งผลผลิตให้โรงอาหาร ๒,๕๔๐ กิโลกรัมต่อปีการศึกษา
๕.๑.๕ ผู้เรียนแต่ละคนจะต้องได้รับประทาน ข้าว วันละ ๕ ถ้วย ดังนันโครการนาข้าวเกษตรอินทรีย์ของโรงเรียน จะต้องผลิตผลผลิตเพื่อส่งโรงอาหาร ๑๒,๗๐๐ กิโลกรัมต่อปีการศึกษา
๕.๒ โรงเรียนร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นประจำ
๖. โรงเรียน ผู้เรียน ผู้ปกครอง หน่วยงานต่างๆ สรุปองค์ความรู้ร่วมกัน
๗. โรงเรียนสรุปผลรายงาน ผลการดำเนินกิจกรรมเสนอต้นสังกัด

ผลที่เกิดกับผู้เรียนและชุมชน
๑. เด็กแรกเกิดมีน้ำหนักเกิน ๒,๕๐๐ กรัม ในชุมชน มีผลทำให้เด็กมีพัฒนาการทั้งทางด้าน ร่างกาย สังคม สติปัญญา และไม่ขาดสารอาหาร
๒.เด็กแรกเกิด มีน้ำหนักเกิน ๒,๕๐๐ กรัม ในชุมชน เมื่อออกจากครรภ์มารดา มีภาวะเสียงเสียชีวิต และติดเชื้อต่ำ
๓.ชุมชนได้เด็กที่มีประสิทธิภาพ มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ เหมาะแก่การเรียนรู้ และไม่ขาดสารอาหาร
๔.นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ไม่ขาดสารอาหาร
๕.ชุมชนได้เยาวชนที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาชุมชนต่อไป


ปัญหาอุปสรรคและวิธีการแก้ไข

ปัญหาอุปสรรค = งบประมาณในการดำเนินกิจกรรม โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริฯแบบยั่งยืน
วิธีการแก้ไข = ขอความร่วมมือ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการดำเนินกิจกรรม เช่น เกษตรอำเภอในการปลูพืชผักสวนครัวไม่ว่าจะเป็นเมล็ดพันธ์ุผักและปุ๋ย ประมงอำเภอช่วยในการนำพันธ์ุปลามาให้โรงเรียน เป็นต้น

การเผยเเพร่
-จัดทำเป็นเอกสารแผ่นพับเผยแพร่
-เผยแพร่ผลงานให้กับเพื่อนครูในศูนย์เดียวกัน

-จัดทำเอกสารสรุปรายงานเสนอต้นสังกัด

แนวทางการพัฒนาต่อเนื่อง
เผยแพร่วิธีการไปยังโรงเรียนในเขตการศึกษาเดียวกัน

เอกสารอ้างอิง

โครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,สำนักงาน.แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตารมพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ฉบับบที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๙.กรุงเทพฯ:อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด(มหาชน).๒๕๕๑. https://youtu.be/MY-hGkceT4o

แสดง
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Youtube
Contact us
ซ่อน

istanbul evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat depolama istanbul evden eve nakliyat ofis taşıma evden eve diyarbakır halı yıkama depolama