หนูน้อยสุขภาพดี

๑. บทคัดย่อ
การดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะจะส่งผลต่อการพัฒนาการของนักเรียนทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และจิตใจ ตลอดจนทางด้านสังคม การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง อารมณ์ดี และร่าเริงแจ่มใสนั้น จำเป็นต้องอาศัยกิจกรรมต่าง ๆ การเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและเสริมสร้างสติปัญญาของนักเรียนให้มีความเฉลียวฉลาด นอกจากนี้การรับประทานอาหารเช้าที่มีคุณค่า ยังส่งผลให้นักเรียนมีความพร้อมและมีประสิทธิภาพทางด้านการเรียน ตลอดจนทำให้นักเรียนมีพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ทำให้นักเรียนมีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดด้วย
จากการดำเนินโครงการดังกล่าวพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง รู้จักการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง รู้จักวิธีการล้างมือให้สะอาด การดูแลช่องปากของตนเองโดยการแปรงฟัน การจัดอาหารเสริมนม การรับประทานอาหารเช้าและอาหารกลางวันที่มีประโยชน์ จะทำให้นักเรียนมีพัฒนาการในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และจิตใจ และสังคมดีขึ้น พร้อมที่จะเรียนในระดับที่สูงต่อไป
1.1 - 6
๒. ความสำคัญ

โรงเรียนบ้านบางมะนาว เป็นพื้นที่หมู่บ้านชาวประมง ซึ่งผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ไม่มีความรู้และขาดโอกาสทางด้านการศึกษา ทำให้นักเรียนส่วนใหญ่มีสุขภาพพลานามัยที่ไม่แข็งแรง โดยเฉพาะในเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพพลานามัยของตนเอง การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และมีคุณค่าทางโภชนาการ ทำให้นักเรียนบางคนมีน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด
ทางโรงเรียนจึงมีนโยบายให้นักเรียนชั้นอนุบาล ซึ่งเป็นนักเรียนในระดับชั้นที่จะต้องเตรียมความพร้อม
ในการเรียนระดับประถมศึกษาได้มีการพัฒนาการตามวัยทั้ง ๔ ด้านคือ ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และจิตใจ และสังคม เพื่อให้นักเรียนได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ทั้งนี้โดยเน้นให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารเสริมนม อาหารเช้าและอาหารกลางวันที่มีประโยชน์ ตลอดจนมีการตรวจสุขภาพร่างกาย ช่องปาก การแปรงฟัน เพื่อส่งผลให้นักเรียนมีประสิทธิภาพทางการเรียนในระดับชั้นที่สูงต่อไป
5
๓. จุดประสงค์/เป้าหมายของการดำเนินงาน

๓.๑ เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงปราศจากโรค
๓.๒ เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยร่าเริงแจ่มใส และมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสุข
๓.๓ เพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและมีพัฒนาการตามวัยในทุก ๆ ด้าน
๔. กระบวนการหรือขั้นตอนการดำเนินงาน

โครงการหนูน้อยสุขภาพดี

Input (ปัจจัยพื้นฐาน)

๑. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง
๒. นักเรียนรู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
๓. นักเรียนรู้จักการออกกำลังกาย

กิจกรรม

๑. วิธีการล้างมือ
๒. กิจกรรมการแปรงฟั
๓. กิจกรรมการหยอดโปลิโอ
๔. กิจกรรมการตรวจสุขภาพร่างกาย
๕. การจัดอาหารเสริมนม
๖. การจัดอาหารเช้าและอาหารกลางวัน
๗. กิจกรรมการออกกำลังกาย/การเคลื่อนไหวตามจังหวะ
๘. การชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง
๙. การทดสอบสมรรถภาพ

ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงาน

๑. นักเรียนชั้นอนุบาลมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง
๒. นักเรียนรู้จักการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิต
3

๕. ผลการดำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงปราศจากโรค
๒. นักเรียนมีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
๓. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและมีพัฒนาการตามวัยในทุก ๆ ด้าน

๖. ปัจจัยความสำเร็จ

จากการดำเนินโครงการหนูน้อยสุขภาพดี ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารโรงเรียน คณะครูในโรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชน เช่น
๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะลุวอเหนือ
๒. สำนักงานเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ
๓. กลุ่ม อสม.

๗. การเผยแพร่

๑. การจัดป้ายนิเทศตามอาคารเรียน
๒. การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับหนูน้อยสุขภาพดี

๘. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจนและอาศัยอยู่กับตายาย เนื่องจากพ่อแม่ไปทำงานประเทศมาเลเซีย นอกจากนี้บางครอบครัวยังมีปัญหาในเรื่องพ่อแม่แยกทางกัน ส่งผลให้นักเรียนมีปัญหาทางด้านการเรียน นักเรียนขาดความรับผิดชอบในการมาเรียนและขาดเรียนบ่อย ขาดคนดูแลเอาใจใส่ในด้านการเรียน นอกจากนี้ผู้ปกครองนักเรียนขาดความรู้ในเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพพลานามัยที่ดี ทำให้นักเรียนรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์และไม่มีคุณค่าทางโภชนาการ ส่งผลให้นักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการต่ำ
6

แสดง
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Youtube
Contact us
ซ่อน

istanbul evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat depolama istanbul evden eve nakliyat ofis taşıma evden eve diyarbakır halı yıkama depolama