การพัฒนาทักษะการอ่านตามอันดับขั้นของโรงเรียนวัดไพร่ฟ้า

การพัฒนาทักษะการอ่านตามอันดับขั้นของโรงเรียนวัดไพร่ฟ้า
(The level of reading skills development for Watpraifa school)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
โทร.02-9783852

1.แนวคิด
1.1 แก้ปัญหาการอ่านของนักเรียนทั้งระบบ ทักษะการอ่านของนักเรียนไม่เท่ากัน กระจายอยู่ตามชั้นเรียนต่างๆ จำนวนมาก นักเรียนชั้นสูงๆ อ่านไม่ออก มีนักเรียนที่มีคุณภาพการอ่านในระดับปรับปรุง เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2550 ร้อยละ 16.53 อยู่ในชั้นมัธยมร้อยละ 13.87 ของนักเรียนที่มีคุณภาพการอ่านระดับปรับปรุง นักเรียนไม่รักการอ่าน ขาดการค้นคว้าและไม่แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
1.2 การนำพลวัตรแห่งการเรียนรู้ มาใช้สร้างนวัตกรรมทางการศึกษา อาศัยหลักที่เป็นพลวัตรส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง คือ

นำหลักการดังกล่าวมาออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ปฏิบัติโดยทุกคนรู้ชัดเจนว่า ต้องทำอะไร อย่างไร และระดับใด มีการประเมินการปฏิบัติได้และแจ้งผลการประเมินให้ทราบทันที เมื่อผ่านการประเมินนักเรียนสามารถขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง ซึ่งจะท้าทายให้นักเรียนได้อยู่ในกิจกรรมที่มีความยากยิ่งขึ้นตามลำดับอย่างต่อเนื่อง
1.3 การส่งเสริมให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการอ่าน การประเมินนักเรียนโดยการทดสอบ เพื่อวัดความสามารถของนักเรียนแต่ละคนแล้วจัดเข้าอันดับที่เหมาะสม จะทำให้นักเรียนทุกคนสามารถประสบความสำเร็จ เลื่อนขั้นอันดับถัดไปได้โดยง่าย เกิดความรู้สึกนึกคิดต่อตัวเองเชิงบวก การมอบเกียรติบัตรการผ่านอันดับขั้นสูงขึ้น จะเป็นแรงเสริมให้นักเรียนกระตือรือร้นในการพัฒนามากยิ่งขึ้น จึงเป็นการสร้างความรู้สึกที่ดีต่อการอ่านและรักการอ่าน
การอ่านอิสระจะเป็นการนำทักษะการอ่านไปใช้แสวงหาความรู้ และสร้างสังคมการอ่านให้เกิดขึ้นในโรงเรียน การที่นักเรียนชั้นสูงที่มีความสามารถการอ่านต่ำต้องไปอยู่กับเด็กเล็กๆ จะทำให้เกิดความรู้สึกอายเด็ก จะมีแรงกระตุ้นให้พัฒนาการอ่านเพื่อต้องการผ่านระดับขั้นที่ตนเองอยู่มากยิ่งขึ้น
1.4 ปรับกระบวนการทัศน์ของครูด้านการสอนอ่านให้มีประสิทธิภาพ การจัดอันดับการอ่านทำให้ครูรู้ถึงความสามารถทางการอ่านของนักเรียนอย่างแท้จริง สามารถปรับกิจกรรมการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคนในการเรียนปกติ ครูเรียนรู้ตัวชี้วัดระดับคุณภาพการอ่าน วิธีฝึกและเกณฑ์การประเมินผล ซึ่งนำไปสู่การสอนอ่านและส่งเสริมการอ่านที่มีประสิทธิภาพ
2. การออกแบบระบบ
2.1 การศึกษาปัญหาการอ่านของนักเรียนโรงเรียนวัดไพร่ฟ้า พบปัญหาสำคัญ คือ
– นักเรียนระดับชั้นสูงๆ มีความสามารถในการอ่านต่ำ เป็นจำนวนมาก
– นักเรียนไม่รักการอ่าน ไม่อ่านหนังสือ ไม่แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
– ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมต่ำ
2.2 กำหนดกรอบแนวคิด เป้าหมาย วิธีการและผู้รับผิดชอบ โดย
– แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาทักษะการอ่านโดยให้ครูภาษาไทยทุกคนในโรงเรียนและแต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบอันดับต่างๆ ทั้ง 15 อันดับ
– กำหนดกรอบตัวชี้วัดระดับการอ่าน โดยยึดกรอบ อ่านออก อ่านคล่อง อ่านเป็น เป็นหลัก
– กำหนดวิธีดำเนินการ โดยยึดกรอบกิจกรรมการฝึก การทดสอบ และการอ่านอิสระเป็นหลัก
– กำหนดกรอบโครงสร้างแบบฝึกและการอ่านอิสระให้เหมาะสมกับความยากง่ายในแต่ละอันดับขั้น แล้วสร้างแบบฝึกจำนวน 5 แบบฝึกในแต่ละอันดับขั้น ในการอ่านอิสระกำหนดประเภทหนังสือและจำนวนเล่มที่ต้องอ่านในแต่ละอันดับขั้นให้เหมาะสม
– กำหนดโครงสร้างตัวชี้วัดในแต่ละอันดับขั้น โดยใช้คำอธิบายคุณภาพการอ่านที่กำหนดในกรอบตัวชี้วัดการอ่านเป็นหลัก
– กำหนดวิธีการฝึก โดยใช้หลักการของการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain Base Leanlng) เป็นกอบแนวคิดในการฝึก
– กำหนดวิธีวัดประเมินผล โดยอาศัยกรอบตัวชี้วัด และวิธีการฝึกมาสร้างแบบประเมินและแนวปฏิบัติของครูผู้ประเมินในอันดับขั้นต่างๆ ให้สอดคล่องกับคำอธิบายคุณภาพการอ่าน
2.3 ดำเนินการฝึก โดยจัดช่วงระยะเวลาให้ฝึกวันอังคาร ตอนเช้าเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ทุกคนพบครูประจำอันดับขั้น ฝึกตามวิธีการที่กำหนด แล้วทดสอบการอ่านแต่ละแบบฝึก ครูประเมินแล้วบันทึกผล ในช่วงระยะเวลาดำเนินการฝึก นักเรียนสามารถเลือกหนังสือและอ่านอิสระตามที่กำหนด
2.4 เมื่อฝึกจนครบทั้ง 5 แบบฝึก นักเรียนทดสอบการอ่าน โดยใช้แบบทดสอบที่สร้างขึ้นให้ครูประเมินตามตัวชี้วัดที่กำหนด ครูบันทึกผล
2.5 นักเรียนอ่านอิสระนำหนังสือที่อ่านอิสระมาแสดง ครูประเมินระดับคุณภาพของหนังสือ ครูทดสอบ ซักถาม สัมภาษณ์ หรือให้เขียนสื่อความเรื่องราวในหนังสือตามที่กำหนด ครูประเมินผลแล้วบันทึก
2.6 ครูคิดคะแนนเฉลี่ย ตัดสินการผ่านอันดับขั้น ครูอาจให้แก้ตัวใหม่ในตัวชี้วัดที่ไม่ผ่าน
– มอบเกียรติบัตร และบันทึกชื่อส่งต่ออันดับขั้นถัดไป
2.7 ในระหว่างฝึกนักเรียนสามารถทดสอบผ่านอันดับขั้นได้ โดยต้องมีการอ่านแบบฝึกทั้ง 5 แบบฝึก ประเมินการอ่าน และอ่านอิสระให้ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด
3. ผลสำเร็จ
3.1 นักเรียนทุกคนตั้งแต่ชั้น ป.1 – ม. 3 ได้รับการพัฒนาการอ่านตามอันดับขั้น ความท้าทายให้ตนเองประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง
3.2 นักเรียนที่ผ่านถึงอันดับที่ 15 จะมีทักษะการอ่านดีมาก รักการอ่าน รักการแสวงหาความรู้ ใช้การอ่านเป็นเครื่องมือในการพัฒนาความคิด สติปัญญาอย่างต่อเนื่อง
3.3 ในแต่ละรอบพัฒนา ซึ่งกำหนดให้มีการพัฒนา 1 ปีการศึกษา มีนักเรียนผ่านอันดับขั้นที่สูงขึ้นในระดับที่น่าพอใจ และมีการผ่านอันดับขั้นในปริมาณที่สูงขึ้นทุกปี
3.4 เกิดความตื่นตัวในเรื่องการอ่านอย่างกว้างขวางทั้งระบบ ทั้งครูและนักเรียนให้ความสำคัญต่อการอ่านมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด มีการพัฒนากิจกรรม องค์ความรู้และเทคนิควิธีต่อเนื่องตลอดมา
4. ปัจจัยเกื้อหนุนที่นำไปสู่ความสำเร็จ
4.1 ความตระหนักของผู้เกี่ยวข้องทุกคน อันได้แก่ ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และตัวนักเรียนในเรื่องความสำคัญของการอ่าน วิกฤตการณ์ด้านการอ่านของเด็กและเยาวชน มองเห็นปัญหาและแนวทางและแนวทางในการพัฒนาทักษะการอ่านของเด็กและเยาวชนอย่างแท้จริง และดำเนินการอย่างจริงจังเป็นระบบเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านสร้างนิสัยรักการอ่านเกิดมีกับเด็กทุกคน
4.2 แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่ ห้องสมุด ร้านหนังสือ สื่อต่างๆ จะต้องเป็นสิ่งที่เด็กทุกคนเข้าถึง ได้ง่าย สะดวก น่าสนใจ ราคาถูก และครู ผู้ปกครอง ต้องจัดให้เด็กมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เหล่านี้บ่อย ๆ
5. แนวทางพัฒนาที่ได้ดำเนินการไปแล้ว และการพัฒนาในอนาคต
5.1 การดำเนินการกระตุ้นส่งเสริมนักเรียนบางคนที่ไม่มีแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง
– การแจ้งผลการประเมินให้ผู้ปกครองทราบ
– การติดตามการศึกษา และดูแลเด็กเป็นรายบุคคลของครู
– การลดอันดับขั้น
– การกำหนดทักษะการอ่านเป็นเงื่อนไขของการเลื่อนชั้นเรียนหรือจบช่วงชั้น
5.2 การพัฒนา ระบบ เครื่องมือ และการวัดประเมินผล
– การนำแบบฝึกให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจ และปรับปรุงให้เหมาะสมกับอันดับขั้น
– การพัฒนากระบวนการฝึก ให้เกิดผลดียิ่งขึ้น
– การปรับปรุงตัวชี้วัดให้เหมาะสม
5.3 การพัฒนาครูผู้ควบคุมการฝึกและการประเมินผล
– นิเทศ กำกับ ติดตาม ให้ครูผู้ฝึกได้ฝึกอย่างจริงจังตามขั้นตอนกระบวนการที่กำหนด
– ปรับเจตคติ วิธีคิด และความรู้สึกของครูที่มีต่อนักเรียนทุกคน โดนมุ่งให้นักเรียนประสบความสำเร็จตามเกณฑ์ในแต่ละอันดับขั้น
– เพิ่มพูนองค์ความรู้ของครู ในด้าน การตั้งคำถาม การสัมภาษณ์ การประเมินค่าคะแนนที่นักเรียนตอบ ให้ศึกษาตัวชี้วัดให้เข้าใจเพื่อการประเมิน การให้ค่าระดับคุณภาพ การตัดสินผ่าน ไม่ผ่าน ตามอันดับขั้นต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน
แสดง
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Youtube
Contact us
ซ่อน

istanbul evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat depolama istanbul evden eve nakliyat ofis taşıma evden eve diyarbakır halı yıkama depolama