รู้รักษ์ รู้เรียน ร่มรื่น รื่นเริง กับ ผู้พิทักษ์โป่งแดง

444

แนวปฎิบัติที่ดี ด้านสิ่งแวดล้อม
รู้รักษ์ รู้เรียน ร่มรื่น รื่นเริง กับ ผู้พิทักษ์โป่งแดง

ผู้ศึกษา
นางอนัญจนา ประทุมสาย
นายวิทูรย์ ดีสะอาด

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต ๓

บทคัดย่อ
ป่าโป่งแดง เป็นพื้นที่สาธารณะ มีพื้นที่ครอบคลุม ๒ ตำบลคือ ตำบลดอนดู่และตำบลหนองไผ่ล้อม โดยครอบคลุมทั้งบ้านโนนสะอาด บ้านห้วยตะกั่วและบ้านสวองหนองไผ่ล้อมแต่ก่อนมีพื้นที่ ทั้งหมด ๖,๐๐๐ ไร่ จากการบุกรุกของนายทุนทำให้พื้นที่ตอนนี้เหลืออยู่ ๔,๐๐๐ ไร่ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยาและชาวบ้านโนนสะอาดเป็นโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่มีความตั้งใจที่จะปกป้อง ป่าผืนนี้ไม่ให้โดนบุกรุกเพื่อเอาไปเป็นพื้นที่ส่วนบุคลอีกต่อไปโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมนี้เพื่อให้ผู้เรียน เกิดจิตสำนึก ในการหวงแหนพื้นป่ามีความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสร้างนิสัยในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่ดีเพื่อเป็นผู้พิทักษ์โป่งแดงต่อไป

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
จากความต้องการของชุมชนที่ต้องการให้โรงเรียนหยุดการบุกรุกป่าพื้นที่สาธารณะ โป่งแดง และจากแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์ที่ ๕ ปลูกฝักจิตสำนึกและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นโรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา จึงร่วมกับชุมชนในการสร้างจิตสำนึกให้กับผู้เรียนในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อจะได้เป็นผู้ดูแลและไม่บุกรุกพื้นป่ามาเป็นของตนเองในอนาคตต่อไป และขอใช้พื้นสาธารณะที่อยู่รอบๆป่าโป่งแดง เพื่อเป็นอาณาเขตไม่ให้ นายทุนและชาวบ้านที่มีพื้นที่ติดกับป่าโป่งแดงสามารถปุกรุกพื้นที่ป่าได้อีก

วัตถุประสงค์
๑.เพื่อหยุดการบุกรุกพื้นป่าสาธารณะโป่งแดง
๒.เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ผู้เรียนโรงเรียนบ้านโนนสะอาด ๑๒๗ คน และชุมชนบ้านโนนสะอาด ชุมชนบ้านห้วยตะกั่ว และชุมชนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม
เชิงคุณภาพ
ปลูกฝักจิตสำนึกและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วิธีการจัดกิจกรรม
๑.ครู ผู้ปกคอรง ผู้เรียนและชุมชน ประชุมร่วมกัน เกี่ยวกับปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าสาธารณะโป่งแดง เพื่อหาข้อสรุปของปัญหาและแนวทางแก้ไข
๒.ครูทำการศึกษาพื้นที่ป่าสาธารณะโป่งแดงเพื่อหาวิธีหยุดกาารบุกรุกพื้นที่ป่า
๓.ครูจัดกิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับ ต้นไม้ประจำโรงเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรักในธรรมชาติ เริ่มต้นจากต้นไม้หนึ่งต้น คือต้นอด ซึ่งเป็นต้นไม้ที่ทางโรงเรียนปลูกไว้เพื่อทำให้พื้นที่โรงเรียนที่เป็นดินทรายปรับสภาพเป็นดินร่วน โดยที่แต่ก่อนพื้นที่โรงเรียนเป็นดินทราย ร้อยละ ๑๐๐ ไม่เหมาะแก่การปลูกพืชและทำกิจกรรมต่างๆ แต่ปัจจุบันเหลือพื้นที่ที่เป็นดินทรายเหลือแค่ ร้อยละ ๕ ของพื้นที่ทั้งหมด และเป็นต้นไม้ที่ให้ความร่มรื่น เย็นสบาย จนผู้เรียนเรียกว่า ต้นไม้ติดแอร์

๔.ครูสร้างห้องเรียนธรรมชาติ ในพื้นที่บริเวณสวนพฤษศาตร์ของโรงเรียน โดยผู้เรียนและครูผู้สอน สามารถมาทำกิจกรรมการเรียนการสอนเหมือนห้องเรียนปกติทั่วไป เพื่อฝึกให้ผู้เรียนสามารถอยู่กับธรรมชาติอย่างมีความสุข และตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์เกี้อกูลกันระหว่างผู้เรียนและธรรมชาติ
๕.ครูจัดกิจกรรมการเก็บเห็ดป่า ในวันหยุดบริเวณเขตพื้นที่สาธารณะป่าโป่งแดง โดยนำเห็ดที่ได้มาขายในชุมชน และประกอบเป็นอาหาร เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ผู้เรียนหวงแหนป่าธรรมชาติที่เป็นแหล่งอาหารและเป็นคนช่วยสอดส่องบุคคลที่จะมาบุกรุกเอาพื้นที่ป่าโป่งแดงเป็นของตนเอง
๖.โรงเรียนจัดกิจกรรม แปลงนาย้อนยุค ลงแขกปักดำ ในบริเวณรอบๆป่าโป่งแดงที่ได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตำบลด้วยความร่วมมือของชุมชนในการลงประชาคม เพื่อเป็นอาณาเขตไม่ให้ นายทุนและชาวบ้านที่มีพื้นที่ติดกับป่าโป่งแดงสามารถบุกรุกพื้นที่ป่าได้อีก
๗.ครูและผู้เรียนสรุปองค์ความรู้ร่วมกัน

ผลที่เกิดกับผู้เรียนและชุมชน
๑.ผู้เรียนเกิดความรักในธรรมชาติ และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒.ผู้เรียนหวงแหนในธรรมชาติไม่ให้ใครมาทำลายธรรมชาติ และอยู่กับธรรมชาติอย่างมีความสุขโดยเกื้อกูลกัน
๓.ไม่มีใครกล้ามาบุกรุกพื้นที่ป่าสาธารณะโป่งแดง

ปัญหาอุปสรรคและวิธีการแก้ไข
ปัญหาอุปสรรค = มีชุมชนบ้างส่วนเข้าใจว่าโรงเรียนจะมาบุกรุกพื้นที่เป็นของโรงเรียน
วิธีการแก้ปัญหา = ประชาสัมพันธ์ และอธิบายให้ชุมชนเข้าใจ

การเผยเเพร่
-จัดทำเป็นเอกสารแผ่นพับเผยแพร่
-เผยแพร่ผลงานให้กับเพื่อนครูในศูนย์เดียวกัน
-จัดทำเอกสารสรุปรายงานเสนอต้นสังกัด

แนวทางการพัฒนาต่อเนื่อง
เผยแพร่วิธีการไปยังโรงเรียนในเขตการศึกษาเดียวกัน

เอกสารอ้างอิง
โครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี,สำนักงานแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ฉบับบที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๙.กรุงเทพฯ:อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด(มหาชน).๒๕๕๑.

แสดง
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Youtube
Contact us
ซ่อน

istanbul evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat depolama istanbul evden eve nakliyat ofis taşıma evden eve diyarbakır halı yıkama depolama