โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก กุ้งก้ามแดงสู่การเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้โครงงานเป็นฐาน

13918792_1102981566442917_1302720548_o
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
พระราชดำรัสที่จะทรงช่วยพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีศักยภาพที่จะเรียนรู้ให้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้องมีกิจกรรมที่พัฒนาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ปี 2003 กิจกรรมโครงการพระราชดำริเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรของโรงเรียนที่บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จัดการเรียนการสอนที่ใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและการศึกษาจะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนการสอนที่เรียกว่า Learning by doing โดยการใช้วิธีการบูรณาการการเรียนการสอนโดยครูผู้สอนและการมีส่วนร่วมและสนับสนุนของชุมชน กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา กิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน กิจกรรมอนามัยนักเรียน กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ซึ่งความรู้เหล่านี้จะถูกส่งต่อไปยังครอบครัวและชุมชนต่อไป
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ผ่านมา พบว่าเด็กและเยาวชนยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ทั้งนี้เนื่องมาจากปัจจัยหลาย ๆ ด้าน ทั้งจำนวนครูที่ไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน ข้อจำกัดในเรื่องความรู้ความสามารถของครู วิธีการเรียนการสอน อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน ผู้ปกครองมีการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่สูงมากนัก เหล่านี้ล้วนเป็นอุปสรรคสำคัญยิ่ง
ทางโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง จึงดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องกุ้งก้ามแดงสู่การเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project based Learning) เพื่อฝึกปฏิบัตินักเรียนได้ทำโครงงานเพื่อศึกษาวิจัยถึงการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามแดงโดยบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และต่อยอดสร้างองค์ความรู้ไปสู่ความเป็นมืออาชีพในอนาคต สามารถนำไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้กับตนเองได้

วัตถุประสงค์
1.เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการเรียนรู้ทางวิชาการ
2.เพื่อบูรณาการกิจกรรมโครงการพระราชดำริกับกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
เด็กและเยาวชน โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง จำนวน 265 คน
เชิงคุณภาพ
เด็กและเยาวชน โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง มีความรู้และทักษะที่จำเป็นและสามารถ
บูรณาการกิจกรรมโครงการพระราชดำริกับกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล
กระบวนการดำเนินงาน
การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง ใช้ระบบ “BSK Model” โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนสูงสุด ดังนี้
bsk model
การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่มีครูเป็นผู้กระตุ้นเพื่อนำความสนใจที่เกิดจากตัวนักเรียนมาใช้ในการทำกิจกรรมค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวนักเรียนเอง นำไปสู่การเพิ่มความรู้ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ การฟังและการสังเกตุจากผู้เชี่ยวชาญ โดยนักเรียนมีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม ที่จะนำมาสู่การสรุปความรู้ใหม่ มีการเขียนกระบวนการจัดทำโครงงานและได้ผลการจัดกิจกรรมเป็นผลงานแบบรูปธรรม (ดุษฎี โยเหลาและคณะ, 2557: 19-20)
ลักษณะเด่น
การเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่มีผู้ให้ความสนใจมากในปัจจุบัน McDonell (2007) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นรูปแบบหนึ่งของ Child- centered Approach ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทำงานตามระดับทักษะที่ตนเองมีอยู่ เป็นเรื่องที่สนใจและรู้สึกสบายใจที่จะทำ นักเรียนได้รับสิทธิในการเลือกว่าจะตั้งคำถามอะไร และต้องการผลผลิตอะไรจากการทำงานชิ้นนี้ โดยครูทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนอุปกรณ์และจัดประสบการณ์ให้แก่นักเรียน สนับสนุนการแก้ไขปัญหา และสร้างแรงจูงใจให้แก่นักเรียน โดยลักษณะของการเรียนรู้แบบโครงงาน มีดังนี้
• นักเรียนกำหนดการเรียนรู้ของตนเอง
• เชื่อมโยงกับชีวิตจริง สิ่งแวดล้อมจริง
• มีฐานจากการวิจัย หรือ องค์ความรู้ที่เคยมี
• ใช้แหล่งข้อมูล หลายแหล่ง
• ฝังตรึงด้วยความรู้และทักษะบางอย่าง (embedded with knowledge and skills)
• ใช้เวลามากพอในการสร้างผลงาน
• มีผลผลิต

แนวคิดสำคัญ
การเรียนรู้แบบโครงงานนั้น มีแนวคิดสอดคล้องกับ John Dewey เรื่อง “learning by doing” ซึ่งได้กล่าวว่า “Education is a process of living and not a preparation for future living.” (Dewey John, 1897: 79 cite in DouladeliEfstratia, 2014) ซึ่งเป็นการเน้นการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ชีวิตขณะที่เรียน เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับหลักพัฒนาการคิดของ Bloom ทั้ง 6 ขั้น คือ ความรู้ความจำ (Remembering) ความเข้าใจ (understanding) การประยุกต์ใช้ (Applying) การวิเคราะห์ (Analyzing) การประเมินค่า (Evaluating) และ การคิดสร้างสรรค์ (Creating) ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน นั้นจึงเป็นเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ถือได้ว่าเป็น การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เนื่องจากผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติเพื่อฝึกทักษะต่างๆด้วยตนเองทุกขั้นตอน โดยมีครูเป็นผู้จัดประสบการณ์การเรียนรู้
การดำเนินการจัดการเรียนรู้กุ้งก้ามแดงสู่การเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Crayfish with Project based Learning)
ในการจัดการเรียนรู้แต่ละครั้ง ครูจะต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อมและมีความแม่นยำในเนื้อหาเพื่อให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างราบรื่น และสามารถอำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ขณะกิจกรรม ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าว มีแนวทางในการจัดการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้
• การจัดกิจกรรมตามสาระการเรียนรู้ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดเนื้อหาสาระตามที่หลักสูตรกำหนด ผู้เรียนเลือกทำโครงงานตามที่สาระการเรียนรู้ จากหน่วยเนื้อหาที่เรียนในชั้นเรียน นำมาเป็นหัวข้อโครงงาน ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกุ้งก้ามแดงสู่การเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project based Learning) มีขั้นตอนที่ผู้สอนดำเนินการดังต่อไปนี้
1. ศึกษาเอกสาร หลักสูตร คู่มือครู ของโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง
2. วิเคราะห์หลักสูตรโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง
3. วิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา เพื่อแยกเนื้อหา จุดประสงค์และจัดกิจกรรมให้เด่นชัด ในเรื่องกุ้งก้ามแดงสู่การเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Crayfish with Project based Learning)
4. จัดทำกำหนดการสอนเรื่องกุ้งก้ามแดงสู่การเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Crayfish with Project based Learning)
5. เขียนแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องกุ้งก้ามแดงสู่การเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Crayfish with Project based Learning)
6. ผลิตสื่อ จัดหาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง กุ้งก้ามแดงสู่การเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Crayfish with Project based Learning)
7. จัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเริ่มตั้งแต่ แจ้งวัตถุประสงค์ กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน จัดกลุ่มผู้เรียนตามความสนใจ การใช้คำถามกระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ซึ่งจะกล่าวถึงรายละเอียดในหัวข้อ บทบาทของครูในฐานะผู้กระตุ้นการเรียนรู้
8.นักเรียนดำเนินการฝึกปฏิบัติจริงจากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
9.บันทึกผลการจัดการเรียนรู้หลังการจัดกิจกรรมเรื่อง กุ้งก้ามแดงสู่การเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project based Learning)
ในการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานครั้งนี้ ได้นำแนวคิดที่ปรับปรุงจาก ดุษฎี โยเหลาและคณะ (2557: 20-23) ซึ่งเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นมาจากการศึกษาโรงเรียนในประเทศไทย โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นให้ความรู้พื้นฐาน ครูให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำโครงงานก่อนการเรียนรู้ เนื่องจากการทำโครงงานมีรูปแบบและขั้นตอนที่ชัดเจนและรัดกุม ดังนั้นนักเรียนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับโครงงานไว้เป็นพื้นฐาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติขณะทำงานโครงงานจริง ในขั้นแสวงหาความรู้
2. ขั้นกระตุ้นความสนใจ ครูเตรียมกิจกรรมที่จะกระตุ้นความสนใจของนักเรียน โดยต้องคิดหรือเตรียมกิจกรรมที่ดึงดูดให้นักเรียนสนใจ ใคร่รู้ ถึงความสนุกสนานในการทำโครงงานหรือกิจกรรมร่วมกัน โดยกิจกรรมนั้นอาจเป็นกิจกรรมที่ครูกำหนดขึ้น หรืออาจเป็นกิจกรรมที่นักเรียนมีความสนใจต้องการจะทำอยู่แล้ว ทั้งนี้ในการกระตุ้นของครูจะต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนเสนอจากกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ผ่านการจัดการเรียนรู้ของครูที่เกี่ยวข้องกับชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่หรือเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
3. ขั้นจัดกลุ่มร่วมมือ ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกันแสวงหาความรู้ ใช้กระบวนการกลุ่มในการวางแผนดำเนินกิจกรรม โดยนักเรียนเป็นผู้ร่วมกันวางแผนกิจกรรมการเรียนของตนเอง โดยระดมความคิดและหารือ แบ่งหน้าที่เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน หลังจากที่ได้ทราบหัวข้อสิ่งที่ตนเองต้องเรียนรู้ในภาคเรียนนั้นๆเรียบร้อยแล้ว
4. ขั้นแสวงหาความรู้ ในขั้นแสวงหาความรู้มีแนวทางปฏิบัติสำหรับนักเรียนในการทำกิจกรรม ดังนี้
นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมโครงงาน ตามหัวข้อที่กลุ่มสนใจนักเรียนปฏิบัติหน้าที่ของตนตามข้อตกลงของกลุ่ม พร้อมทั้งร่วมมือกันปฏิบัติกิจกรรม โดยขอคำปรึกษาจากครูเป็นระยะเมื่อมีข้อสงสัยหรือปัญหาเกิดขึ้น
นักเรียนร่วมกันเขียนรูปเล่ม สรุปรายงานจากโครงงานที่ตนปฏิบัติ
5. ขั้นสรุปสิ่งที่เรียนรู้ ครูให้นักเรียนสรุปสิ่งที่เรียนรู้จากการทำกิจกรรม โดยครูใช้คำถาม ถามนักเรียนนำไปสู่การสรุปสิ่งที่เรียนรู้
6. ขั้นนำเสนอผลงาน ครูให้นักเรียนนำเสนอผลการเรียนรู้ โดยครูออกแบบกิจกรรมหรือจัดเวลาให้นักเรียนได้เสนอสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ เพื่อให้เพื่อนร่วมชั้น และนักเรียนอื่นๆในโรงเรียนได้ชมผลงานและเรียนรู้กิจกรรมที่นักเรียนปฏิบัติในการทำโครงงาน
เอกสารอ้างอิงจาก www.candmbsri.wordpress.com
การดำเนินงานในปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง
1. ศึกษาดูงานที่ศูนย์เพาะพันธุ์กุ้งก้ามแดง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

13951040_1102941493113591_1183231731_o14002485_1102941489780258_662546557_o

14002556_1102941533113587_953092250_o14002556_1102941533113587_953092250_o13977962_1102941499780257_1308799348_o14002602_1102941523113588_1059925555_o
ผู้อำนวยการและคณะครูร่วมศึกษาดูงานกุ้งก้ามแดง
13918792_1102981566442917_1302720548_o

13931637_1102981579776249_1553681649_o

13950855_1102981559776251_919930540_o

13978192_1102981573109583_895789795_o

13978316_1102981576442916_1741437504_o

13987068_1102981583109582_1726066026_o

13987931_1102981556442918_1702168174_o

14001888_1102981603109580_1562356421_o

14002362_1102981569776250_1678178082_o

14002465_1102981606442913_730916385_o
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมกันทำสถานที่เลี้ยงกุ้งก้ามแดง

แสดง
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Youtube
Contact us
ซ่อน

istanbul evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat depolama istanbul evden eve nakliyat ofis taşıma evden eve diyarbakır halı yıkama depolama