T.J. P Reading for life โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี

การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชน การอ่านหนังสือเพื่อพัฒนาตนเองใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นสิ่งจำเป็นในการพัฒนาคนและพัฒนาสังคม สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของโรงเรียน จากสถิติการเข้าใช้ห้องสมุดในปีที่ผ่านมาพบว่านักเรียนโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีเข้าใช้บริการห้องสมุดและจำนวนการยืมหนังสือยังน้อย อันสืบเนื่องมาจากนักเรียนไม่ชอบอ่านหนังสือจึงไม่เข้าห้องสมุดทั้งที่แหล่งสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ
ดังนั้นในปีการศึกษา 2558 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านขึ้น มีชื่อว่า T.J. P Reading for life เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและเห็นความสำคัญของการอ่านส่งเสริมการอ่านให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านขึ้น
Best Practiceห้องสมุด ด้านการศึกษา

แสดง
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Youtube
Contact us
ซ่อน

istanbul evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat depolama istanbul evden eve nakliyat ofis taşıma evden eve diyarbakır halı yıkama depolama