โครงการการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

จากการศึกษาพบว่า ปัญหาด้านวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงและเสื่อมถอยเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ไม่เห็นคุณค่า ละเลยวิถีชีวิตที่ดีงามของสังคมไทย ถูกครอบงำโดยวัฒนธรรมต่างชาติที่มาพร้อมกับโลกาภิวัตน์ จึงเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง จากปัญหาดังกล่าว โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง ได้จัดทำโครงการ “โครงการการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น” โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เด็กและเยาวชนทุกคนมีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน2) เด็กและเยาวชนมีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าในมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น และมีความรักท้องถิ่น โดยใช้การบริหารเชิงกลยุทธ์ กระบวนการคุณภาพ (PDCA) การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่างเต็มที่ (Full Participation) การจัดการความรู้ (KM) โดยใช้สภาวัฒนธรรมนักเรียน เป็นผู้ขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรม
รูปแบบการดำเนินกิจกรรม การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 6 ด้าน ได้แก่ 1) วัฒนธรรมด้านภาษา 2) วัฒนธรรมด้านศาสนา 3) วัฒนธรรมด้านการแต่งกาย 4) วัฒนธรรมด้านขนบธรรมเนียมประเพณี 5) วัฒนธรรมด้านดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง) 6) วัฒนธรรมด้านศิลปะ ผลงานเป็นที่ประจักษ์ เช่น ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นตัวแทนโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีภาคตะวันออกเฉียงเหนือนำผลงานการแสดงงานสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น (หมอลำเพื่อชีวิต) ที่เมืองทองธานี วันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2558 2)
ที่จังหวัดเชียงใหม่ 21 – 23 มกราคม 2558

แสดง
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Youtube
Contact us
ซ่อน

istanbul evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat depolama istanbul evden eve nakliyat ofis taşıma evden eve diyarbakır halı yıkama depolama