โครงการ 12 ฐานการเรียนรู้สู่อาชีพตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงตนได้ “โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา” ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

logo-ncp-%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%aaโครงการ 12 ฐานการเรียนรู้สู่อาชีพตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงตนได้
“โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา” ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

15127441_1349780618406648_1032624983_o

บทคัดย่อ

            ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้า ฯ ให้ดำเนินโครงการตามพระราชดำริ ฯ ในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารเพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งด้านสุขภาพอนามัยทางร่างกายและพัฒนาด้านจิตใจมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการและทักษะชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยการดำเนินโครงการฯ มุ่งเน้นให้เด็กนักเรียนมีความรู้และทักษะในการทำงานจากการฝึกปฏิบัติจริง เกิดการเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างเป็นขั้นตอนซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการเรียนรู้ในอนาคต หากไม่เรียนต่อในชั้นที่สูงขึ้นไปก็สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพต่อไปได้นั้น โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนามีความตระหนักเห็นถึงความสำคัญของปัญหาในการด้านศึกษาต่อในระดับสูงของนักเรียน เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในครอบครัวที่มีรายได้น้อย โอกาสที่จะได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไปมีไม่มาก อีกทั้งจังหวัดน่านมีการตัดไม้ทำลายเพื่อทำการปลูกข้าวโพด โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ที่ถูกบุกรุกเป็นพื้นที่ป่า โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีความรู้ในด้านการเกษตรและปศุสัตว์ รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ผืนป่าของชุมชนและส่วนรวม เพื่อให้นักเรียนดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนของตนเองได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ยังสนองงานตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โดยการสอดแทรกไว้ในโครงการเรียนการสอนฐานการเรียนรู้ 12 ฐานเรียนรู้สู้อาชีพ ที่มุ่งเน้นให้ทั้งครูและนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกหัดให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ด้านการงานเกษตรและปศุสัตว์ ให้รู้จักการคิดวางแผนในการดำเนินงานต่าง ๆ รวมทั้งปลูกฝังให้นักเรียนและชุมชนเกิดความรักและหวงแหนถิ่นฐานบ้านเกิด อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง ครอบครัว และชุมชน ทำให้นักเรียนรู้จักรักษาทรัพยากรธรรมชาติและใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุดและสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน

ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนสามารถลงปฏิบัติกิจกรรม ทางโรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนาจึงได้จัดกิจกรรมเกษตรแบบผสมผสานในพื้นโรงเรียน 12 ฐานการเรียนรู้สู้อาชีพ โดยมีหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน อีกทั้งเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ความรู้จากโรงเรียนสู่ชุมชน เป็นการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมคิด ร่วมเรียนรู้ ร่วมพัฒนา โดยให้ครูเป็นที่ปรึกษา อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง ครอบครัว และชุมชน ทำให้รู้จักการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน

ความสำคัญของ “วิธีปฏิบัติที่ดี”

โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา ตั้งอยู่บ้านน้ำช้างพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน (แยกจากอำเภอบ่อเกลือเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2539) พิกัด คิว.บี 315610 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2527 เปิดทำการสอนครั้งแรก โดยอยู่ในความดูแลของทหารชุดควบคุมที่ 32  น่าน (ช.ค.น่าน) จึงได้โอนมาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบ่อเกลือ  สาเหตุที่ใช้ทหารทำการสอนเนื่องจากพื้นที่หมู่บ้านแห่งนี้เป็นพื้นที่สีแดง  แต่เดิมเป็นฐานที่ตั้งของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ และผู้ปกครองเป็นผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ และได้มามอบตัวกับทางการเมื่อปี พ.ศ.2527 และปีการศึกษา 2539 เข้าร่วมโครงการ โรงเรียนปฏิรูปการศึกษา และในปีนี้ทางสำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รับโรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนาเป็นโรงเรียน ในโครงการพระราชดำริ มีจำนวนห้องเรียน 13 ห้อง (รวมโรงเรียนสาขา) ครูผู้สอนจำนวน  6  คน ซึ่งปัจจุบันได้รับการจัดตั้งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดทำการสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนทั้งหมด 141 คน ครูจำนวน 15 คน

             สภาพทางภูมิศาสตร์สภาพโดยทั่วไปของบ้านน้ำช้างพัฒนา ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขา มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ ทิศเหนือติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทิศใต้ติดต่อกับหมู่บ้านน้ำรีพัฒนาและหมู่บ้านห้วยกานต์ ทิศตะวันออกติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ทิศตะวันตก ติดต่อกับหมู่บ้านกิ่วจันทร์

การคมนาคมเส้นทางเข้าสู่หมู่บ้าน แยกจากถนนสายอำเภอเฉลิมพระเกียรติไปอำเภอบ่อเกลือ เป็นเส้นทางลาดยางประมาณ  11  กิโลเมตร ลัดเลาะไปตามไหล่เขา สัญจรโดยรถยนต์และรถจักรยานยนต์

การคมนาคม เป็นหลุมขรุขระ อาจจะมีดินสไลด์ในช่วงฤดูฝน ถนนบางช่วงมีการพังทลาย

ประชากร บ้านน้ำช้างพัฒนา เป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าถิ่น (ลัวะ) ประชากรทั้งหมด 757 คน แยกเป็นชาย 400 คน หญิง 357 คน ทั้งหมดประมาณ 195 ครัวเรือน ศาสนา ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และนับถือศาสนาคริสต์ ภาษาที่สื่อสารคนเผ่าเดียวกันจะใช้ภาษาถิ่น (ลัวะ) ซึ่งเป็นภาษาประจำเผ่า

          ประชากรมีอาชีพทำการเกษตรแบบดั้งเดิม คือ การทำไร่ข้าว ปลูกข้าวโพด ปลูกกาแฟ ปลูกงา เพาะเห็ดหอม การเลี้ยงหมู รับจ้างเลี้ยงวัว เลี้ยงควาย เลี้ยงแพะ ทำนา มีจำนวนหนึ่งทำงานรับจ้าง ซึ่งรายได้อยู่ในเกณฑ์ต่ำ

ทั้งนี้ทางโรงเรียนจึงจัด โครงการ 12 ฐานการเรียนรู้สู่อาชีพตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงตนได้ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการพระราชดำริ คือส่งเสริมและพัฒนาด้านอาชีพและสนองต่อวาระของจังหวัดน่านในการแก้ไขปัญหา การบุกรุกพื้นที่ป่า เพื่อปลูกข้าวโพดและลดปัญหาภูเขหัวโล้นจากการปลูกข้าวโพด ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาความเชื่อมโยมหลายด้าน ได้แก่ การบุกรุกป่า ไฟป่า หมอกควัน โดยจัดกิจกรรมแบ่งออกเป็น 12 ฐานการเรียนรู้สู่อาชีพ ได้แก่ ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงกบคอนโด ฐานการเรียนรู้ปลา ฐานการเรียนรู้ไก่ไข่ ฐานการเรียนรู้ไก่เนื้อ ฐานการเรียนรู้เลี้ยงสุกร ฐานการเรียนรู้เพาะเห็ดนางฟ้า ฐานการเรียนรู้ผักบุ้ง ฐานการเรียนรู้พืชผักสวนครัว ฐานการเรียนรู้ข้าวไร่-ข้าวนา ฐานการเรียนรู้สวนกาแฟ ฐานการเรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับ ฐานการเรียนรู้สวนกล้วย เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงในแต่ละกิจกรรมที่ส่งเสริมอาชีพ พร้อมทั้งการแปรรูปผลผลิตและของที่ระลึกออกจำหน่ายในชุมชน เช่น  น้ำพริกกบ กล้วยฉาบ ส้มปลา ไข่ไก่ และอื่น ๆ เพื่อนักเรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐาน รู้จักการคิดวางแผนในการดำเนินงานแต่ละขั้นตอนพร้อมทั้งได้ลงมือปฏิบัติงานจริงและมีความรู้ติดตัว และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ และที่สำคัญที่สุดเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนและชุมชนเกิดความรักหวงแหนถิ่นฐานบ้านเกิด ลดการตัดป่าทำลายป่า หันมาทำการเกษตรแบบผสมผสานโดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนและหน่วงงานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน

 1. เพื่อตอบสนองงานตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีด้านการส่งเสริมอาชีพระหว่างเรียนให้แก่นักเรียนถิ่นทุรกันดารในการช่วยเหลือเด็กนักเรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 2. เพื่อมุ่งเน้นให้ทั้งครูและนักเรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานด้านงานเกษตรและปศุสัตว์ รู้จักการคิดวางแผนในการดำเนินงาน ได้ลงมือปฏิบัติงานจริง
 3. เพื่อให้นักเรียนที่สำเร็จหลักสูตรการศึกษาจากโรงเรียนมีความรู้ติดตัวและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้
 4. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนและชุมชนเกิดความรักและหวงแหนถิ่นฐานบ้านเกิดโดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนและหน่วงงานที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการดำเนินการ
13 14

ผลการดำเนินงาน

 1. โรงเรียนสนองงานตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีด้านการส่งเสริมอาชีพระหว่างเรียนให้แก่นักเรียนถิ่นทุรกันดารในการช่วยเหลือเด็กนักเรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 2. ครูและนักเรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานด้านงานเกษตรและปศุสัตว์ รู้จักการคิดวางแผนในการดำเนินงาน ได้ลงมือปฏิบัติงานจริง
 3. นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 4. สามารถปลูกฝังให้นักเรียนและชุมชนเกิดความรักและหวงแหนถิ่นฐานบ้านเกิดโดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

ประโยชน์ที่ได้รับและการเผยแพร่

 1. นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมีความรู้ติดตัวและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้
 2. โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนและหน่วงงานที่เกี่ยวข้อง
 3. ชุมชนบ้านน้ำช้างและชุมชนใกล้เคียงมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

 

ปัจจัยความสำเร็จ

 1. ผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ชุมชน หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม
 2. ทุนในการสนับสนุนการดำเนินโครงการกิจกรรม 12 ฐานการเรียนรู้สู่อาชีพตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงตนได้

 

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

 1. งบประมาณในการดำเนินกิจกรรม
 2. ตลาดการรับซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนและชุมชน
 3. ระยะทางและการคมนาคมในการขนส่ง

 

แนวทางการพัฒนาต่อเนื่อง

 1. ต่อยอดให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนและหน่วงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสนใจ
 2. นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมีความรู้ติดตัวและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้

ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนตระหนักและเห็นถึงคุณค่าของการประกอบอาชีพ ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารเพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


เอกสารอ้างอิง
กิจกรรม 12 ฐานการเรียนรู้สู่อาชีพ

โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป ๑) จังหวัด น่าน ๒) ชื่อโรงเรียน บ้านน้ำช้างพัฒนา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ ๓) ชื่อผู้บริหารโรงเรียน นายวิรพงษ์ ทะก๋า ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด................................ ๔) ที่ตั้งโรงเรียน บ้านน้ำช้างพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 55220 ๕) ประวัติโรงเรียน โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา ตั้งอยู่บ้านน้ำช้างพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ( แยกจากอำเภอบ่อเกลือเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2539 ) พิกัด คิว.บี 315610 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2527 เปิดทำการสอนครั้งแรก โดยอยู่ในความดูแลของทหารชุดควบคุมที่ 32 น่าน ( ช.ค.น่าน ) โดยมีทหารจาก ม. พัน 12 ,ม. พัน 14 , ม. พัน 10 , เป็นครูสอนตามลำดับ จนมาถึงปี พ.ศ. 2531 จึงได้โอนมาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบ่อเกลือในสมัยนั้น สาเหตุที่ใช้ทหารทำการสอนนั้นเนื่องจากพื้นที่หมู่บ้านแห่งนี้เป็นพื้นที่สีแดง เพราะเป็นพื้นที่ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ในสมัยนั้นอาศัยอยู่ ที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน แต่เดิมเป็นฐานที่ตั้งของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ และผู้ปกครองก็เป็นผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ และได้มามอบตัวกับทางการเมื่อปี พ.ศ. 2527 ปีการศึกษา 2533 ได้เปิดทำการสอนชั้นเด็กเล็ก วันที่ 21 พฤษภาคม 2534 เปิดขยายโรงเรียนบ้านกิ่วจันทร์ หมู่ที่ 10 ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ทำการสอนชั้น ป.1 มีนักเรียน 68 คน ปีการศึกษา 2536 เปิดทำการสอนชั้นเด็กเล็ก - ป.6 ปีการศึกษา 2537 ได้รับจัดสรรอัตราครูอีก 1 ตำแหน่ง รวมเป็น 8 ตำแหน่ง และนักการภารโรงอีก 1 ตำแหน่ง นายบุญเย็น ยะเส็ง เป็นนักการภารโรงคนแรก ปีการศึกษา 2539 เข้าร่วมโครงการ โรงเรียนปฏิรูปการศึกษา และในปีนี้ทางสำนักงาน โครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้รับโรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนาให้เป็น โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2539 ทางสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู ได้ตัดตำแหน่งครูผู้สอนไป 1 ตำแหน่ง คงเหลือครูผู้สอน เพียง 6 คน และสอน 13 ห้องเรียน ( รวมโรงเรียนสาขา ) วันที่ 1 พฤศจิกายน 2539 โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนาสาขากิ่วจันทร์ ได้รับอนุมัติจัดตั้งโรงเรียนเอกเทศ วันที่ 12 พฤษภาคม 2540 ได้ขยายโรงเรียนสาขาไปยังหมู่บ้านห้วยกานต์ หมู่ที่ 1 ตำบลขุนน่าน อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน มีนายสราวุธ สุขยิ่ง เป็นครูผู้สอนคนแรก มีนักเรียน 143 คน เปิดทำการสอนใน ชั้นอนุบาล 1 – ป. 2 จำนวน 5 ห้องเรียน วันที่ 28 พฤษภาคม 2540 สปจ. น่าน อนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนาสาขาห้วยกานต์ หมู่ที่ 1 ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ปีการศึกษา 2540 ได้เปิดขยายห้องเรียนชั้นอนุบาล 1 อนุบาล 3 ทั้งโรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา และโรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนาสาขาห้วยกานต์ มีนักเรียน 181 คน ครู 6 คน นักการภารโรง 1 คน ปีการศึกษา 2541 ได้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช วันที่ 1 พฤศจิกายน 2547 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จเยี่ยม โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ นางอารีรัตน์ วัฒนสิน รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีการศึกษา 2548 โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา ได้ดำเนินการเสนอขอเปิดโรงเรียนขยาย โอกาส ระดับชั้น ม.1 – ม.3 และได้รับอนุมัติจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 ให้เปิดเป็นห้องเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา ดังนี้ - ปีการศึกษา 2549 ให้เปิดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 - ปีการศึกษา 2550 ให้เปิดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 - ปีการศึกษา 2551 ให้เปิดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2551 ได้รับการจัดตั้งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดทำการสอน ตั้งแต่ ชั้นอนุบาล ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัจจุบันมี นายวิรพงษ์ ทะก๋า เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ๖) ระบบการศึกษา ๗) ระดับชั้นที่ทำการเรียนการสอน ปีการศึกษา …………2558…………………… จำนวนเด็กนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนทั้งหมด ระดับชั้น จำนวนนักเรียน (คน) ชาย หญิง รวม ปฐมวัย ๑๗ ๙ ๒๖ ประถมศึกษาปีที่ 1 ๑๓ ๔ ๑๗ ประถมศึกษาปีที่ 2 ๑๐ ๔ ๑๔ ประถมศึกษาปีที่ 3 ๖ ๓ ๙ ประถมศึกษาปีที่ 4 ๑๑ ๗ ๑๘ ประถมศึกษาปีที่ 5 ๔ ๕ ๙ ประถมศึกษาปีที่ 6 ๘ ๕ ๑๓ รวม ๖๙ ๓๗ ๑๐๖ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ๗ ๔ ๑๑ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ๒ ๗ ๙ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ๗ ๑๖ ๒๓ รวม ๑๖ ๒๗ ๔๓ รวมทั้งหมด ๑๔๙ ๘) จำนวนครูผู้สอน และคุณวุฒิทางการศึกษา ครู จำนวน ……๑๔…….. คน ประกอบด้วย .๑.ชื่อ -นามสกุล ……นายวิรพงษ์ ทะก๋า ..………. เพศ ...ชาย….. อายุ ……๓๒..….. ปี ระดับการศึกษา…ปริญญาโท………คุณวุฒิ……กษม.……… ศาสนา …………พุทธ…………… เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน อยู่โรงเรียนนี้ ………๑…….. ปี #.ชื่อ -นามสกุล …สุรวุฑ..เสรีนวกุล... เพศ .......ชาย....….. อายุ ………๓๕....….. ปี ระดับการศึกษา…ปริญญาตรี.....………คุณวุฒิ……คบ.……… ศาสนา …………พุทธ…………… ประสบการณ์เป็นครูมาแล้ว ……๖………… ปี เป็นครูอยู่โรงเรียนนี้ ……๔……….. ปี ๓. ชื่อ-นามสกุล ……นายวชิรพงษ์……ละม่อม ……………………. เพศ ……ชาย.... อายุ ……๓๔….. ปี ระดับการศึกษา…ปริญญาตรี………คุณวุฒิ………คบ…… ศาสนา …………พุทธ…………… ประสบการณ์เป็นครูมาแล้ว ……๘…… ปี เป็นครูอยู่โรงเรียนนี้ ………๖……….. ปี ๔. ชื่อ -นามสกุล ……นางวัชรีภรณ์..ละม่อม ………………. เพศ ...ชาย….. อายุ ……๓๒..….. ปี ระดับการศึกษา…ปริญญาตรี………คุณวุฒิ………คบ…… ศาสนา …………พุทธ…………… ประสบการณ์เป็นครูมาแล้ว ………๘……… ปี เป็นครูอยู่โรงเรียนนี้ …………๔…….. ปี .๕. ชื่อ -นามสกุล ……นางจินตนา..สิงคะปะ………………. เพศ ...หญิง….. อายุ ……๓๙..….. ปี ระดับการศึกษา…ปริญญาโท………คุณวุฒิ………กศ.ม…… ศาสนา …………พุทธ…………… ประสบการณ์เป็นครูมาแล้ว ………๑๖……… ปี เป็นครูอยู่โรงเรียนนี้ ………๓…….. ปี ๖. ชื่อ -นามสกุล ……นางภัคจิรา..มหานิล..………. เพศ ...หญิง….. อายุ ……๓๘..….. ปี ระดับการศึกษา…ปริญญาโท………คุณวุฒิ……ศ ษ ม.…… ศาสนา …………พุทธ…………… ประสบการณ์เป็นครูมาแล้ว ………๑๔……… ปี เป็นครูอยู่โรงเรียนนี้ ………๒…….. ปี ๗. ชื่อ -นามสกุล ……นางชนาทิพย์..ทีฆาวงค์..………. เพศ ...หญิง….. อายุ ……๓๐..….. ปี ระดับการศึกษา…ปริญญาโท………คุณวุฒิ………ศ ษ ม.…… ศาสนา …………พุทธ…………… ประสบการณ์เป็นครูมาแล้ว ………๔……… ปี เป็นครูอยู่โรงเรียนนี้ ………๒…….. ปี ๘.ชื่อ -นามสกุล ……นายสุบิน..แสนคำ..………. เพศ ...ชาย….. อายุ ……๓๙..….. ปี ระดับการศึกษา…ปริญญาตรี………คุณวุฒิ………พธ.บ…… ศาสนา …………พุทธ…………… ประสบการณ์เป็นครูมาแล้ว ………๑๕……… ปี เป็นครูอยู่โรงเรียนนี้ ………๒…….. ปี ๙.ชื่อ -นามสกุล ……นายศัตยา..แสนทรงสิริ..………. เพศ ...ชาย….. อายุ ……๓๒..….. ปี ระดับการศึกษา…ปริญญาตรี………คุณวุฒิ………มธ.บ…… ศาสนา …………พุทธ…………… ประสบการณ์เป็นครูมาแล้ว ………๔……… ปี เป็นครูอยู่โรงเรียนนี้ ………๒…….. ปี ๑๐. .ชื่อ -นามสกุล ……นางสาวเจนจิรา มีบุญ ..………. เพศ ...หญิง….. อายุ ……๒๕.….. ปี ระดับการศึกษา…ปริญญาตรี………คุณวุฒิ…………… ศาสนา …………พุทธ…………… ประสบการณ์เป็นครูมาแล้ว ………๑……… ปี เป็นครูอยู่โรงเรียนนี้ ………๑…….. ปี ๑๑.ชื่อ -นามสกุล ……นางสาวพรพิมล พิมเสน ..………. เพศ ...หญิง….. อายุ ……๒๗..….. ปี ระดับการศึกษา…ปริญญาตรี………คุณวุฒิ…………… ศาสนา …………พุทธ…………… ประสบการณ์เป็นครูมาแล้ว ………๑……… ปี เป็นครูอยู่โรงเรียนนี้ ………๑…….. ปี ๑๒.ชื่อ -นามสกุล ……นางสาวเยาวธิดา จันต๊ะวงค์………………. เพศ ...หญิง….. อายุ ……๓๙.….. ปี ระดับการศึกษา…ปริญญาตรี………คุณวุฒิ………คบ…… ศาสนา …………พุทธ…………… ประสบการณ์เป็นครูมาแล้ว ………๕……… ปี เป็นครูอยู่โรงเรียนนี้ …………๔…….. ปี ๑๓.ชื่อ -นามสกุล ……นางสาวชาลิสา ปั้นกิจวานิชเจริญ……. เพศ ...หญิง….. อายุ ……๓๙..….. ปี ระดับการศึกษา…ปริญญาตรี………คุณวุฒิ………คบ…… ศาสนา …………พุทธ…………… ประสบการณ์เป็นครูมาแล้ว ………๕……… ปี เป็นครูอยู่โรงเรียนนี้ ………๔…….. ปี ๑๔.ชื่อ-นามสกุล ……นางสาวสิริธร……แปงอุด ……………………. เพศ ...หญิง….. อายุ ……๒๖..….. ปี ระดับการศึกษา…ม.6………คุณวุฒิ………ม.6…… ศาสนา …………พุทธ…………… ประสบการณ์เป็นครูมาแล้ว ………๖……… ปี เป็นครูอยู่โรงเรียนนี้ ………๖……….. ปี บุคลากรอื่นๆ จำนวน..๒.. คน ประกอบด้วย ๑ ชื่อ-นามสกุล ……นายสุทธรักษ์……ไชยมิ่ง ……………………. เพศ ...ชาย….. อายุ ……๕๐..….. ปี คุณวุฒิ ……………ปริญญาตรี………………………………… ศาสนา …………พุทธ…………… โรงเรียนนี้ ………๑๘……….. ปี หน้าที่ …………พนักงานบริการช่างไม้…๔……………..…………… ๒ ชื่อ-นามสกุล …………นายอดิศร..พรหมเทพ……………. เพศ ……ชาย…….. อายุ ๓๘…. ปี ระดับการศึกษา…ปริญญาโท………คุณวุฒิ………ศษ.ม…… ศาสนา …………พุทธ…………… อยู่โรงเรียนนี้ …………๗……….. ปี หน้าที่ ………เจ้าหน้าที่ธุรการ…..………… ๙) จำนวนนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๘ รวมทั้งสิ้น ๑๔๙ คน จำนวนนักเรียนชาย ๘๕ คน จำนวนนักเรียนหญิง ๖๔ คน ๑๐) อาชีพของผู้ปกครองนักเรียน ๓ อันดับแรก -อันดับที่ ๑ ปลูกข้าวโพด จำนวนร้อยละ ๙๐ -อันดับที่ ๒ หาของป่าขาย จำนวนร้อยละ ๕ -อันดับที่ ๓ ค้าขาย จำนวนร้อยละ ๕ ๑๑) ขนาดและสภาพพื้นที่ภายในโรงเรียนและภายนอกรอบบริเวณโรงเรียน โรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมดจำนวน ๒๓ ไร่ ๑ งาน สภาพพื้นที่โดยรวม เป็นเขาชัน มีพื้นที่ทำการเกษตรโรงเรียนประมาณ ๕-๗ ไร่ พื้นที่ภายนอกโดยรอบบริเวณโรงเรียน เป็นพื้นที่ป่าเขา และบ้านเรือนของประชาชน และพื้นที่ของสำนักงานป่าไม้ ส่วนที่ ๒ ข้อมูลการดำเนินกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ๑.ประวัติการเข้าร่วมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนทุรกันดารตามพระราชดำริ  ปี ๒๕๕๕  ปี ๒๕๕๖  ปี ๒๕๕๗  ปี ๒๕๕๘ ๒. จำนวนนักเรียนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน จำนวน ๑๔๖ คน ๓. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ๓.๑จำนวนผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียน ๕๐ คน ๓.๒ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียนดังนี้ ๑)สำนักงานป่าไม้ ๒)สถานีเกษตรบนพื้นที่สูงภูพยัคฆ์ ๓)องค์การบริหารส่วนตำบลขุนน่าน ๔)โครงการแม่ฟ้าหลวง/ ปิดทองหลังพระ ส่วนที่ ๓ แผนการดำเนินงานในประงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ๑.งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จำนวน ๑,๕๐๐ บาท ๒.แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กิจกรรม ระยะเวลา กิจกรรม ระยะเวลา ๑.การปลูกพืชผักสวนครัว ทุกชนิด ๒.การปลูกมะเขือเปราะ และ มะเขือยาว ๓.การทำนา ๔.การปลูกข้าวโพดเลี้ยง สัตว์ ๕.การทำสระผักบุ้ง ๖.การปลูกกล้วย ๗.การเลี้ยงปลา ๘.การเลี้ยงกบ ๙.การเลี้ยงเป็ด-ไก่พันธุ์ พื้นเมือง ๑๐.การเลี้ยงหมู 16 พ.ค. 59.-31 มี.ค. 60 16 พ.ค. 59.-31 มี.ค. 60 20 เม.ย. 59-20 ส.ค. 59 20 เม.ย. 59-31 ก.ย. 59 16 พ.ค. 59.-31 มี.ค. 60 20 เม.ย. 59-31 มี.ค. 60 16 พ.ค. 59.-31 มี.ค. 60 16 พ.ค. 59.-31 มี.ค. 60 16 พ.ค. 59.-31 มี.ค. 60 16 พ.ค. 59.-31 มี.ค. 60 ๑.การปลูกพืชผักสวนครัว ทุกชนิด ๒.การปลูกมะเขือเปราะ และ มะเขือยาว ๓.การทำนา ๔.การปลูกข้าวโพดเลี้ยง สัตว์ ๕.การทำสระผักบุ้ง ๖.การปลูกกล้วย ๗.การเลี้ยงปลา ๘.การเลี้ยงกบ ๙.การเลี้ยงเป็ด-ไก่พันธุ์ พื้นเมือง ๑๐.การเลี้ยงหมู ๑๑.การเพาะเห็ด ๑๒.การเลี้ยงไก่ไข่ 16 พ.ค. 60.-31 มี.ค. 61 16 พ.ค. 60.-31 มี.ค. 61 20 เม.ย. 60-20 ส.ค. 61 20 เม.ย. 60-31 ก.ย. 61 16 พ.ค. 60.-31 มี.ค. 61 20 เม.ย. 60-31 มี.ค. 61 16 พ.ค. 60.-31 มี.ค. 61 16 พ.ค. 60.-31 มี.ค. 61 16 พ.ค. 60.-31 มี.ค. 61 16 พ.ค. 60.-31 มี.ค. 61 16 พ.ค. 60.-31 มี.ค. 61 16 พ.ค. 60.-31 มี.ค. 61

แสดง
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Youtube
Contact us
ซ่อน

istanbul evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat depolama istanbul evden eve nakliyat ofis taşıma evden eve diyarbakır halı yıkama depolama