ชื่อผลงาน”แนวปฏิบัติที่ดี” “เรียนรู้ได้ อยู่ที่กายสมบูรณ์” ด้านที่ ๑ โภชนาการและสุขภาพอนามัย

แนวปฏิบัติที่ดีด้านที่๑ โภชนาการชื่อผลงาน”แนวปฏิบัติที่ดี”
“เรียนรู้ได้ อยู่ที่กายสมบูรณ์”
ด้านที่ ๑ โภชนาการและสุขภาพอนามัย

ผู้เสนอ นายเกรียงศักดิ์ โสดาภักดิ์
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดอำนาจเจริญ
โทรศัพท์มือถือ 089-8449069

คำนำ

เอกสาร นำเสนอผลงาน เล่มนี้มีชื่อผลงาน“แนวปฏิบัติที่ดี” ….“เรียนรู้ได้ อยู่ที่กายสมบูรณ์” ได้รวบรวมการจัดกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดี ด้านที่ ๑ โภชนาการและสุขภาพอนามัย ได้จัด โภชนาการและสุขภาพอนามัยให้กับนักเรียนโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ตามวัย เพื่อให้นักเรียนได้มีอาหารที่ถูกสุขอนามัย/อาหารเสริม (นม) กินอย่างพอเพียงระหว่างเรียนรวมทั้งนักเรียน ที่ขาดแคลน เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามเป้าประสงค์
เพื่อความสะดวกของคณะกรรมการในการคัดเลือกผลงาน “แนวปฏิบัติที่ดี ” หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ทางการศึกษาต่อเยาวชนต่อไป

นายเกรียงศักดิ์ โสดาภักดิ์
ผู้นำเสนอผลงาน

สารบัญ

เรื่อง หน้า

บทคัดย่อ ๑
๑.ความสำคัญของ “แนวการปฏิบัติที่ดี” ๒
๒.จุดประสงค์/เป้าหมายของการดำเนินงาน “แนวการปฏิบัติที่ดี” ๒
๓.กระบวนการหรือขั้นตอนการดำเนินงาน ๓
๔.ผลการดำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ ๔
๕.ปัจจัยความสำเร็จ ๔
๖.การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/และความภาคภูมิใจ ๔
๗.ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ๔
ภาคผนวก ๕
รูปภาพประกอบ
เกียรติบัตร

บทคัดย่อ

ชื่อผลงาน”แนวปฏิบัติที่ดี” : “เรียนรู้ได้ อยู่ที่กายสมบูรณ์”
ด้านที่ ๑ : โภชนาการและสุขภาพอนามัย
โรงเรียน : ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
ผู้บริหาร : นายเกรียงศักดิ์ โสดาภักดิ์
แนวปฏิบัติที่ดี ด้านที่ ๑ โภชนาการและสุขภาพอนามัย ได้จัด โภชนาการและสุขภาพอนามัยให้กับนักเรียนโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ตามวัย เพื่อให้นักเรียนได้มีอาหารที่ถูกสุขอนามัย/อาหารเสริม (นม) กินอย่างพอเพียงระหว่างเรียนรวมทั้งนักเรียนที่ขาดแคลน เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามเป้าประสงค์
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ มีนักเรียนที่มีปัญหาด้านครอบครัว หย่าร้าง / เยาวชนแต่งงานกัน ปล่อยให้ปู่ย่า ตายาย ลุงป้า น้าอา เลี้ยง ทำให้เศรษฐกิจไม่ดี ซ้ำยังขาดแคลนอาหาร ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทุกคนจึงมองเห็นปัญหา และได้คิดหาทางแก้ไข ในจุดนี้ ด้วยการ จัดแนวปฏิบัติที่ดี…“เรียนรู้ได้ อยู่ที่กายสมบูรณ์”
ผลแนวปฏิบัติที่ดี พบว่า : นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน ๒๒๗ คน ร้อยละ ๙๕ มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ตามวัย มีอาหารที่ถูกสุขอนามัย/อาหารเสริม (นม) กินอย่างพอเพียงระหว่างเรียนรวมทั้งนักเรียนที่ขาดแคลน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าประสงค์

๑. ความสำคัญของ “แนวปฏิบัติที่ดี”

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ มีนักเรียนที่มีปัญหาด้านครอบครัว หย่าร้าง / เยาวชนแต่งงานกัน ปล่อยให้ปู่ย่า ตายาย ลุงป้า น้าอา เลี้ยง ทำให้เศรษฐกิจไม่ดี ซ้ำยังขาดแคลนอาหาร ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทุกคนจึงมองเห็นปัญหา และได้คิดหาทางแก้ไข ในจุดนี้ ด้วยการ จัดแนวปฏิบัติที่ดี…“เรียนรู้ได้ อยู่ที่กายสมบูรณ์”
๒. จุดประสงค์/เป้าหมายของการดำเนินงาน “แนวปฏิบัติที่ดี”

๒.๑ เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ตามวัย
๒.๒ เพื่อให้นักเรียนได้มีอาหารที่ถูกสุขอนามัย/อาหารเสริม (นม) กินอย่างพอเพียงระหว่างเรียน
รวมทั้งนักเรียนที่ขาดแคลน
๒.๓ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามเป้าประสงค์

๓. กระบวนการหรือขั้นตอนการดำเนินงาน
“เรียนรู้ได้ อยู่ที่กายสมบูรณ์”
โดย…โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ อำเภอ ชานุมาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ผังมโนทัศน์

(๓)

๔. ผลการดำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ
นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน ๒๒๗ คน ร้อยละ ๙๕ มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ตามวัย มีอาหารที่ถูกสุขอนามัย/อาหารเสริม (นม) กินอย่างพอเพียงระหว่างเรียน รวมทั้งนักเรียนที่ขาดแคลน ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าประสงค์
๕. ปัจจัยความสำเร็จ
“เรียนได้ อยู่ที่กายสมบูรณ์” เป็นแนวปฏิบัติที่ดี ที่ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองช่วยปรุงอาหารให้กับนักเรียนอย่างถูกสุขอนามัยได้คุณภาพ ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าก่อ อบรมให้ความรู้การรักษาสุขภาพ/ด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัย ทั้งผู้ปกครอง และ นักเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าก่อ ได้สานสัมพันธ์ทำความเข้าใจด้วยกัน ทุกฝ่ายในการปฏิบัติตนเองให้ถูกสุขอนามัย ทั้งนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญได้มาเป็นที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงให้กับนักเรียนในการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนดูแลให้ความรู้ด้านการจำหน่ายสินค้าที่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างต่อเนื่องตลอดมาทุกปีการศึกษา

๖. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/และความภาคภูมิใจ
ผลแนวปฏิบัติที่ดี พบว่า นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ
ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน ๒๒๗ คน ร้อยละ ๙๕ มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ตามวัย ได้รับอาหารที่ถูกสุขอนามัย/อาหารเสริม (นม) กินอย่างพอเพียงระหว่างเรียนรวมทั้งนักเรียนที่ขาดแคลน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าประสงค์ ทั้งยังมีเงินเหลือจากซื้อขนมที่ไม่มีประโยชน์ รู้ออม รู้จักบันทึกรายรับรายจ่าย รู้จักบันทึกบัญชีในสหกรณ์นักเรียน สร้างความภูมิใจให้กับทุกฝ่าย ส่งผลให้ได้รับรางวัล (ภาคผนวก)
๗. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
อุปสรรค
๑. ครั้งแรกนักเรียนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการบริโภคอาหารดีมีประโยชน์ จึงแก้ปัญหา ด้วยการประชุม แนะนำ ทำความเข้าใจกับนักเรียนทุกคนให้เห็นโทษและประโยชน์ของสารอาหารแต่ละชนิด
๒. ผู้ปกครองมักตามใจลูกหลานอยากกินอะไรก็จะซื้อให้ วิธีการแก้ปัญหา ประชุมทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง ให้มองเห็นโทษและประโยชน์ของทุกสิ่งที่ซื้อให้ลูกหลานบริโภค
๓. นักเรียนยังไม่ยอมรับสหกรณ์ในโรงเรียนเพราะไม่มีขนมหรือน้ำอัดลมตามที่นักเรียนชอบยังคงไปซื้อนอกโรงเรียน วิธีการแก้ปัญหา ประชุม ทำความเข้าใจให้นักเรียนเห็นประโยชน์ของการจำหน่ายสินค้าที่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกายคือหัวใจของสหกรณ์
ข้อเสนอแนะ : ควรมีแนวปฏิบัติที่ดี ด้วยการแนะนำให้นักเรียนรุ่นพี่ได้อธิบาย หรือเป็นพี่เลี้ยงให้กับรุ่นน้องต่อๆ ไป เป็นรุ่น ๆ จะทำให้นักเรียนหรือเยาวชนมีโภชนาการและสุขภาพอนามัยดี เป็นพลังที่ดีของชาติต่อไป

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเป็นที่ปรึกษาเป็นพี่เลี้ยงในการจัดกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียนต่อเนื่องทุกปีการศึกษา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าก่อได้อบรมทั้งผู้ปกครอง /นักเรียนให้มีความรู้เข้าใจด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัยที่ดี

นักเรียนมีความเข้าใจในการซื้อขนม/เครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเห็นคุณค่าของกิจการสหกรณ์ในโรงเรียน

นักเรียนมีส่วนร่วมในการตรวจคุณภาพของอาหารกลางวันและได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ปกครองช่วยประกอบอาหาร

แสดง
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Youtube
Contact us
ซ่อน

istanbul evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat depolama istanbul evden eve nakliyat ofis taşıma evden eve diyarbakır halı yıkama depolama