ชื่อผลงาน”แนวปฏิบัติที่ดี” “การศึกษามีค่า หากพึ่งพา ความถนัด” ด้านที่ ๒ การศึกษา

ชื่อผลงาน”แนวปฏิบัติที่ดี”
“การศึกษามีค่า หากพึ่งพา ความถนัด”
ด้านที่ ๒ การศึกษา

ผู้เสนอ นายเกรียงศักดิ์ โสดาภักดิ์
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดอำนาจเจริญ
โทรศัพท์มือถือ 089-8449069

คำนำ

เอกสาร นำเสนอผลงาน เล่มนี้มีชื่อผลงาน“แนวปฏิบัติที่ดี” ….“การศึกษามีค่า หากพึ่งพา ความถนัด” แนวปฏิบัติที่ดี ด้านที่ ๒ การศึกษา ควรจัดการเรียนรู้ตามความถนัดของผู้เรียนโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ที่ยั่งยืน เพื่อให้ผู้เรียนได้นำความถนัดที่ตนมีอยู่ เป็นสื่อในการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
เพื่อความสะดวกของคณะกรรมการในการคัดเลือกผลงาน “แนวปฏิบัติที่ดี ” หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ทางการศึกษาต่อเยาวชนต่อไป

นายเกรียงศักดิ์ โสดาภักดิ์
ผู้นำเสนอผลงาน

สารบัญ

เรื่อง หน้า

บทคัดย่อ ๑
๑.ความสำคัญของ “แนวการปฏิบัติที่ดี” ๒
๒.จุดประสงค์/เป้าหมายของการดำเนินงาน “แนวการปฏิบัติที่ดี” ๒
๓.กระบวนการหรือขั้นตอนการดำเนินงาน ๓
๔.ผลการดำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ ๔
๕.ปัจจัยความสำเร็จ ๔
๖.การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/และความภาคภูมิใจ ๔
๗.ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ๔
ภาคผนวก ๕
รูปภาพประกอบ
เกียรติบัตร

บทคัดย่อ

ชื่อผลงาน ”แนวปฏิบัติที่ดี” : “การศึกษามีค่า หากพึ่งพา ความถนัด”
ด้านที่ ๒ : การศึกษา
โรงเรียน : ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
ผู้บริหาร : นายเกรียงศักดิ์ โสดาภักดิ์
แนวปฏิบัติที่ดี ด้านที่ ๒ การศึกษา ควรจัดการเรียนรู้ตามความถนัดของผู้เรียน
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ที่ยั่งยืน เพื่อให้ผู้เรียนได้นำความถนัดที่ตนมีอยู่ เป็นสื่อในการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นหมู่บ้านที่ มีชุมชน และผู้ปกครอง มาจากต่างถิ่นหรือมาจากหลายจังหวัด เป็นจำนวนมาก ทำให้นักเรียน ชุมชน และผู้ปกครองมักจะมองไม่เห็นความสำคัญของการศึกษา เห็นได้จากน้อยคนนักที่จะลาป่วยส่วนมาก จะหายไปบางวันเมื่อสอบถามก็จะได้คำตอบว่า“ไปนา/ไปขุดมัน/ไปเกี่ยวข้าว/ไปดำนา/เลี้ยงน้อง/ท่อเสื่อ ช่วยยาย/สานกระติบข้าวช่วยยาย/สานหวดช่วยตา” เป็นต้น และ นักเรียนบางคนก็จะมีสมาธิสั้นในการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระหลักทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ไม่ตรงตามเป้าประสงค์ แต่ถ้าให้เรียนรู้ตามถนัดหรือกิจกรรมชุมนุมต่างๆ นักเรียนแต่ละคนจะแสดงออกถึงความถนัดความสามารถของตนเองได้อย่างดี ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทุกคนจึงมองเห็นปัญหา และได้คิดหาทางแก้ไข โดยใช้วิกฤตเป็นโอกาส ด้วยการจัด แนวปฏิบัติ ที่ดี…“การศึกษามีค่า หากพึ่งพา ความถนัด”
ผลแนวปฏิบัติที่ดี พบว่า : นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน ๒๒๗ คน ร้อยละ ๘๐ มีความรู้ที่ยั่งยืน สามารถนำความถนัด ที่ตนมีอยู่เป็นสื่อในการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์.

๑. ความสำคัญของ “แนวปฏิบัติที่ดี”

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นหมู่บ้านที่ มีชุมชน และผู้ปกครอง มาจากต่างถิ่นหรือมาจากหลายจังหวัด เป็นจำนวนมาก ทำให้นักเรียน ชุมชน และผู้ปกครองมักจะมองไม่เห็นความสำคัญของการศึกษา เห็นได้จากน้อยคนนัก ที่จะลาป่วยส่วนมากจะหายไปบางวัน เมื่อสอบถามก็จะได้คำตอบว่า“ไปนา/ไปขุดมัน/ไปเกี่ยวข้าว/ ไปดำนา/เลี้ยงน้อง/ท่อเสื่อช่วยยาย/สานกระติบข้าวช่วยยาย/สานหวดช่วยตา” เป็นต้น และ นักเรียนบางคนก็จะมีสมาธิสั้นในการเรียนรู้ในกลุ่มสาระหลักทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ไม่ตรงตามเป้าประสงค์ แต่ถ้าให้เรียนรู้ตามความถนัดหรือกิจกรรมชุมนุมต่างๆ นักเรียนแต่ละคนจะแสดงออก ถึงความถนัดความสามารถของตนเองได้อย่างดี ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทุกคนจึงมองเห็นปัญหา และได้คิดหาทางแก้ไข โดยใช้วิกฤตเป็นโอกาส ด้วยการจัดแนวปฏิบัติ ที่ดี… “การศึกษามีค่า หากพึ่งพา ความถนัด”
๒. จุดประสงค์/เป้าหมายของการดำเนินงาน “แนวปฏิบัติที่ดี”

๒.๑ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ที่ยั่งยืน
๒.๒ เพื่อให้ผู้เรียนได้นำความถนัดที่ตนมีอยู่ เป็นสื่อในการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

๓. กระบวนการหรือขั้นตอนการดำเนินงาน
“การศึกษามีค่า หากพึ่งพา ความถนัด”
โดย…โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ อำเภอ ชานุมาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ผังมโนทัศน์

‘k
(๓)

๔. ผลการดำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ
นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน ๒๒๗ ร้อยละ ๘๐ คน มีความรู้ที่ยั่งยืน สามารถนำความถนัดที่ตนมีอยู่ เป็นสื่อในการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
๕. ปัจจัยความสำเร็จ
“การศึกษามีค่า หากพึ่งพา ความถนัด” เป็นแนวปฏิบัติที่ดี ที่เป็นสื่อในการให้ นักเรียนได้กล้าแสดงออกถึงความถนัดของตนเองอย่างสร้างสรรค์ ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง ผู้ใหญ่ทุกท่านให้ความสำคัญ สนับสนุน ส่งเสริม โดยเฉพาะ ผู้บริหารโรงเรียนได้เล็งเห็น ความสำคัญการเรียนรู้ที่เน้นความถนัด แบบบูรณาการ ได้เสนอให้มีแนวปฏิบัติที่ดีนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ความถนัดเป็นสื่อ ในการเรียนรู้ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ จึงได้จัดงบประมาณ ตามความจำเป็นสูงสุด รองรับไว้ในการจัดแนวปฏิบัติที่ดีให้ผู้เรียนอย่างพอเพียงต่อไป
๖. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/และความภาคภูมิใจ
ผลแนวปฏิบัติที่ดี พบว่า นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ
ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน ๒๒๗ คน ร้อยละ ๘๐ มีความรู้ที่ยั่งยืน
สามารถนำความถนัดที่ตนมีอยู่ เป็นสื่อในการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างภาคภูมิใจ ส่งผลให้ได้รับรางวัล จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (ภาคผนวก)
๗. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
อุปสรรค
๑. นักเรียน ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง จึงแก้ปัญหา ด้วยการพูดโน้มน้าวให้ขวัญกำลังใจให้เห็นคุณค่าความสามารถของตนเองและรู้จักนำความสามารถของตนเองออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์
๒. นักเรียนและผู้ปกครองมีความคิดความเข้าใจว่าการเรียนคือการได้เขียนหนังสือในห้องเรียนเท่านั้น วิธีการแก้ปัญหา ผู้บริหาร คณะครูได้ประชุมทำความเข้าใจกับผู้ปกครองและนักเรียนว่าการเรียนรู้ที่จะมีความรู้อย่างยั่งยืนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ควรจะเป็นการเรียนแบบบูรณาการ
๓. ผู้ปกครองที่มีความรู้หรือมีความชำนาญในด้านต่าง ๆ หากขอความช่วยเหลือให้มาถ่ายทอดให้นักเรียนก็จะถูกปฏิเสธว่าไม่มีเวลา วิธีการแก้ปัญหา ขอจิตอาสาจากผู้ปกครองที่มีลูกหลานเรียนอยู่ในขณะนั้นจึงได้รับความร่วมมือ
ข้อเสนอแนะ : ควรมีแนวปฏิบัติที่ดี ด้วยการให้ผู้ปกครองและชุมชนที่มีความสามารถช่วยเป็นวิทยากรท้องถิ่นจะดีมาก.

นักเรียนได้นำความถนัดที่ตนมีอยู่เป็นสื่อในการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ผู้บริหารมอบเกียรติบัตร/ชมเชยแก่นักเรียนที่มีผลงานดีเด่น

ครูประจำชั้นแต่ละชั้นจะรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลได้รู้ถึงความสามารถตามความถนัดของนักเรียน

คณะครูจะถือความถนัดของนักเรียนเป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ด้วยการบูรณาการ จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามความถนัด /ความสามารถด้วยการสมัครใจ

แสดง
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Youtube
Contact us
ซ่อน

istanbul evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat depolama istanbul evden eve nakliyat ofis taşıma evden eve diyarbakır halı yıkama depolama