ชื่อผลงาน“แนวปฏิบัติที่ดี” “อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ด้านที่ ๔ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ชื่อผลงาน“แนวปฏิบัติที่ดี”
“อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ
แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
ด้านที่ ๔ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้เสนอ นายเกรียงศักดิ์ โสดาภักดิ์
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดอำนาจเจริญ
โทรศัพท์มือถือ 089-8449069

คำนำ

เอกสาร นำเสนอผลงาน เล่มนี้มีชื่อผลงาน“แนวปฏิบัติที่ดี”… : “อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
ได้รวบรวมการจัดกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดี ด้านที่ ๔ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ (Integral Learning Activity) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในทรงเจริญพระชนมายุ ครบ ๖๐ พรรษา เพื่อสร้างจิตสำนึกนักเรียนให้รู้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ให้สภาพโรงเรียนน่าเรียน เอื้อต่อการเรียนรู้ สร้างภูมิทัศน์ชุมชนน่าอยู่
เพื่อความสะดวกของคณะกรรมการในการคัดเลือกผลงาน “แนวปฏิบัติที่ดี ” หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ทางการศึกษาต่อเยาวชนต่อไป

นายเกรียงศักดิ์ โสดาภักดิ์
ผู้นำเสนอผลงาน

สารบัญ

เรื่อง หน้า

บทคัดย่อ ๑
๑.ความสำคัญของ “แนวการปฏิบัติที่ดี” ๒
๒.จุดประสงค์/เป้าหมายของการดำเนินงาน “แนวการปฏิบัติที่ดี” ๒
๓.กระบวนการหรือขั้นตอนการดำเนินงาน ๓
๔.ผลการดำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ ๔
๕.ปัจจัยความสำเร็จ ๔
๖.การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/และความภาคภูมิใจ ๔
๗.ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ๔
ภาคผนวก ๕
รูปภาพประกอบ
เกียรติบัตร

บทคัดย่อ

ชื่อผลงาน”แนวปฏิบัติที่ดี” : “อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ
แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
ด้านที่ ๔ : อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โรงเรียน : ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
ผู้บริหาร : นายเกรียงศักดิ์ โสดาภักดิ์
แนวปฏิบัติที่ดี ด้านที่ ๔ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ (Integral Learning Activity) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในทรงเจริญพระชนมายุ ครบ ๖๐ พรรษา เพื่อสร้างจิตสำนึกนักเรียนให้รู้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ให้ สภาพโรงเรียนน่าเรียน เอื้อต่อการเรียนรู้ สร้างภูมิทัศน์ชุมชนน่าอยู่ พื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ มีเนื้อที่ๆ เป็นป่าไม้ต้นใหญ่ๆ เป็นจำนวนมาก แต่นักเรียน ชุมชน และผู้ปกครองมักจะมองไม่เห็นความสำคัญ ซึ่งถึงขั้นขโมยตัดไม้พยุง หลายครั้ง หลายคราว บางครั้งผู้ปกครอง เยาวชนมาใช้สนามโรงเรียนก็จะนำอาหาร เครื่องดื่มมากินแล้ว ทิ้งเกลื่อน นักเรียนดื่มนมแล้วไม่ทิ้งเป็นที่ บางครั้งสุนัขกัดเกลื่อนบริเวณโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทุกคน จึงมองเห็นปัญหา และได้คิดหาทางแก้ไข ด้วยการจัดแนวปฏิบัติที่ดี ขึ้นเพื่อขจัด ถุงขนม ขวดน้ำ และ กล่องนมโดย นำ มาประดิษฐ์เป็นของเล่นของใช้ เพื่อปรับพฤติกรรมของนักเรียน ให้มีจิตสำนึกรู้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน จากปัญหา นำมาสู่ปัญญา จึงเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี “อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
ผลแนวปฏิบัติที่ดี พบว่า : นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ
ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน ๒๒๗ คน ร้อยละ ๘๕ มีจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำถุงขนม ขวดน้ำ และกล่องนม มาประดิษฐ์เป็นของเล่น ของใช้ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทำให้โรงเรียน ภูมิทัศน์น่าเรียน หมู่บ้านและชุมชนน่าอยู่ .

๑. ความสำคัญของ “แนวปฏิบัติที่ดี”

พื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
มีเนื้อที่ๆ เป็นป่าไม้ต้นใหญ่ๆ เป็นจำนวนมาก แต่นักเรียน ชุมชน และผู้ปกครองมักจะมองไม่เห็นความสำคัญ ซึ่งถึงขั้นขโมยตัดไม้พยุง หลายครั้ง หลายคราว บางครั้งผู้ปกครอง เยาวชนมาใช้สนามโรงเรียนก็จะนำอาหาร เครื่องดื่มมากินแล้วทิ้งเกลื่อน นักเรียนดื่มนมแล้วไม่ทิ้งเป็นที่ บางครั้งสุนัขกัดเกลื่อนบริเวณโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทุกคน จึงมองเห็นปัญหา และได้คิดหาทางแก้ไข ด้วยการจัดแนวปฏิบัติที่ดีขึ้น เพื่อขจัด ถุงขนม ขวดน้ำ และ กล่องนมโดยนำมาประดิษฐ์เป็นของเล่นของใช้ เพื่อปรับพฤติกรรมของนักเรียน ให้มีจิตสำนึกรู้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน จากปัญหานำมาสู่ปัญญา จึงเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี “อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
๒. จุดประสงค์/เป้าหมายของการดำเนินงาน “แนวปฏิบัติที่ดี”

๑. เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในทรงเจริญพระชนมายุ ครบ ๖๐ พรรษา
๒. เพื่อสร้างจิตสำนึกนักเรียนให้รู้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้สภาพโรงเรียน น่าเรียน เอื้อต่อการเรียนรู้ สร้างภูมิทัศน์ชุมชนน่าอยู่

๓. กระบวนการหรือขั้นตอนการดำเนินงาน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (Conserve Natural Resources and Environmen for Suda Rattana Thep King)
โดย…โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ อำเภอ ชานุมาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ผังมโนทัศน์

‘k
(๓)

๔. ผลการดำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ
นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน ๒๒๗ คน ร้อยละ ๘๕ มีจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถ นำถุงขนม ขวดน้ำ และกล่องนมมาประดิษฐ์เป็นของเล่นของใช้ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทำให้โรงเรียน ภูมิทัศน์น่าเรียน หมู่บ้านและชุมชนน่าอยู่
๕. ปัจจัยความสำเร็จ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เป็นแนวปฏิบัติที่ดี ที่เป็นรูปธรรม นักเรียน ทุกคน ผู้ใหญ่ทุกท่านให้ความสำคัญ สนับสนุน ส่งเสริม โดยเฉพาะ ผู้บริหารโรงเรียนได้เล็งเห็น ความสำคัญการเรียนรู้แบบบูรณาการ ได้เสนอให้มีแนวปฏิบัติที่ดีนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนรู้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จึงได้จัดงบประมาณ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท รองรับไว้ในการจัดแนวปฏิบัติที่ดีให้ต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป
๖. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/และความภาคภูมิใจ
ผลแนวปฏิบัติที่ดี พบว่า นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน ๒๒๗ คน ร้อยละ ๘๕ มีจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำถุงขนม ขวดน้ำ และกล่องนม มาประดิษฐ์เป็นของเล่น ของใช้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทำให้โรงเรียน ภูมิทัศน์น่าเรียน หมู่บ้านและชุมชนน่าอยู่ ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างภาคภูมิใจ ส่งผลให้ได้รับรางวัล จากจังหวัดอำนาจเจริญ /สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ ๔ ปีซ้อน ตั้งแต่ ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๙ (ภาคผนวก)
๗. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
อุปสรรค
๑. นักเรียน ขาดความตระหนักรักษาสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญมักไม่ยอมรับผิดชอบ เมื่อกิน
ขนมและดื่มนมแล้วมักทิ้งไม่เป็นที่ ถามก็จะไม่มีใครแสดงตัว จึงแก้ปัญหา ด้วยการขอจิตอาสา เก็บถุงขนมและกล่องนมไปล้างและเก็บไว้ใช้ประดิษฐ์
๒. นักเรียนจะมีนิสัยดูดาย ขาดจิตอาสา การแก้ปัญหา ได้มอบให้หัวหน้าชั้นแต่ละชั้น ช่วยงาน
๓. สภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียนยังไม่สะอาด เท่าที่ควร การแก้ปัญหาได้
จัดตั้งสมาชิกจิตอาสาที่สนใจทำหน้าที่ เวรรับผิดชอบในการรับฝากถุงขนม ขวดน้ำและกล่องนม
๔. นักเรียนบางคน มักจะเอาถุงขนมและกล่องนมมาแลกงานประดิษฐ์
การแก้ปัญหา จะพูดชักจูงให้มีแรงบันดาลใจในการประดิษฐ์จากฝีมือตนเอง
๕. ต้นพยุงก็ยังคงหายเช่นเคย การแก้ปัญหา ขอแรงคณะกรรมการสถานศึกษาและ
ผู้ปกครอง ช่วยทำกรงล้อมรอบต้นพยุงและช่วยสอดส่องผู้ไม่ประสงค์ดีช่วยเวลากลางคืน
ข้อเสนอแนะ : ควรมีแนวปฏิบัติที่ดี ด้วยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืนสืบไป.

ก่อนกิจกรรมหน้าเสาธงนักเรียนจิตอาสาเก็บขยะ เช้าเปิดธนาคารรับถุงขนม/ขวดน้ำ/กล่องนม

หลังอาหารเที่ยง/เลิกเรียนเข้ากลุ่มประดิษฐ์ ของเล่นของใช้เช่น ลูกหมา/กระเป๋า/อู่น้องหนูฯลฯ

ชั่วโมงชุมนุม/แนะแนวเปิดเวทีประกวดผลงาน เหลือใช้มีค่านำพารายได้

ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายอย่างภาคภูมิใจ รับรางวัลจากสนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้เสนอ นายเกรียงศักดิ์ โสดาภักดิ์
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดอำนาจเจริญ
โทรศัพท์มือถือ 089-8449069

คำนำ

เอกสาร นำเสนอผลงาน เล่มนี้มีชื่อผลงาน“แนวปฏิบัติที่ดี”… : “อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
ได้รวบรวมการจัดกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดี ด้านที่ ๔ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ (Integral Learning Activity) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในทรงเจริญพระชนมายุ ครบ ๖๐ พรรษา เพื่อสร้างจิตสำนึกนักเรียนให้รู้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ให้สภาพโรงเรียนน่าเรียน เอื้อต่อการเรียนรู้ สร้างภูมิทัศน์ชุมชนน่าอยู่
เพื่อความสะดวกของคณะกรรมการในการคัดเลือกผลงาน “แนวปฏิบัติที่ดี ” หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ทางการศึกษาต่อเยาวชนต่อไป

นายเกรียงศักดิ์ โสดาภักดิ์
ผู้นำเสนอผลงาน

สารบัญ

เรื่อง หน้า

บทคัดย่อ ๑
๑.ความสำคัญของ “แนวการปฏิบัติที่ดี” ๒
๒.จุดประสงค์/เป้าหมายของการดำเนินงาน “แนวการปฏิบัติที่ดี” ๒
๓.กระบวนการหรือขั้นตอนการดำเนินงาน ๓
๔.ผลการดำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ ๔
๕.ปัจจัยความสำเร็จ ๔
๖.การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/และความภาคภูมิใจ ๔
๗.ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ๔
ภาคผนวก ๕
รูปภาพประกอบ
เกียรติบัตร

บทคัดย่อ

ชื่อผลงาน”แนวปฏิบัติที่ดี” : “อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ
แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
ด้านที่ ๔ : อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โรงเรียน : ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
ผู้บริหาร : นายเกรียงศักดิ์ โสดาภักดิ์
แนวปฏิบัติที่ดี ด้านที่ ๔ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ (Integral Learning Activity) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในทรงเจริญพระชนมายุ ครบ ๖๐ พรรษา เพื่อสร้างจิตสำนึกนักเรียนให้รู้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ให้ สภาพโรงเรียนน่าเรียน เอื้อต่อการเรียนรู้ สร้างภูมิทัศน์ชุมชนน่าอยู่ พื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ มีเนื้อที่ๆ เป็นป่าไม้ต้นใหญ่ๆ เป็นจำนวนมาก แต่นักเรียน ชุมชน และผู้ปกครองมักจะมองไม่เห็นความสำคัญ ซึ่งถึงขั้นขโมยตัดไม้พยุง หลายครั้ง หลายคราว บางครั้งผู้ปกครอง เยาวชนมาใช้สนามโรงเรียนก็จะนำอาหาร เครื่องดื่มมากินแล้ว ทิ้งเกลื่อน นักเรียนดื่มนมแล้วไม่ทิ้งเป็นที่ บางครั้งสุนัขกัดเกลื่อนบริเวณโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทุกคน จึงมองเห็นปัญหา และได้คิดหาทางแก้ไข ด้วยการจัดแนวปฏิบัติที่ดี ขึ้นเพื่อขจัด ถุงขนม ขวดน้ำ และ กล่องนมโดย นำ มาประดิษฐ์เป็นของเล่นของใช้ เพื่อปรับพฤติกรรมของนักเรียน ให้มีจิตสำนึกรู้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน จากปัญหา นำมาสู่ปัญญา จึงเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี “อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
ผลแนวปฏิบัติที่ดี พบว่า : นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ
ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน ๒๒๗ คน ร้อยละ ๘๕ มีจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำถุงขนม ขวดน้ำ และกล่องนม มาประดิษฐ์เป็นของเล่น ของใช้ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทำให้โรงเรียน ภูมิทัศน์น่าเรียน หมู่บ้านและชุมชนน่าอยู่ .

๑. ความสำคัญของ “แนวปฏิบัติที่ดี”

พื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
มีเนื้อที่ๆ เป็นป่าไม้ต้นใหญ่ๆ เป็นจำนวนมาก แต่นักเรียน ชุมชน และผู้ปกครองมักจะมองไม่เห็นความสำคัญ ซึ่งถึงขั้นขโมยตัดไม้พยุง หลายครั้ง หลายคราว บางครั้งผู้ปกครอง เยาวชนมาใช้สนามโรงเรียนก็จะนำอาหาร เครื่องดื่มมากินแล้วทิ้งเกลื่อน นักเรียนดื่มนมแล้วไม่ทิ้งเป็นที่ บางครั้งสุนัขกัดเกลื่อนบริเวณโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทุกคน จึงมองเห็นปัญหา และได้คิดหาทางแก้ไข ด้วยการจัดแนวปฏิบัติที่ดีขึ้น เพื่อขจัด ถุงขนม ขวดน้ำ และ กล่องนมโดยนำมาประดิษฐ์เป็นของเล่นของใช้ เพื่อปรับพฤติกรรมของนักเรียน ให้มีจิตสำนึกรู้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน จากปัญหานำมาสู่ปัญญา จึงเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี “อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
๒. จุดประสงค์/เป้าหมายของการดำเนินงาน “แนวปฏิบัติที่ดี”

๑. เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในทรงเจริญพระชนมายุ ครบ ๖๐ พรรษา
๒. เพื่อสร้างจิตสำนึกนักเรียนให้รู้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้สภาพโรงเรียน น่าเรียน เอื้อต่อการเรียนรู้ สร้างภูมิทัศน์ชุมชนน่าอยู่

๓. กระบวนการหรือขั้นตอนการดำเนินงาน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (Conserve Natural Resources and Environmen for Suda Rattana Thep King)
โดย…โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ อำเภอ ชานุมาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ผังมโนทัศน์

‘k
(๓)

๔. ผลการดำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ
นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน ๒๒๗ คน ร้อยละ ๘๕ มีจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถ นำถุงขนม ขวดน้ำ และกล่องนมมาประดิษฐ์เป็นของเล่นของใช้ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทำให้โรงเรียน ภูมิทัศน์น่าเรียน หมู่บ้านและชุมชนน่าอยู่
๕. ปัจจัยความสำเร็จ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เป็นแนวปฏิบัติที่ดี ที่เป็นรูปธรรม นักเรียน ทุกคน ผู้ใหญ่ทุกท่านให้ความสำคัญ สนับสนุน ส่งเสริม โดยเฉพาะ ผู้บริหารโรงเรียนได้เล็งเห็น ความสำคัญการเรียนรู้แบบบูรณาการ ได้เสนอให้มีแนวปฏิบัติที่ดีนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนรู้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จึงได้จัดงบประมาณ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท รองรับไว้ในการจัดแนวปฏิบัติที่ดีให้ต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป
๖. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/และความภาคภูมิใจ
ผลแนวปฏิบัติที่ดี พบว่า นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน ๒๒๗ คน ร้อยละ ๘๕ มีจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำถุงขนม ขวดน้ำ และกล่องนม มาประดิษฐ์เป็นของเล่น ของใช้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทำให้โรงเรียน ภูมิทัศน์น่าเรียน หมู่บ้านและชุมชนน่าอยู่ ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างภาคภูมิใจ ส่งผลให้ได้รับรางวัล จากจังหวัดอำนาจเจริญ /สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ ๔ ปีซ้อน ตั้งแต่ ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๙ (ภาคผนวก)
๗. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
อุปสรรค
๑. นักเรียน ขาดความตระหนักรักษาสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญมักไม่ยอมรับผิดชอบ เมื่อกิน
ขนมและดื่มนมแล้วมักทิ้งไม่เป็นที่ ถามก็จะไม่มีใครแสดงตัว จึงแก้ปัญหา ด้วยการขอจิตอาสา เก็บถุงขนมและกล่องนมไปล้างและเก็บไว้ใช้ประดิษฐ์
๒. นักเรียนจะมีนิสัยดูดาย ขาดจิตอาสา การแก้ปัญหา ได้มอบให้หัวหน้าชั้นแต่ละชั้น ช่วยงาน
๓. สภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียนยังไม่สะอาด เท่าที่ควร การแก้ปัญหาได้
จัดตั้งสมาชิกจิตอาสาที่สนใจทำหน้าที่ เวรรับผิดชอบในการรับฝากถุงขนม ขวดน้ำและกล่องนม
๔. นักเรียนบางคน มักจะเอาถุงขนมและกล่องนมมาแลกงานประดิษฐ์
การแก้ปัญหา จะพูดชักจูงให้มีแรงบันดาลใจในการประดิษฐ์จากฝีมือตนเอง
๕. ต้นพยุงก็ยังคงหายเช่นเคย การแก้ปัญหา ขอแรงคณะกรรมการสถานศึกษาและ
ผู้ปกครอง ช่วยทำกรงล้อมรอบต้นพยุงและช่วยสอดส่องผู้ไม่ประสงค์ดีช่วยเวลากลางคืน
ข้อเสนอแนะ : ควรมีแนวปฏิบัติที่ดี ด้วยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืนสืบไป.

ก่อนกิจกรรมหน้าเสาธงนักเรียนจิตอาสาเก็บขยะ เช้าเปิดธนาคารรับถุงขนม/ขวดน้ำ/กล่องนม

หลังอาหารเที่ยง/เลิกเรียนเข้ากลุ่มประดิษฐ์ ของเล่นของใช้เช่น ลูกหมา/กระเป๋า/อู่น้องหนูฯลฯ

ชั่วโมงชุมนุม/แนะแนวเปิดเวทีประกวดผลงาน เหลือใช้มีค่านำพารายได้

ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายอย่างภาคภูมิใจ รับรางวัลจากสนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แสดง
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Youtube
Contact us
ซ่อน

istanbul evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat depolama istanbul evden eve nakliyat ofis taşıma evden eve diyarbakır halı yıkama depolama