(Best Practices) “๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์” โครงงานฝึกอาชีพ “สืบสานงานแทงหยวก”

(Best Practices) “๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์” โครงงานฝึกอาชีพ “สืบสานงานแทงหยวก”
ด้านวัฒนธรรม
โรงเรียนบ้านทำเนียบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1
คุณครูที่ปรึกษาโครงงาน ครูนิภา แก้วทอง /ครูกุลธิดา แก้วทอง

บทคัดย่อ

งานแทงหยวก เป็นวิชาความรู้ที่ถ่ายทอดกันมาตั้งแต่อดีตโดยใช้วัสดุที่หาง่าย คือ ต้นกล้วย มาสร้างงานฝีมือ ซึ่งมักใช้มาประดับตกแต่งกรอบรูป ป้ายต่าง ๆ โดยใช้หยวกกล้วยหรือต้นกล้วยลอกออกเป็นแผ่น เรียกว่า กาบกล้วย แล้วใช้มีดแทงหยวก ภาษาช่างเรียก “มีดหางหนู”
โครงงานอาชีพเป็นการจัดการเรียนรู้งานอาชีพให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง ตั้งแต่การวิเคราะห์ วางแผน การปฏิบัติ การจัดการกับผลผลิต การจำหน่าย การบริการ รวมทั้งรายได้จากการจำหน่ายผลผลิต การจัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย และใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างยืนสืบไป
ความเป็นมา / หลักการและเหตุผล
เนื่องจากกลุ่มของข้าพเจ้า มีความสนใจในเรื่องงานแทงหยวกกล้วย เพราะเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้เสด็จเยี่ยม โรงเรียนเป็นครั้งที่ 3 ทางโรงเรียนได้จัดทำกรอบป้ายรายงานผลการดำเนินงานเป็นงานแทงหยวก ซึ่งครูภูมิปัญญาท้องถิ่นจากจังหวัดอ่างทอง และภูมิปัญญาท้องถิ่นในตำบลได้กรุณามาช่วยกันจัดทำกรอบป้าย ทำให้มีความแปลกตาและสวยงาม องค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้ตรัสชื่นชมว่า แทงหยวกได้สวยงามมาก ทรงตรัสให้อนุรักษ์สืบสานต่อไป
โรงเรียนของเราตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส มีสภาพแวดล้อมเป็นที่ราบลุ่ม มีแปลงนารอบบริเวณโรงเรียน ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา และทำสวน ได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ พ.ศ. 2536 และได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ รวมทั้งได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน และเป็นแนวทางให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง เพื่อมุ่ง สู่อนาคตที่มั่นคง เป็นการอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและมีความสุข
ดังนั้น กลุ่มของข้าพเจ้าจึงได้จัดทำโครงงานนี้ เพื่อเพื่อนนักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องได้เห็นความสำคัญ และตระหนักของโครงงานฝึกอาชีพ “สืบสานงานแทงหยวก” (ผสมผสานหลากหลายแบบครบวงจร) ได้สืบไป
จุดมุ่งหมาย / วัตถุประสงค์
– เพื่อให้มีความรู้ในกระบวนการปฏิบัติงานได้
– เพื่อให้มีความภาคภูมิใจในตนเอง / ภูมิปัญญาท้องถิ่นตนเอง / ภูมิปัญญาไทย
– เพื่อมีผลผลิตในโรงเรียนซึ่งนำมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้
– สามารถทำบัญชี รายรับ – รายจ่าย ได้
– สามารถนำกระบวนการ / วิธีการ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สร้างรายได้ให้กับตนเอง/ครอบครัว ในอนาคตได้
วิธีการดำเนินงาน
การศึกษาโครงงานอาชีพ สืบสานงานแทงหยวก (ผสมผสานหลากหลายแบบครบวงจร) คณะผู้จัดทำได้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
– ขั้นศึกษาเอกสารเสริมหลักสูตรสืบสานมรดกวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย
– ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการแทงหยวกจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
– ศึกษาข้อมูล
– ปรึกษาคุณครู / ผู้มีประสบการณ์ / ผู้ทรงคุณวุฒิ
– เขียนโครงการเพื่อระดมทุน
– ประชุมปรึกษาหารือกัน
– ปฏิบัติกิจกรรม
– รายงานสรุปผล
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ – จำนวนนักเรียน คณะครู / ผู้เกี่ยวข้อง 145 คน
เชิงคุณภาพ – นักเรียน คณะครู / ผู้สนับสนุน มีความตระหนักและภาคภูมิใจในผลงานของตนเองและภูมิปัญญาไทย

ผลการดำเนินงานและการนำไปใช้

มีความรู้เกี่ยวกับการเตรียมการปลูกกล้วย การดูแลรักษา การนำส่วนต่างๆ ของหยวกกล้วยมาใช้ในงานแทงหยวก และปรับปรุงพัฒนางาน ประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์ โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้ในโรงเรียน และสามารถนำเป็นรายได้และเผยแพร่สืบสานต่อไป
ปัญหาและอุปสรรค
– มีดสำหรับแทงหยวกหรือมีดหางหนูไม่มีขายตามท้องตลาด ต้องสั่งทำ
– ในการเลือกกล้วย บางฤดูกาลกล้วยจะเป็นโรครากเน่า
– หยวกจะเสียเร็วภายใน 3-5 วัน

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
– เรียนรู้วิธีการปลูก / ดูแลรักษากล้วยให้สมบูรณ์
– ส่งเสริมกิจกรรม,งานพิธีการ,งานประเพณื เช่น งานแต่งงาน งานรดน้ำผู้สูงอายุ งานบวชนาค งานเข้าสุหนัต และงานมงคลต่างๆ โดยใช้ศิลปะการแทงหยวกให้มากขึ้น
– จัดกิจกรรมเพื่อคนรุ่นหลังได้ฝึกและตระหนักโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่า
– ทดลองใช้เกลือ / น้ำสารส้มแกว่ง จะยืดอายุหยวกกล้วยได้นานกว่า

1 2841 2851 2861 2871 2961 2971 2981 2991 30013754647_10209586311832032_498758307428106776_n1 2801 278

บทที่ ๔ ผลการดำเนินงานและการนำไปใช้

บทที่ ๕ สรุป อภิปราย ข้อเสนอแนะ

บทที่ ๓ วิธีการดำเนินงาน

บทที่ ๒ เอกสารที่เกี่ยวข้อง

บทที่ ๑ บทนำ

กระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานฝึกอาชีพ

คำนำ…

แผ่นพับแทงหยวก

ปกรายงานโครงงานฝึกอาชีพ

แบบบันทึกข้อมูลพื้นฐานจำโรงเรียน

94944

we

94945

แสดง
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Youtube
Contact us
ซ่อน

istanbul evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat depolama istanbul evden eve nakliyat ofis taşıma evden eve diyarbakır halı yıkama depolama