ชื่อผลงาน “แนวปฏิบัติที่ดี” “วัฒนธรรมท้องถิ่น ไม่ทิ้งควรอนุรักษ์” ด้านที่ ๕ การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

ชื่อผลงาน “แนวปฏิบัติที่ดี”
“วัฒนธรรมท้องถิ่น ไม่ทิ้งควรอนุรักษ์”
ด้านที่ ๕ การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

ผู้เสนอ นายเกรียงศักดิ์ โสดาภักดิ์
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดอำนาจเจริญ
โทรศัพท์มือถือ 089-8449069

คำนำ

เอกสาร นำเสนอผลงาน เล่มนี้มีชื่อผลงาน“แนวปฏิบัติที่ดี”… “วัฒนธรรมท้องถิ่น ไม่ทิ้งควรอนุรักษ์” ได้รวบรวมการจัดกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดี ด้านที่ ๕ การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ได้จัด กิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นให้กับนักเรียนโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นอันมีค่าของตนเอง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ หรือพรสวรรค์ของตนเองอย่างสร้างสรรค์
เพื่อความสะดวกของคณะกรรมการในการคัดเลือกผลงาน “แนวปฏิบัติที่ดี ” หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ทางการศึกษาต่อเยาวชนต่อไป

นายเกรียงศักดิ์ โสดาภักดิ์
ผู้นำเสนอผลงาน

สารบัญ

เรื่อง หน้า
บทคัดย่อ ๑
๑.ความสำคัญของ “แนวการปฏิบัติที่ดี” ๒
๒.จุดประสงค์/เป้าหมายของการดำเนินงาน “แนวการปฏิบัติที่ดี” ๒
๓.กระบวนการหรือขั้นตอนการดำเนินงาน ๓
๔.ผลการดำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ ๔
๕.ปัจจัยความสำเร็จ ๔
๖.การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/และความภาคภูมิใจ ๔
๗.ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ๔
ภาคผนวก ๕
รูปภาพประกอบ
เกียรติบัตร

บทคัดย่อ

ชื่อผลงาน”แนวปฏิบัติที่ดี” : “วัฒนธรรมท้องถิ่น ไม่ทิ้งควรอนุรักษ์”
ด้านที่ ๕ : การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
โรงเรียน : ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ อำเภอ ชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
ผู้บริหาร : นายเกรียงศักดิ์ โสดาภักดิ์
แนวปฏิบัติที่ดี ด้านที่ ๕ การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ได้จัด กิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นให้กับนักเรียนโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นอันมีค่าของตนเอง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ หรือพรสวรรค์ของตนเองอย่างสร้างสรรค์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ มีผู้ปกครอง หรือชุมชนที่มีความเชี่ยวชาญด้านศิลปะ /ดนตรี /หมอลำ/ เป่าแคน ฯ แต่ทำไมนักเรียนหรือเยาวชนรุ่นใหม่มักจะมองข้ามกลับไปเห็นความสำคัญของวัฒนธรรมต่างชาติมากกว่ามีค่านิยมที่ผิดคิดว่าเป็นวัฒนธรรมเก่าล้าสมัย ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทุกคนจึงมองเห็นปัญหา และได้คิดหาทางแก้ไข ในจุดนี้ ด้วยการ จัดแนวปฏิบัติที่ดี… “วัฒนธรรมท้องถิ่น ไม่ทิ้งควรอนุรักษ์”
ผลแนวปฏิบัติที่ดี พบว่า : นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน ๒๒๗ คน ร้อยละ ๗๕ เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่น อันมีค่าของตนเอง กล้าแสดงออกถึงความสามารถหรือพรสวรรค์ของตนเองอย่างสร้างสรรค์

๑. ความสำคัญของ “แนวปฏิบัติที่ดี”

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ มีผู้ปกครอง หรือชุมชนที่มีความเชี่ยวชาญด้านศิลปะ /ดนตรี /หมอลำ/ เป่าแคน ฯ แต่ทำไมนักเรียนหรือเยาวชนรุ่นใหม่มักจะมองข้ามกลับไปเห็นความสำคัญของวัฒนธรรมต่างชาติมากกว่า มีค่านิยมที่ผิดคิดว่าเป็นวัฒนธรรมเก่าล้าสมัย ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทุกคนจึงมองเห็นปัญหา และได้คิดหาทางแก้ไข ในจุดนี้ ด้วยการ จัดแนวปฏิบัติที่ดี… “วัฒนธรรมท้องถิ่น ไม่ทิ้งควรอนุรักษ์”
๒. จุดประสงค์/เป้าหมายของการดำเนินงาน “แนวปฏิบัติที่ดี”

๒.๑ เพื่อสร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นอันมีค่าของตนเอง
๒.๒ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถหรือพรสวรรค์ของตนเอง
อย่างสร้างสรรค์

๓. กระบวนการหรือขั้นตอนการดำเนินงาน
“วัฒนธรรมท้องถิ่น ไม่ทิ้งควรอนุรักษ์”
โดย…โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ อำเภอ ชานุมาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ผังมโนทัศน์

(๓)

๔. ผลการดำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ
นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน ๒๒๗ คน ร้อยละ ๗๕ เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นอันมีค่าของตนเอง กล้าแสดงออกถึงความสามารถหรือพรสวรรค์ของตนเองอย่างสร้างสรรค์ สามารถนำศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่นไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างภาคภูมิใจเช่น วันสำคัญต่าง ๆ เป็นต้น สร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้ปกครอง และยังทำให้นักเรียนมีรายได้เสริมระหว่างเรียน

๕. ปัจจัยความสำเร็จ
“วัฒนธรรมท้องถิ่น ไม่ทิ้งควรอนุรักษ์” เป็นแนวปฏิบัติที่ดี จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียน
เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นอันมีค่าของตนเอง กล้าแสดงออกถึงความสามารถหรือพรสวรรค์ของตนเอง
อย่างสร้างสรรค์ ด้วยความร่วมมือจาก ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง ผู้ใหญ่ ทุกท่านให้ความสำคัญ สนับสนุน ส่งเสริม โดยเฉพาะ ผู้บริหารโรงเรียนได้เล็งเห็น การเรียนรู้ที่เน้นปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวัฒนธรรมท้องถิ่น จึงได้ขอความอนุเคราะห์จากผู้ปกครองจิตอาสา และคณะครูอาจารย์ รุ่นพี่จากโรงเรียนอนุกูลนารีจังหวัดกาฬสินธุ์ มาฝึกสอนการเล่นโปงลางทั้งวงพร้อมนางรำ ให้กับนักเรียน ครูยุทธวัช แก้วเกิด ฝึกสอนพื้นฐานการเล่นโปงลาง ทำให้นักเรียนเริ่มให้ความสำคัญวัฒนธรรมท้องถิ่น จึงได้เสนอให้มีการจัดแนวปฏิบัติที่ดีให้นักเรียนได้มีเวทีแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ต่อไป
๖. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/และความภาคภูมิใจ
ผลแนวปฏิบัติที่ดี พบว่า นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ
ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน ๒๒๗คน ร้อยละ ๗๕ เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นอันมีค่าของตนเอง กล้าแสดงออกถึงความสามารถหรือพรสวรรค์ของตนเอง อย่างสร้างสรรค์
ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างภาคภูมิใจ
๗. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
อุปสรรค
๑. นักเรียนไม่กล้าแสดงออกถึงความสามารถพื้นฐานที่ตนมีอยู่ จึงแก้ปัญหา ด้วยการพูดเสริมให้กำลังใจยกตัวอย่างบุคคลใกล้ตัวที่ประสบผลสำเร็จ
๒. นักเรียนรุ่นพี่ที่มีทักษะไม่อยากฝึกสอนรุ่นน้อง วิธีการแก้ปัญหา พูดทำความเข้าใจให้ ทุกคนได้เห็นความสำคัญของการสืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น
๓. ขาดงบประมาณในการจัดซื้อหรือซ่อมเครื่องดนตรีและชุดนางรำ วิธีการแก้ปัญหา ได้ขอความอนุเคราะห์จากโรงเรียนอนุกูลนารีจังหวัดกาฬสินธุ์
ข้อเสนอแนะ : หากมีแนวปฏิบัติที่ดี ด้วยการให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถในการรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องคงทำให้นักเรียนมีจิตสำนึกรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นไว้สืบไป

นักเรียนมีจิตสำนึกรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น /ศิลปะท้องถิ่นด้วยการฝึกซ้อมโปงลางตามพี่อนุกูลนารีสอน

นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถหรือพรสวรรค์ของตนเอง อย่างสร้างสรรค์

นักเรียนกล้าแสดงออกเนื่องในวันสำคัญต่างๆ เช่นวันแม่แห่งชาติ เป็นต้น

แสดง
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Youtube
Contact us
ซ่อน

istanbul evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat depolama istanbul evden eve nakliyat ofis taşıma evden eve diyarbakır halı yıkama depolama