แนวทางการพัฒนา

          เป้าหมายสูงสุด

                     “เด็กและเยาวชนมีโภชนาการดี  สุขภาพแข็งแรง  ใฝ่เรียนรู้  ซื่อสัตย์  ประหยัดและอดทน  มีความรู้และทักษะทางวิชาการและการอาชีพ  เพื่อเป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิต  รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ  ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นไทย  และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติได้

          หลักการพัฒนา

           ในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารใช้หลักการพัฒนาดังนี้

           ๑. การพัฒนาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

           ๒. การพึ่งตนเอง  ทรงเน้นให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเพื่อให้ได้รับ

ความรู้และฝึกฝนทักษะทั้ง ๔  ด้าน  คือ  พุทธิศึกษา  จริยศึกษา  หัตถศึกษา  และพลศึกษา  ซึ่งเป็นความรู้และทักษะที่จะนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงและในที่สุดสามารถดำเนินการพัฒนาได้ด้วยตนเอง

           ๓. การมีส่วนร่วมของชุมชน  โดยการให้ประชาชนในชุมชนเข้าร่วมในทุกกิจกรรมของ

โรงเรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันจากการลงมือปฏิบัติ  เป็นการเสริมสร้างพลังและความเข้มแข็งของชุมชนนำ

ไปสู่การพึ่งตนเอง   ทำให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน

           ๔. การใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างประหยัดและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

evden eve nakliyatevden eveevden eve nakliyat firmalarıesya depolamaİstanbul evden eve nakliyatİstanbul evden eve nakliyatİstanbul evden eve nakliyatdepolamaofis taşımaşişli ofis taşımakadikoy ofis taşıma

แสดง
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Youtube
Contact us
ซ่อน

istanbul evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat depolama istanbul evden eve nakliyat ofis taşıma evden eve diyarbakır halı yıkama depolama