วัตถุประสงค์

          เพื่อให้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารได้รับโอกาสในการพัฒนาและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเป้าหมายสูงสุด  อันจะช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  จึงได้กำหนดวัตถุประสงค์และกรอบการดำเนินการของแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  ตามพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ฉบับที่ ๔  พ.ศ. ๒๕๕๐  – ๒๕๕๙ ดังนี้

          วัตถุประสงค์ที่  ๑  ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชน เริ่มตั้งแต่ในครรภ์มารดา

          วัตถุประสงค์ที่  ๒  ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน

          วัตถุประสงค์ที่  ๓  เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการเรียนรู้ทางวิชาการ

          วัตถุประสงค์ที่  ๔  เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการอาชีพ

          วัตถุประสงค์ที่  ๕  ปลูกฝังจิตสำนึกและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์

                                        ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          วัตถุประสงค์ที่  ๖  เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรม

                                        และภูมิปัญญาท้องถิ่น

evden eve nakliyatevden eveevden eve nakliyat firmalarıesya depolamaİstanbul evden eve nakliyatİstanbul evden eve nakliyatİstanbul evden eve nakliyatdepolamaofis taşımaşişli ofis taşımakadikoy ofis taşıma

แสดง
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Youtube
Contact us
ซ่อน

istanbul evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat depolama istanbul evden eve nakliyat ofis taşıma evden eve diyarbakır halı yıkama depolama