สารสนเทศโรงเรียน

โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (กพด.) จำนวน 208 โรงเรียน รวมกับสาขาโรงเรียน
ที่ ชื่อเขต ชื่อจังหวัด ชื่ออำเภอ smis ชื่อโรงเรียน หมายเหตุ
1 สพป.ตาก เขต 2 ตาก ท่าสองยาง 63020036 บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา
2 สพป.ตาก เขต 2 ตาก ท่าสองยาง บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา (ห้องเรียนสาขาบ้านแม่สลิดน้อย)
3 สพป.ตาก เขต 2 ตาก ท่าสองยาง 63020037 บ้านแม่ระเมิง
4 สพป.ตาก เขต 2 ตาก ท่าสองยาง บ้านแม่ระเมิง (ห้องเรียนสาขาเคลอะเดคี)
5 สพป.ตาก เขต 2 ตาก ท่าสองยาง บ้านแม่ระเมิง (ห้องเรียนสาขาเบ๊าะโบ๊ะโกร)
6 สพป.ตาก เขต 2 ตาก ท่าสองยาง บ้านแม่ระเมิง (ห้องเรียนสาขาโบ๊ะซูลู่)
7 สพป.ตาก เขต 2 ตาก ท่าสองยาง บ้านแม่ระเมิง (ห้องเรียนสาขาทีเสาะคี)
8 สพป.ตาก เขต 2 ตาก ท่าสองยาง บ้านแม่ระเมิง (ห้องเรียนสาขาทีโบ๊ะคี)
9 สพป.ตาก เขต 2 ตาก ท่าสองยาง บ้านแม่ระเมิง (ห้องเรียนสาขาบอโบ๊ะคี)
10 สพป.ตาก เขต 2 ตาก ท่าสองยาง 63020129 บ้านแม่จวาง
11 สพป.ตาก เขต 2 ตาก ท่าสองยาง 63020027 ชุมชนบ้านท่าสองยาง (ห้องเรียนสาขาทีชอแม)
12 สพป.ตาก เขต 2 ตาก ท่าสองยาง 63020038 บ้านแม่ระเมิงสาขาตะพิเดอ
13 สพป.ตาก เขต 2 ตาก ท่าสองยาง 63020034 บ้านแม่วะหลวง
14 สพป.ตาก เขต 2 ตาก ท่าสองยาง บ้านแม่วะหลวง (ห้องเรียนสาขาบ้านแม่โปคี)
15 สพป.ตาก เขต 2 ตาก ท่าสองยาง 63020035 บ้านแม่อมกิ
16 สพป.ตาก เขต 2 ตาก ท่าสองยาง บ้านแม่อมกิ (ห้องเรียนสาขาบ้านเกร๊ะคี)
17 สพป.ตาก เขต 2 ตาก ท่าสองยาง บ้านแม่อมกิ (ห้องเรียนสาขาบ้านเคาะทีโคะ)
18 สพป.ตาก เขต 2 ตาก ท่าสองยาง บ้านแม่อมกิ (ห้องเรียนสาขาบ้านแม่เป่งทะ)
19 สพป.ตาก เขต 2 ตาก ท่าสองยาง บ้านแม่อมกิ (ห้องเรียนสาขาบ้านแม่ตะปู)
20 สพป.ตาก เขต 2 ตาก ท่าสองยาง บ้านแม่อมกิ (ห้องเรียนสาขาบ้านแม่ลาคี)
21 สพป.ตาก เขต 2 ตาก ท่าสองยาง บ้านแม่อมกิ (ห้องเรียนสาขาบ้านแม่สะเปา)
22 สพป.ตาก เขต 2 ตาก ท่าสองยาง บ้านแม่อมกิ (ห้องเรียนสาขาบ้านขุนแม่เหว่ย)
23 สพป.ตาก เขต 2 ตาก ท่าสองยาง บ้านแม่อมกิ (ห้องเรียนสาขาบ้านซอแขระกลา)
24 สพป.ตาก เขต 2 ตาก ท่าสองยาง บ้านแม่อมกิ (ห้องเรียนสาขาบ้านปางทอง)
25 สพป.ตาก เขต 2 ตาก ท่าสองยาง บ้านแม่อมกิ (ห้องเรียนสาขาบ้านวะหย่าโจ)
26 สพป.ตาก เขต 2 ตาก ท่าสองยาง บ้านแม่อมกิ (ห้องเรียนสาขาบ้านอิวิโจ)
27 สพป.ตาก เขต 2 ตาก ท่าสองยาง บ้านแม่อมกิ (ห้องเรียนสาขาปอเคลอะเด)
28 สพป.ตาก เขต 2 ตาก ท่าสองยาง บ้านแม่อมกิ (ห้องเรียนสาขาอมกอทะ)
29 สพป.ตาก เขต 2 ตาก แม่ระมาด 63020025 บ้านสามหมื่น
30 สพป.ตาก เขต 2 ตาก แม่ระมาด บ้านสามหมื่น (ห้องเรียนสาขาบ้านห้วยขนุน)
31 สพป.ตาก เขต 2 ตาก อุ้มผาง 63020111 บ้านนุเซะโปล้
32 สพป.ตาก เขต 3 ตาก อุ้มผาง บ้านนุเซะโปล้ (ห้องเรียนสาขาซอแหมะโกร)
33 สพป.ตาก เขต 4 ตาก อุ้มผาง บ้านนุเซะโปล้ (ห้องเรียนสาขาทิโพจิ)
34 สพป.ตาก เขต 5 ตาก อุ้มผาง บ้านนุเซะโปล้ (ห้องเรียนสาขานุโพ)
35 สพป.ตาก เขต 2 ตาก อุ้มผาง 63020112 ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล 
36 สพป.ตาก เขต 2 ตาก อุ้มผาง ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล(ห้องเรียนสาขากุยเลอตอ)
37 สพป.ตาก เขต 2 ตาก แม่ระมาด 63020026 ท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา
38 สพป.ตาก เขต 2 ตาก อุ้มผาง 63020110 บ้านกล้อทอ
39 สพป.ตาก เขต 2 ตาก อุ้มผาง บ้านกล้อทอ (ห้องเรียนสาขาทีจอซี)
40 สพป.ตาก เขต 2 ตาก แม่สอด 63020058 บ้านพะเด๊ะ
41 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เชียงใหม่ สะเมิง 50020245 รัปปาปอร์ต
42 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เชียงใหม่ แม่วาง 50040170 สโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์
43 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เชียงใหม่ อมก๋อย 50050191 บ้านห่างหลวง
44 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง 57030178 ตำรวจตะเวนชายแดน บ้านนาโต่ (วปรอ.344 อุปถัมภ์)
45 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง 57030180 ตำรวจตะเวนชายแดนศรีสมวงศ์
46 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง 57030179 ตำรวจตะเวนชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 (ช่างกลปทุม
47 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง 57030180 ตำรวจตะเวนชายแดนศรีสมวงศ์
48 สพป.เชียงราย เขต 3 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง 57030181 ตำรวจตะเวรชายแดนบำรุงที่ 87
49 สพป.เชียงราย เขต 4 เชียงราย เวียงแก่น 57040161 บ้านท่าข้ามสาขาสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง
50 สพป.แพร่ เขต 1 แพร่ สอง 54010124 บ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง)
51 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง 58020029 บ้านจอซิเดอเหนือ (ห้องเรียนสาขาจอซิเดอร์ต์)
52 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง 58020064 บ้านโพซอ (ห้องเรียนสาขาบ้านอูหลู่)
53 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่ฮ่องสอน สบเมย 58020129 บ้านผาเยอ (ห้องเรียนสาขาบ้านผาเยอน้อย)
54 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่ฮ่องสอน สบเมย 58020151 บ้านแม่หลุย (ห้องเรียนสาขาแม่หลุย)
55 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่ฮ่องสอน สบเมย 58020165 บ้านแม่แคะ  (ห้องเรียนสาขาบ้านแม่แคะน้อย)
56 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แม่ฮ่องสอน สบเมย 58020185 ล่องแพวิทยา สาขาบ้านอุมโละ
57 สพป.กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ภาษีเจริญ 10030010 วัดนาคปรก
58 สพป.กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร บางกอกใหญ่ 10030003 วัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน)
59 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ 71030055 บ้านองหลุ
60 สพป.ขอนแก่น เขต 3 ขอนแก่น หนองสองห้อง 40030138 บ้านโนนสะอาด (ห้วยตะกั่ววิทยา)
61 สพป.ขอนแก่น เขต 3 ขอนแก่น หนองสองห้อง 40030143 บ้านกุดหว้า
62 สพป.ขอนแก่น เขต 3 ขอนแก่น หนองสองห้อง 40030125 บ้านศุภชัย
63 สพป.น่าน เขต 2 น่าน บ่อเกลือ 55020137 บ้านบ่อหยวก
64 สพป.น่าน เขต 2 น่าน บ่อเกลือ 55020138 บ้านขุนน้ำน่าน
65 สพป.น่าน เขต 2 น่าน บ่อเกลือ 55020130 บ้านบ่อหลวง
66 สพป.น่าน เขต 2 น่าน บ่อเกลือ บ้านบ่อหลวง (ห้องเรียนสาขาห้วยโป่ง)
67 สพป.น่าน เขต 2 น่าน เฉลิมพระเกียรติ 55020165 บ้านบวกหญ้า
68 สพป.น่าน เขต 2 น่าน บ่อเกลือ 55020127 บ้านสะปัน
69 สพป.น่าน เขต 2 น่าน บ่อเกลือ 55020129 บ้านนาขวาง
70 สพป.น่าน เขต 2 น่าน บ่อเกลือ 55020141 บ้านนากอก
71 สพป.น่าน เขต 2 น่าน บ่อเกลือ 55020131 บ้านนาคอก
72 สพป.น่าน เขต 2 น่าน บ่อเกลือ 55020135 บ้านนาบง
73 สพป.น่าน เขต 2 น่าน เฉลิมพระเกียรติ 55020170 บ้านน้ำรีพัฒนา
74 สพป.น่าน เขต 2 น่าน เฉลิมพระเกียรติ 55020169 บ้านน้ำช้างพัฒนา
75 สพป.น่าน เขต 2 น่าน เฉลิมพระเกียรติ 55020166 บ้านกิ่วจันทร์ (เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์)
76 สพป.น่าน เขต 2 น่าน บ่อเกลือ 55020128 บ้านสว้า
77 สพป.น่าน เขต 2 น่าน เฉลิมพระเกียรติ 55020164 บ้านด่าน
78 สพป.น่าน เขต 2 น่าน เฉลิมพระเกียรติ 55020160 บ้านเปียงซ้อ
79 สพป.น่าน เขต 2 น่าน เฉลิมพระเกียรติ 55020163 บ้านห้วยฟอง
80 สพป.น่าน เขต 2 น่าน เฉลิมพระเกียรติ 55020174 หม่อมเจ้าเจริญใจจิตรพงศ์
81 สพป.น่าน เขต 2 น่าน บ่อเกลือ 55020177 ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์
82 สพป.น่าน เขต 2 น่าน ปัว 55020178 ตำรวจตระเวนชายแดนผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน
83 สพป.น่าน เขต 2 น่าน บ่อเกลือ 55020132 บ้านผักเฮือก
84 สพป.น่าน เขต 2 น่าน บ่อเกลือ 55020133 บ้านยอดดอยวัฒนา
85 สพป.น่าน เขต 2 น่าน บ่อเกลือ 55020139 บ้านห่างทางหลวง
86 สพป.น่าน เขต 2 น่าน บ่อเกลือ 55020140 บ้านสบมาง
87 สพป.น่าน เขต 2 น่าน เฉลิมพระเกียรติ 55020171 บ้านสบปืน
88 สพป.น่าน เขต 2 น่าน เฉลิมพระเกียรติ 55020167 บ้านปางหก
89 สพป.น่าน เขต 2 น่าน เฉลิมพระเกียรติ 55020168 บ้านห้วยโก๋น
90 สพป.น่าน เขต 2 น่าน เฉลิมพระเกียรติ 55020173 บ้านห้วยทรายขาว
91 สพป.นครนายก นครนายก เมืองนครนายก 26010003 วัดเกาะกระชาย
92 สพป.นครนายก นครนายก เมืองนครนายก 26010005 วัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล)
93 สพป.นครนายก นครนายก เมืองนครนายก 26010035 วัดสันตยาราม
94 สพป.นครนายก นครนายก เมืองนครนายก 26010027 วัดโคกลำดวน
95 สพป.นครนายก นครนายก เมืองนครนายก 26010028 วัดวังปลาจีด
96 สพป.นครนายก นครนายก เมืองนครนายก 26010029 วัดเอี่ยมประดิษฐ์
97 สพป.นครนายก นครนายก เมืองนครนายก 26010030 วัดธรรมปัญญา
98 สพป.นครนายก นครนายก เมืองนครนายก 26010031 วัดสุตธรรมาราม
99 สพป.นครนายก นครนายก เมืองนครนายก 26010032 วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม
100 สพป.นครนายก นครนายก เมืองนครนายก 26010033 วัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร)
101 สพป.นครนายก นครนายก เมืองนครนายก 26010034 วัดหนองเตยตั้งตรงจิตร 8
102 สพป.นครนายก นครนายก เมืองนครนายก 26010045 วัดพราหมณี
103 สพป.นครนายก นครนายก เมืองนครนายก 26010053 วัดท่าด่าน
104 สพป.นครนายก นครนายก เมืองนครนายก 26010054 วัดท่าชัย
105 สพป.นครนายก นครนายก เมืองนครนายก 26010052 วัดวังยายฉิม
106 สพป.นครนายก นครนายก เมืองนครนายก 26010051 วัดหุบเมย
107 สพป.นครนายก นครนายก บ้านนา 26010075 บ้านเขาส่องกล้อง
108 สพป.นครนายก นครนายก องครักษ์ 26010115 บ้านคลอง 14
109 สพป.นครนายก นครนายก องครักษ์ 26010125 วัดพลอยกระจ่างศรี
110 สพป.นครนายก นครนายก บ้านนา 26010106 บ้านหนองกันเกรา
111 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 นครศรีธรรมราช บางขัน 80020220 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว
112 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 นครศรีธรรมราช บางขัน 80020219 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม
113 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 นครศรีธรรมราช ชะอวด 80030270 ตชด.บ้านควนมีชัย
114 สพป.นราธิวาส เขต 1 นราธิวาส เมืองนราธิวาส 96010008 บ้านบางมะนาว
115 สพป.นราธิวาส เขต 1 นราธิวาส เมืองนราธิวาส 96010041 บ้านปลักปลา
116 สพป.นราธิวาส เขต 1 นราธิวาส เมืองนราธิวาส 96010011 บ้านเขาตังหยง (มิตรภาพที่ 153)
117 สพป.นราธิวาส เขต 1 นราธิวาส เมืองนราธิวาส 96010012 บ้านหัวเขา
118 สพป.นราธิวาส เขต 1 นราธิวาส เมืองนราธิวาส 96010013 ไทยรัฐวิทยา10 (บ้านใหม่)
119 สพป.นราธิวาส เขต 1 นราธิวาส เมืองนราธิวาส 96010014 บ้านโคกสยา
120 สพป.นราธิวาส เขต 1 นราธิวาส เมืองนราธิวาส 96010007 บ้านโคกศิลา
121 สพป.นราธิวาส เขต 1 นราธิวาส เมืองนราธิวาส 96010015 บ้านเปล
122 สพป.นราธิวาส เขต 1 นราธิวาส เมืองนราธิวาส 96010040 บ้านทําเนียบ
123 สพป.นราธิวาส เขต 1 นราธิวาส รือเสาะ 96010137 บ้านธรรมเจริญ
124 สพป.นราธิวาส เขต 1 นราธิวาส ศรีสาคร 96010175 บ้านป่าไผ่
125 สพป.นราธิวาส เขต 1 นราธิวาส ศรีสาคร 96010190 บ้านปาหนัน
126 สพป.นราธิวาส เขต 1 นราธิวาส ศรีสาคร 96010176 คีรีราษฎร์รังสฤษดิ์
127 สพป.นราธิวาส เขต 2 นราธิวาส ตากใบ 96020020 วัดพระพุทธ
128 สพป.นราธิวาส เขต 2 นราธิวาส ตากใบ 96020032 บ้านศาลาใหม่
129 สพป.นราธิวาส เขต 3 นราธิวาส จะแนะ 96020130 บ้านไอร์โซ
130 สพป.นราธิวาส เขต 1 นราธิวาส เมืองนราธิวาส 96010009 บ้านค่าย
131 สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ เซกา 43030074 ชุมชนบ้านซาง
132 สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ ศรีวิไล 43030150 บ้านนาคำแคน
133 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 บุรีรัมย์ กระสัง 31020038 บ้านโคกสูง
134 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ นาโพธิ์ 31040134 วัดฤาษีสถิต
135 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 บุรีรัมย์ นาโพธิ์ 31040145 วัดสระทอง
136 สพป.ปทุมธานี เขต 1 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี 13010003 วัดชินวราราม (เจริญผลวิทยาเวศน์)
137 สพป.ปทุมธานี เขต 1 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี 13010004 วัดบางนางบุญ
138 สพป.ปทุมธานี เขต 1 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี 13010005 วัดบางคูวัด
139 สพป.ปทุมธานี เขต 1 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี 13010007 วัดบางเดื่อ
140 สพป.ปทุมธานี เขต 1 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี 13010008 วัดไพร่ฟ้า
141 สพป.ปทุมธานี เขต 1 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี 13010017 วัดราษฎร์ศรัทธาทํา
142 สพป.ปทุมธานี เขต 1 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี 13010010 วัดฉาง
143 สพป.ปทุมธานี เขต 1 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี 13010011 วัดโคก
144 สพป.ปทุมธานี เขต 1 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี 13010012 วัดหงส์ปทุมาวาส
145 สพป.ปทุมธานี เขต 1 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี 13010009 อนุบาลปทุมธานี
146 สพป.ปทุมธานี เขต 2 ปทุมธานี ลําลูกกา 13020066 เจริญดีวิทยา
147 สพป.ปทุมธานี เขต 2 ปทุมธานี ลําลูกกา 13020043 รวมราษฎร์สามัคคี
148 สพป.ปทุมธานี เขต 2 ปทุมธานี ลําลูกกา 13020044 ร่วมจิตประสาท
149 สพป.ปทุมธานี เขต 2 ปทุมธานี ลําลูกกา 13020045 ร่วมใจประสิทธิ์
150 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน 77023001 นเรศวรห้วยผึ้ง
151 สพป.ปัตตานี เขต 2 ปัตตานี มายอ 94020108 บ้านเจาะบาแน
152 สพป.ปัตตานี เขต 3 ปัตตานี สายบุรี 94010070 ชุมชนบ้านบางเก่า
153 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน 14020075 เจ้าฟ้าสร้าง
154 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ศรีสะเกษ น้ำเกลี้ยง 33010201 บ้านหนองบาง
155 สพป.สกลนคร เขต 1 สกลนคร กุสุมาลย์ 47010074 อนุบาลกุสุมาลย์
156 สพป.สกลนคร เขต 1 สกลนคร กุสุมาลย์ 47010075 บ้านอีกุด
157 สพป.สกลนคร เขต 1 สกลนคร กุสุมาลย์ 47010084 บ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา
158 สพป.สกลนคร เขต 1 สกลนคร กุสุมาลย์ 47010085 บ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ
159 สพป.สกลนคร เขต 1 สกลนคร กุสุมาลย์ 47010086 บ้านม่วงวิทยา
160 สพป.สกลนคร เขต 1 สกลนคร กุสุมาลย์ 47010083 บ้านโคกม่วง
161 สพป.สกลนคร เขต 1 สกลนคร กุสุมาลย์ 47010076 ชุมชนนิรมัย
162 สพป.สกลนคร เขต 1 สกลนคร กุสุมาลย์ 47010087 บ้านนาดี
163 สพป.สกลนคร เขต 1 สกลนคร กุสุมาลย์ 47010088 ไพศาลวิทยา
164 สพป.สกลนคร เขต 1 สกลนคร กุสุมาลย์ 47010089 บ้านโพนแพง
165 สพป.สกลนคร เขต 1 สกลนคร กุสุมาลย์ 47010091 บ้านห้วยกออกน้ำเค็ม
166 สพป.สกลนคร เขต 1 สกลนคร กุสุมาลย์ 47010092 บ้านกุดสะกอย
167 สพป.สกลนคร เขต 1 สกลนคร กุสุมาลย์ 47010090 บ้านกุดฮู
168 สพป.สกลนคร เขต 1 สกลนคร กุสุมาลย์ 47010096 ชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ 211
169 สพป.สกลนคร เขต 1 สกลนคร กุสุมาลย์ 47010097 บ้านสนามบิน
170 สพป.สกลนคร เขต 1 สกลนคร กุสุมาลย์ 47010098 บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร
171 สพป.สกลนคร เขต 1 สกลนคร กุสุมาลย์ 47010099 บ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง
172 สพป.สกลนคร เขต 1 สกลนคร กุสุมาลย์ 47010094 บ้านโคกสะอาด
173 สพป.สกลนคร เขต 1 สกลนคร กุสุมาลย์ 47010095 แก้งคำประชาสามัคคี
174 สพป.สกลนคร เขต 1 สกลนคร กุสุมาลย์ 47010077 นาเพียงสว่างวิทยานุกูล
175 สพป.สกลนคร เขต 1 สกลนคร กุสุมาลย์ 47010078 บ้านซ่งเต่า
176 สพป.สกลนคร เขต 1 สกลนคร กุสุมาลย์ 47010079 บ้านกุงศรี
177 สพป.สกลนคร เขต 1 สกลนคร กุสุมาลย์ 47010080 บ้านหนองปลาตอง (ประชาวิทยาคาร)
178 สพป.สกลนคร เขต 1 สกลนคร กุสุมาลย์ 47010093 บ้านอุ่มจาน
179 สพป.สกลนคร เขต 1 สกลนคร กุสุมาลย์ 47010082 บ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี
180 สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว เขาฉกรรจ์ 27010126 บ้านท่าผักชี
181 สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว วังสมบูรณ์ 27010153 บ้านคลองเจริญสุข
182 สพป.สระแก้ว เขต 1 สระแก้ว วังสมบูรณ์ 27010154 บ้านโคกน้อย
183 สพป.หนองคาย เขต 1 หนองคาย โพธิ์ตาก 43010154 อาโอยาม่า 2
184 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 หนองบัวลำภู โนนสัง 39010136 บ้านโคกป่ากุง
185 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 หนองบัวลำภู สุวรรณคูหา 39020053 บ้านวังหินซา
186 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 หนองบัวลำภู ศรีบุญเรือง 39010209 กุดหานสามัคคี
187 สพป.อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ ชานุมาน 37010262 ตำรวจตะเวนชายแดนบ้านป่าก่อ
188 สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี สร้างคอม 41010224 บ้านดอนบาก
189 สพป.อุดรธานี เขต 1 อุดรธานี สร้างคอม 41010229 บ้านนามั่ง
190 สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี กุมภวาปี 41020062 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ
191 สพป.อุดรธานี เขต 2 อุดรธานี วังสามหมอ 41020170 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์
192 สพป.อุดรธานี เขต 3 อุดรธานี บ้านดุง 41030181 บ้านดงดารา
193 สพป.อุดรธานี เขต 4 อุดรธานี นายูง 41040159 บ้านสมประสงค์
194 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ 34030050 บ้านโหง่นขาม
195 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ 34030051 บ้านดงนา
196 สพม. เขต  34 เชียงใหม่ อมก๋อย 50052006 อมก๋อยวิทยาคม
197 สพม. เขต  34 เชียงใหม่ อมก๋อย 50052007 แม่ตื่นวิทยาคม
198 สพม. เขต  34 แม่ฮ่องสอน สบเมย 58022002 สบเมยวิทยาคม
199 สพม. เขต  34 แม่ฮ่องสอน ขุมยวม 58012003 ขุนยวมวิทยาคม
200 สพม. เขต  34 แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า 58012006 ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์
201 สพม. เขต  34 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย 58022004 แม่ลาน้อยดรุณสิกข์
202 สพม. เขต  34 แม่ฮ่องสอน สบเมย 58022003 เฉลิมรัชวิทยาคม
203 สพม. เขต  37 น่าน บ่อเกลือ 55022012 บ่อเกลือ
204 สพม. เขต  37 น่าน เฉลิมพระเกียรติ 55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
205 สพม. เขต  23 สกลนคร กุสุมาลย์ 47012008 กุสุมาลย์วิทยาคม
206 สพม. เขต  23 สกลนคร กุสุมาลย์ 47012009 โพธิแสนวิทยา
207 สพม. เขต  23 สกลนคร ภูพาน 47012015 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
208 สพป.บึงกาฬ บึงกาฬ โซ่พิสัย 43020076 สังวาลย์วิทย์ 1

evden eve nakliyatevden eveevden eve nakliyat firmalarıesya depolamaİstanbul evden eve nakliyatİstanbul evden eve nakliyatİstanbul evden eve nakliyatdepolamaofis taşımaşişli ofis taşımakadikoy ofis taşıma

แสดง
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Youtube
Contact us
ซ่อน

istanbul evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat depolama istanbul evden eve nakliyat ofis taşıma evden eve diyarbakır halı yıkama depolama