ความเป็นมา

        สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มีพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารมาตลอดเวลานานกว่า  ๓๐  ปี   ด้วยทรงพระเมตตาที่จะช่วยเหลือให้เด็กและเยาวชนเหล่านั้นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  โดยในขั้นต้นทรงทดลองทำโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนก่อนและในเวลาต่อมามีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการอื่น ๆ และขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ ด้วย

        สำหรับในพื้นที่จังหวัดนครนายก  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงมีน้ำพระทัย   ที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาต่อนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา  ทรงพบว่า  ประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน  นักเรียนส่วนหนึ่งมีภาวะทุพโภชนาการ  พระองค์จึงทรงมีพระราชดำริ  ให้ทดลองปฏิบัติโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ตำบลพรหมณีและตำบลใกล้เคียง  และต่อมาได้ขยายไปยังโรงเรียนในอำเภออื่น ๆ  จนถึงปัจจุบัน  มีโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯ  จำนวนทั้งสิ้น  ๒๐ โรง  ซึ่งทุกโรงมีความตระหนักและเห็นความสำคัญในการนำแนวทางตามพระราชดำริมาปฏิบัติจนประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่ง  และยังคงดำเนินการเพื่อให้บรรลุผลตามพระราชปณิธาน  ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  อย่างต่อเนื่องตลอดมา

        ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๓๐  จนถึงปัจจุบัน  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ได้เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนและทอดพระเนตรการแสดงนิทรรศการและผลงานของนักเรียนโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯ  เป็นประจำทุกปี  ซึ่งมีพระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นรายโรงเรียน  ดังนี้

 

 ที่  โรงเรียน เข้าโครงการ เสด็จเยี่ยมโรงเรียน เสด็จทอดพระเนตร

การแสดงนิทรรศการ

๑. วัดสุตธรรมาราม ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ๑๓  มกราคม  ๒๕๓๐

๒๙  มิถุนายน  ๒๕๓๑

๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๓๑

๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๓๒

๒๖  ธันวาคม  ๒๕๔๓
๒. วัดเขาน้อย ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๓๒ ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๔๖
๓. วัดหนองเตยตั้งตรงจิตร ๘ ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ๑  สิงหาคม  ๒๕๓๒ ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๔๔
๔. วัดท่าด่าน ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ๒  สิงหาคม  ๒๕๓๒ ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๔๑
๕. วัดท่าชัย ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ๒  สิงหาคม  ๒๕๓๒
๖. วัดวังปลาจีด ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ๒๘  กันยายน  ๒๕๓๒ ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๓๗
๗. วัดหุบเมย ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๓๒
๒๖  มิถุนายน  ๒๕๓๓
๒๖  ธันวาคม  ๒๕๕๒
 ๘. วัดสันตยาราม ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๓๕
๙. วัดธรรมปัญญา ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๓๖

๒๖  ธันวาคม  ๒๕๕๓

๑๐. วัดเอี่ยมประดิษฐ์ ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๔๐
๑๑. วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๔๕
๑๒. วัดโคกลำดวน ปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๕๔
๑๓. วัดวังยายฉิม ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๔๙
๑๔. วัดพราหมณี ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๓๘
๑๕. วัดสมบูรณ์สามัคคี ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ๒๑  กรกฎาคม  ๒๕๓๕ ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๓๙
๑๖. บ้านหนองกันเกรา ปี พ.ศ. ๒๕๓๘   ๓  ธันวาคม  ๒๕๔๒
๑๗. บ้านคลอง ๑๔ ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๔๑ ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๔๘
๑๘. วัดเกาะกระชาย ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๕๑
๑๙. บ้านเขาส่องกล้อง ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๔๗

๒๖  ธันวาคม  ๒๕๕๖

๒๐. วัดพลอยกระจ่างศรี ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๕๐

        สำหรับในปีพุทธศักราช  ๒๕๕๗  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เสด็จทอดพระเนตรการแสดงนิทรรศการและผลงานนักเรียนของโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯ  ทั้ง  ๒๐  โรง  ในวันที่  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๕๗  ณ  โรงเรียนบ้านคลอง  ๑๔  อำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก

evden eve nakliyatevden eveevden eve nakliyat firmalarıesya depolamaİstanbul evden eve nakliyatİstanbul evden eve nakliyatİstanbul evden eve nakliyatdepolamaofis taşımaşişli ofis taşımakadikoy ofis taşıma

แสดง
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Youtube
Contact us
ซ่อน

istanbul evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat depolama istanbul evden eve nakliyat ofis taşıma evden eve diyarbakır halı yıkama depolama